Elektrická bezpečnosť je jedným z kľúčových parametrov železničnej dopravy a správna funkcia elektrickej sústavy je teda rozhodujúca. Preto sa na napájanie využíva elektrická energia z izolovanej sústavy s kontrolou elektrickej bezpečnosti pomocou sledovačov izolačného stavu.

V rámci Európy existuje v oblasti koľajových vozidiel a železničnej dopravy celý rad noriem, ktoré súvisia so zaistením elektrickej bezpečnosti. V jednotlivých krajinách sa tiež odlišujú napríklad klimatické a mechanické požiadavky na používané zariadenia a Slovenská republika nie je v tomto ohľade výnimkou. Požiadavky na odolnosť proti rázom a vibráciám sú rozdelené do rôznych tried v závislosti od miesta inštalácie a nájdete ich okrem iného napr. v STN EN 50155.

Okrem toho sa v Európe využívajú rozdielne napätia na napájanie týchto sústav. V niektorých štátoch sa navyše vyžaduje meranie nielen hodnoty izolačného stavu, ale v určitých aplikáciách aj meranie impedancie a kapacity sústavy. Pre jednosmerné siete je potom vhodným parametrom zistenie, v ktorom póle došlo k poruche izolácie a tiež nameraná hodnota napätia L+/PE a L-/PE voči zemi.

Odpoveďou je nová generácia prístrojov radu isoHV a isoRW od firmy BENDER

Samotný názov produktu už naznačuje, že ISOMETER je zariadenie, ktoré je určené na monitorovanie izolačného stavu so špecifickými vlastnosťami pre železnice (RW – RailWays). Všetky špeciálne vyvíjané prístroje sú určené pre špecifické aplikácie v železničnej doprave. Vychádzajú z úspešnej koncepcie predchádzajúcej generácie prístrojov s patentovanou metódou merania AMP a súčasne na svoje fungovanie využívajú ďalšie meracie metódy.

Výsledkom niekoľkoročného vývoja je veľmi kompaktné monitorovacie zariadenie isoHV425W, ktoré umožňuje sledovať izolačný odpor v sieťach (IT) s napätím 0 – 1 000 V 3(N)AC, AC/DC. Jednosmerné zložky prítomné v kombinovaných AC/DC systémoch nemajú vplyv na prevádzkové vlastnosti zariadenia. Zariadenie možno nasadiť aj v tých najnáročnejších podmienkach s pracovným rozsahom teploty od –40 do +70 °C. Tieto zariadenia sú ideálne pre aplikácie, ktoré môžu byť vystavené silným otrasom alebo vibráciám. Oddelené napájanie umožňuje monitorovať aj systémy bez napätia.

Zariadenia spĺňajú požiadavky noriem STN EN 61557-8 a STN EN 50155, ale aj protipožiarnu ochranu dráhových vozidiel STN EN 45545-2 a možno ich použiť aj na zaistenie bezpečnosti strojných zariadení podľa STN EN 60204-1. Prístroje spĺňajú požiadavky EMC skúšok podľa STN EN 50121-3-2 a STN EN 61326-2-4 a obmedzenia nebezpečných látok podľa STN EN 50581.

V aplikáciách, kde možno očakávať aj nesínusové napätie vo frekvenčnom rozsahu DC až 15 Hz, odporúčame použiť rad prístrojov isoRW685. Tento rad umožňuje pripojenie a zobrazenie údajov prostredníctvom webového prehliadača, nastavovanie jednotlivých parametrov alarmových hodnôt či načítanie údajov pomocou rozhrania Modbus/TCP.

Vlastnosti:

  • meranie izolačného stavu IT sietí 3(N)AC, AC/DC,
  • meranie napätia siete voči zemi L+/PE a L-/PE,
  • nastavenie parametrov cez webové rozhranie,
  • rozlíšenie izolačnej poruchy L+/L- s možnosťou samostatnej signalizácie na programovateľných výstupných kontaktoch,
  • meranie a samočinné prispôsobenie rozptylovej kapacity siete,
  • zbernica RS-485 s protokolom Modbus RTU alebo TCP a analógovým výstupom (podľa typu prístroja),
  • možnosť ochrany nastavenia prístroja pomocou hesla,
  • pracovná teplota od –40 do +70 °C.
Funkcia Názov prístroja
isoRW425 isoHV425W +AGH422W isoRW685
Rozsah monit. siete Un AC 0 – 440 V DC
0 – 440 V
AC 0 – 1 000 V DC
0 – 1 000 V
AC 0 – 690 V
DC 0 – 1 000 V
vrátane
AGH až 1,76 kV
DC a 12 kV AC
Napájacie napätie Us DC 16,8 – 276 V
AC 70 – 276 V
DC 16,8 – 276 V
AC 70 – 276 V
AC/DC 16,8 – 276 V
Rozsah zvodovej kapacity 300 µF 150 µF 1 000 µF
Pracovný rozsah teploty °C –40 až 70 °C –40 až 70 °C –40 až 70 °C
Výstup 2x kontakt
Modbus RTU
2x kontakt
Modbus RTU 
alebo 0 – 10 V,
0(4) – 20 mA
2x kontakt
Modbus RTU
Modbus TCP
Rozsah merania izolácie 0 – 4 MΩ 0 – 10 MΩ 0 – 20 MΩ
Hodnoty reakcie 1k – 990 kΩ 10k – 500 kΩ 1k – 10 MΩ
Normy STN EN 45545-2
STN EN 50155
STN EN 45545-2
STN EN 50155
STN EN 50155


Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti GHV Trading, spol. s r. o.

Roman Smékal

Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk