Linka na zhodnotenie a úpravu odpadov je tvorená zariadeniami, v ktorých dochádza k stabilizácii odpadov úpravou ich fyzikálno-chemických vlastností. Postup pozostáva predovšetkým z premiešavania jednotlivých odpadov navzájom, prípadne dopĺňania aditív a spojív tak, aby po ich zreagovaní nedochádzalo k vyplavovaniu škodlivín. K linke sa budú odpady dovážať v uzavretých kontajneroch, prípadne v cisternách, a do zásobníkov sa budú plniť pneumaticky. Cieľom celej prevádzky je znižovať alebo odstraňovať nebezpečné vlastnosti odpadov a optimalizovať nakladanie s nimi stabilizáciou, ktorá patrí medzi BAT technológie.

„Premiešaním hutníckych kalov a prachov s ďalšími materiálmi podľa vypočítaných receptúr dosiahneme také fyzikálno-chemické väzby, ktoré znížia negatívny dosah takto stabilizovaného odpadu na životné prostredie,“ hovorí konateľ Environcentra Peter Sekula. Výsledkom bude tuhý produkt, ktorý svojimi vlastnosťami zásadným spôsobom znižuje vylúhovanie škodlivín z odpadu.

Výstavba linky s investíciou 2 milióny eur sa začala na jeseň 2021. Stabilizačné silá a kóje dopĺňa dekontaminačná plocha na odpad obsahujúci organické látky, ktoré sa neutralizujú pôsobením vzduchu a baktérií. Linku bude počas dennej jednozmennej prevádzky obsluhovať celkovo deväť nových zamestnancov Environcentra.

Generálny manažér pre environment U. S. Steel Košice Miloš Fodor víta ďalší krok pri zabezpečovaní legislatívnych požiadaviek na zneš-kodňovanie odpadov. „Stabilizáciou odpadov zabezpečíme zníženie ich nebezpečných vlastností. Dôležitým benefitom bude aj zníženie prašnosti pri nakladaní s odpadmi. Naším cieľom je však nájsť také riešenia, ktoré zo stabilizovaného odpadu urobia ďalej využiteľný materiál, ktorý nebude končiť na skládke.“

Spracované podľa tlačovej správy U. S. Steel Košice, s. r. o.
-tog-