Výroba potravín a ERP

Výrobcovia potravín a nápojov potrebujú robiť veľa vecí dobre. Najdôležitejšou požiadavkou v tomto odvetví je však zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti potravín. Výroba kvalitných a zdravotne neškodných potravín je dnes a bude stále aktuálna najmä v korelácii so súčasnými zásadami voľného obchodu a globálnym podnikaním.
Výroba potravín a ERP

Na jednej strane je tu snaha o maximálne uvoľnenie obchodných bariér v podnikaní, na strane druhej to často so sebou prináša neobmedzené možnosti dovozu ingrediencií, často problematických, potrebných pre výrobu potravín. Ich kontrola je zabezpečovaná často až po nežiaducej udalosti, akou je poškodenie zdravia alebo smrť konzumenta.

CDC (Centers for Disease Control) napríklad uvádza, že každoročne zhruba jeden zo šiestich Američanov, teda 48 miliónov ľudí ochorie, 128 000 je hospitalizovaných a 3 000 zomrie v dôsledku chorôb súvisiacich s potravinami. Preto je aj v Európskej únii potravinársky sektor prísne regulovaný celým radom noriem a zákonov, zavádzajú sa štandardy ako HACCP, GMP či iné. Spoločne s národnými legislatívami vytvárajú základný rámec na zabezpečenie kvality potravín.

Ako je to s funkcionalitou podporujúcou dodržiavanie uvedených noriem v podnikových systémoch? ERP systémy podporujúce výrobu sú vo funkčnom rozsahu široké, ale pokiaľ ide o podporu dodržiavania predpisov v potravinárstve, základný koncept ERP neposkytuje dostatok funkcií.

Najlepším spôsobom, ako si predstaviť rozsah softvéru, ktorý je potrebný na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa výroby potravín a nápojov, je premýšľanie o koncepcii chain of custody, teda o reťazci starostlivosti pri ich výrobe a uvedení na trh. Výrobca potrebuje vyvinúť výrobok a udržiavať všetky súvisiace informácie o produktoch a značkách, obstarávať suroviny, testovať kvalitu materiálov, vyrábať výrobky, sledovať ich kvalitu a distribuovať ich zákazníkom v súlade s ich požiadavkami (exspirácie, sledovateľnosť, značenie a pod.). Je dôležité, aby tieto procesy boli spracované prostredníctvom podnikového systému, ktorý podporuje správu receptúr a evidenciu procesov výroby, identifikáciu šarží a dosledovateľnosť pôvodu. V súlade s uvedeným vzniká tiež potreba riešenia s plne integrovanými funkciami riadenia kvality, ako aj správy a údržby podnikového majetku – aby bolo zabezpečené dodržiavanie postupov kvality a aby výrobné zariadenia boli prevádzkyschopné a hygienicky neškodné.

Rovnako treba mať na zreteli potrebu evidencie zamestnancov a nutnosť sledovania ich zdravia a potrebu vzdelávania pomocou nástrojov riadenia ľudských zdrojov, a to všetko v súlade s GDPR. Navyše keďže legislatíva o bezpečnosti potravín zdôrazňuje potrebu kontrolovateľných, preukázateľných postupov, dodržiavaniu predpisov v oblasti potravinárskeho priemyslu napomáhajú integrované funkcie na správu dokumentov a nástroje na modelovanie podnikových procesov. Tieto podporné funkcie sú nevyhnutné pri riadení pracovných postupov a dokumentácie, ktorá je súčasťou podnikania. Vďaka integrovanému riadeniu projektov majú podniky nástroj na riadenie nákladov na kvalitu a zdroje, ktoré vložili do programov bezpečnosti potravín.

A nakoniec, treba zabezpečiť dostatok informácií dôležitých pre rozhodovanie – tu nestačí mať prehľad z predchádzajúcich dní, treba mať pod kontrolou to, čo sa práve deje. Zoznámte sa s IFS ApplicationsTM – ERP pre výrobu potravín a nápojov.