Pôvodná vízia „prinášať aktuálne informácie na vysokej odbornej úrovni a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“ je stále aktuálna. Organizátor podujatia pozýva všetkých záujemcov o danú problematiku, aby sa dozvedeli o nových trendoch a progresívnych metódach uplatňovaných v údržbe a o nových produktoch a riešeniach, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku, a aby zároveň využili príležitosť na osobné stretnutia a podelili sa o svoje skúsenosti.

Okrem iných budú medzi hlavné témy konferencie patriť aj:

  • najlepšia prax a riadenie údržby
  • Asset manažment a údržba,
  • informačné systémy a podpora údržby,
  • bezpečnosť a riziká v údržbe,
  • prediktívna údržba a diagnostika,
  • progresívne technológie údržby.

www.udrzba.sk