Vypočítané vs. namerané dáta

Dáta vypočítané z veličín skrutkovacieho procesu, ako veľkosť krútiaceho momentu, uhla a pod., sa počítajú z jednej alebo z viacerých hodnôt. Čím vyšší je počet vstupných hodnôt, tým vyššia je presnosť výpočtu. Takéto dáta však nemožno použiť pre štatistiku či na analýzu. Na to slúžia dáta, ktoré sú priamo namerané v procese výroby, kontroly a údržby.

Namerané dáta určujú kvalitu vykonanej operácie a definujú výsledok v statuse od OK po NOK pre každý úkon, kde OK znamená, že hodnota je v presne stanovenej tolerancii. Meranie prebieha cez zabudované snímače na používanom náradí. Dáta sa ukladajú v reálnom čase, dátume a hodnote do priemyselných počítačov a následne sa exportujú na server, archivujú a ďalej spracovávajú či analyzujú. Do procesu merania vstupujú mnohé veličiny. Všetky sú zahrnuté do konečného výsledku súčasne s mierou nepresnosti meradla. Takto namerané dáta možno použiť na ďalšiu analýzu typu CPK, CM, CMK a pod., ktoré hovoria o stabilite výrobného procesu alebo používaného náradia.

Benefity zberu dát

Medzi benefity zberu dát z procesu výroby, kontroly a údržby patria dokázateľnosť opodstatnenosti reklamácie, zistenie príčiny chýb, plynulá výroba, veľké šetrenie nákladov, spokojnosť zákazníkov a mnohé ďalšie. Benefitom analýzy dát je identifikácia chýb operátorov vo výrobe a možnosť nastaviť proces tak, aby sa chyby neopakovali. Človek je tvor omylný a technológie pomôžu. Výstražné upozornenia zabezpečia správnosť a znížia počty reklamácií od zákazníkov.

Ak zákazník zavolá do výroby, že skrutky, ktoré mali byť utiahnuté na 10 Nm, nie sú správne utiahnuté, dáta prezradia, v ktorej časti výroby chyba nastala. Ak sa skrutka uvoľní v procese prepravy, je evidentné, že proces uťahovania je nastavený zle. Môže prebiehať relaxácia spoja, rezonancia a pod. Uťahovací proces sa musí nastaviť inak, aby spoj zvládol prepravu.

Ak vieme identifikovať etapu, kde nastala chyba, vieme nastaviť opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu chyby. Zber dát nie je začiatok boja, je to podklad chrániaci zákazníka aj výrobcu a pomáha vylepšiť proces k dokonalosti.

Prvým krokom pred zberom a následnou analýzou dát je definícia, aké dáta zbierať a na čo budú slúžiť. Zber bez následnej analýzy a aplikácie v praxi je zbytočný a predovšetkým drahý. Dáta o utiahnutí spojov obsahujú dátum, čas, veľkosti momentu, uhol utiahnutia a ďalšie parametre priradené ku konkrétnemu spoju a výrobku. Bez spárovania údajov s konkrétnym produktom alebo spojom by boli tieto dáta nepoužiteľné.

Kedy má zmysel dáta zbierať?

Zber dát má zmysel pri kritických a životne dôležitých spojoch. Ak by boli zle utiahnuté kolesá na vagóne, môže to mať fatálne následky. Pri poruche kdekoľvek na svete je nutné spätne dohľadať parametre utiahnutia spoja: kto, kedy, kde a ako skrutky utiahol, či boli použité správne ložiská a iné komponenty. Čím je spoj dôležitejší, tým sú dôležitejšie detaily o jeho utiahnutí a je jedno, či ide o kolesá vlaku alebo automobilu.

Výroba, kontrola a údržba nie sú súperi, ale partneri. Pracujú s tým istým cieľom dosiahnuť stopercentnú kvalitu výrobku. V procese kontroly a údržby sú dáta rovnako dôležité ako pri výrobe. Výroba však musí byť nastavená správne, aby kontrola a údržba mohli byť efektívne. Až jasný a systematický výrobný proces prináša očakávané výsledky a jeho aplikovanie do života väčšinou nestojí veľa peňazí.

V dobre nastavenom výrobnom procese kontrola ľahko identifikuje odchýlky a vie, ktorý spoj vyžaduje povinné meranie a aké. Na základe nameraných dát vie potom zaviesť do systému výstražné hlásenia upozorňujúce na vznikajúcu odchýlku výkonnosti používaného náradia a pomôže predchádzať budúcim problémom.

Tak isto dáta z údržby sú naviazané na kontrolu vo výrobe. Odrazovým mostíkom pre údržbu sú požiadavky na zachovanie dlhodobej funkčnosti náradia. Ak sa nerobí pravidelná údržba a neeviduje sa stav náradia v dátach, údržba je veľmi drahá, náradie treba často meniť a vznikajú prestoje vo výrobe. Pravidelná údržba typu úprava vzduchu, premazávanie, úprava oleja, meranie otáčok, krútiaceho mementu atď. je lacná a dlhodobo udržiava náradie v perfektnej kondícii. Keď si kúpime auto, tak na servisnú prehliadku nezabudneme, pretože je lacnejšia ako následné opravy. To platí aj pri náradí.

Realita v podnikoch však väčšinou nie je ideálna. Vrcholový manažment potrebuje vyriešiť problém s nedostatkami vo výrobe, ale už na začiatku stanovuje podmienku, že to nesmie byť drahé riešenie. Avšak cenu možno stanoviť až vtedy, keď je jasné, čo spôsobuje vznikajúce problémy a aký výsledok má byť dosiahnutý. Až na základe jasnej požiadavky možno navrhnúť riešenie a technológie, ktoré je vhodné použiť, aby sa dosiahol stanovený cieľ, a určiť cenu.

Tento univerzálny princíp platí v každej firme pri výrobe, kontrole a údržbe. Pri každom systéme je miesto, kde sa zbierajú dáta, a záleží len na znalostiach, odbornosti a skúsenostiach manažmentu, či z dát vyťaží čo najviac a ušetrí veľké peniaze, ktoré by určite potešili akcionárov alebo zamestnancov pri výplate.