Takéto riešenia na trhu existujú a ak navyše disponujú zabudovanými nástrojmi na riešenie častých úloh, ich nasadenie do výrobného cyklu je jednoduché a rýchle. SnapshotAnalyzer k takým riešeniam patrí. Vznikol po dlhoročných skúsenostiach s rôznymi projektmi v oblasti kontroly kvality a laboratórneho spracovania obrazu. Prostredie je vyvinuté od základov v našej spoločnosti, vďaka čomu vieme reagovať aj na neštandardné alebo menej časté požiadavky. Pre tieto prípady možno do systému doprogramovať zásuvné moduly.

Zásuvný modul je softvérová časť riešenia špecifická pre konkrétny prípad a požiadavky zákazníka. Je definovaný tým:

 • čo treba vyhodnocovať,
 • ako bude vyhodnocovanie realizované,
 • v akej forme sa budú prezentovať výsledky,
 • s akými zariadeniami alebo senzormi sa bude samotná kontrola realizovať,
 • aké kroky sa majú vykonať na základe výsledkov inšpekcie.

Proces kontroly v skratke

 • Na vstupe je jeden alebo viac obrazov. Ten sa získa z priemyselných kamier alebo riadkových senzorov, prípadne skenovaním pripomínajúcim fotenie panorámy.
 • Na rad prichádza aplikovanie korekcie chýb snímacej optiky, osvetlenia a montáže. Pre odolnosť riešenia je dôležité aj odstránenie vplyvu okolitého prostredia, napr. svetla, otrasov, teploty či prachu.
 • Vďaka širokému spektru podporovaných protokolov možno komunikovať s ľubovoľným I/O zariadením, takže je jednoduché začleniť ho do zvyšku výrobného procesu. Ide hlavne o komunikáciu s rôznymi PLC systémami.
 • Výsledky analýzy sú automaticky archivované s možnosťou ich ďalšieho prehľadávania a spracúvania rovnako ako obrázky, na ktorých je k dispozícii možnosť vykonať analýzu opakovane. K dispozícii je aplikácia na prehliadanie detailných výsledkov každého testu, ale aj dlhodobé štatistiky.

Podobné systémy, ktoré sú napríklad súčasťou triedičiek, plnia svoju úlohu rozoznávania NOK dielov veľmi dobre a v podstate sa od nich nič viac neočakáva. Ak sú však k dispozícii aj výsledky analýzy za dlhšie časové obdobie, v rukách je oveľa silnejší nástroj a tým je prevencia pred výrobou NOK dielov. Sledovanie dlhodobých trendov konkrétnych parametrov totiž dokáže odhaliť chyby v nastavení výrobného procesu a následne ich upraviť. Tento prístup (v ideálnom prípade) vedie k situácii, že výstupná kontrola je len formalitou, čo umožňuje ďalej optimalizovať náklady na výrobu, napríklad zrýchlením taktu výroby alebo menej častou výmenou obrábacích nástrojov. Reportovacia vrstva tak poskytuje spätnú väzbu na predchádzajúce výrobné procesy.

Štandardné vlastnosti a nástroje:

 • evidencia a prihlasovanie používateľov,
 • rozpoznávanie pozície kontrolovaného dielu,
 • rozmerová kontrola podľa tolerancií z výkresu,
 • kontrola konštrukčných prvkov,
 • farebná analýza,
 • detekcia defektov a škrabancov,
 • inšpekčné nástroje definované v zásuvných moduloch,
 • komunikácia s hardvérom (PLC, tlačiarne, čítačky 1D a 2D kódov…),
 • HMI obrazovka,
 • schopnosť pripojiť sa do existujúcich riešení,
 • prehliadač nameraných výsledkov – reportovacia vrstva.

Realizované aplikácie

Kontrola nábytkových dosiek. K typickým plne automatickým aplikáciám s využitím zásuvného modulu do SnapshotAnalyzer patrí systém na kontrolu nábytkových dosiek. Riešenie umožňuje stopercentnú obojstrannú online kontrolu vo výrobe priamo na dopravníku. Systém kontroluje šírku a dĺžku dosky, pozície a rozmery vŕtaných otvorov, veľkosť drážok a odsadenia konštrukčných prvkov od hrán. Priemyselný počítač komunikuje s dvoma priemyselnými kamerami, jedným enkodérom a jedným PLC.

Kontrola interiérového osvetlenia. Sofistikovanejším príkladom je kontrola dielov interiérového osvetlenia pre automobilový priemysel. Testovacie stanice sú určené pre operátorov, ktorí diely vkladajú do tvarovo prispôsobeného lôžka a spúšťajú sériu optických, elektrických a mechanických testov. PLC riadi pneumatické a elektrické komponenty, kamera v RAW kvalite vyhodnocuje homogenitu, farbu, rozptyl a predpísané krytie osvetlenia simulovanej plochy. Diely sú po teste označené štítkom, ktorý nesie detaily o kontrole.

Kontrola laserových výpalkov. Meracími nástrojmi sú vyhodnocované rozmery podľa zadaného výkresu z obrazu podsvietenej siluety výpalkov.

Osadenie plošných spojov. Pomocou nástrojov prítomnosti a špeciálnych nástrojov na detekciu elektronických súčiastok systém hľadá nesprávne osadené dosky a umožňuje tak ich opravu.

Kontrola kvality opracovania. Použitím špeciálnej optiky a osvetlenia systém zastavuje výrobnú linku na základe kvality kovového povrchu dielu po sústružení.

Detekcia a klasifikácia trhlín na gumených vzorkách. Na základe tvarovo atypicky navrhnutého dome light svetla je viackamerový systém schopný detegovať aj trhliny na úrovni rozlíšenia kamery.

Viac o produktových riešeniach spoločnosti Vision Systems.