Aj keď sa kríza spomínala len v názvoch niekoľkých prednášok, k mottu konferencie „Od prežitia k prosperite“ sa v rámci svojich vystúpení pristavilo mnoho prednášajúcich. Otvorene hovorili o veciach, ktoré ich trápia, a spôsoboch, akými sa snažia dosiahnuť výborné výsledky v prevádzkach, aby boli pripravení na čas oživenia ekonomiky.

Poslucháči na tieto prednášky aktívne reagovali v rámci diskusného fóra. Niekto vo svojej prednáške spomenul, že pred dvomi rokmi bol najčastejšie skloňovaným odborným výrazom „lean manufacturing“ (výroba s najvyššou pridanou hodnotou a najmenšími nákladmi), avšak v súčasnosti sa kľúčovým slovom stáva „metrika“. Aby mohol podnik zlepšovať výnosy a smerovať k vynikajúcim výsledkom v prevádzke, treba neustále merať výkonnosť.

Julie Fraser zo spoločnosti Cambashi, vedúca výskumného projektu MESA Metrics, uviedla prvé výsledky, ktoré boli získané od 70 účastníkov prieskumu. Polovica opýtaných konštatovala, že niekedy sú ukazovatele ich podniku dostupné dostatočne včas, ale rozhodne nie vždy. Dve tretiny podnikov, ktoré za posledné tri roky významne narástli, zbierajú potrebné údaje automaticky alebo čiastočne automaticky. Technológie automatizovaného zberu údajov sú dostupné už niekoľko rokov. To, že niektoré podniky stále zbierajú potrebné údaje manuálne, je nepochopiteľný fenomén! Počas pracovného stretnutia s názvom „Metriky, ktoré majú význam“ účastníci diskutovali o budúcnosti metrík a ukazovateľov výkonnosti.

Tento proces ovplyvňujú požiadavky firiem aj dostupné technológie. V minulosti sa metriky odosielali v pevne stanovených časových intervaloch – za zmenu, deň a pod. V súčasnosti je proces generovania ukazovateľov postavený na vzniku udalostí, t. j. vždy, keď sa niečo deje. Ďalším krokom by mali byť tzv. prediktívne ukazovatele, generované inteligentným princípom a nezávislé od lokalizácie, ktoré budú zodpovedných pracovníkov pomocou ich mobilných zariadení včas upozorňovať, že sa môže stať niečo zlé. Je možné, že to povedie k vyľudneniu fabrík a dožijeme sa „bezposádkových“ podnikov a prevádzok?

Dôležitým predpokladom je, aby sme kompletne poznali a chápali výrobné procesy a skutočne vedeli, ako ich riadiť. Ak toto zvládneme, výrobné procesy ani technológie už viac nebudú obmedzujúcim faktorom. Všetko je to o spôsobe, ako dokážeme využiť informácie, ktoré generujú prevádzkové a rozhodovacie systémy. Keďže do fungovania podniku je zainteresované množstvo ľudí, vyžaduje sa možnosť pozrieť sa na ukazovatele z rôznych uhlov pohľadu.

Vo všeobecnosti bude potrebné priniesť správne informácie v správnom formáte a v správnom čase tým správnym ľuďom. Následne môžu títo pracovníci vykonať správne rozhodnutia a prispieť k úspechu podniku. Súčasná kríza jasne ukázala, že okrem výkonnosti a účinnosti je veľmi dôležitá aj „čulosť“, „živosť“ podniku. Veľa spoločností muselo rýchlo a drasticky zmeniť svoje procesy, pravidlá a spôsoby práce, aby dokázali prežiť a ďalej podnikať. Už Einstein raz povedal: „Nie sú to tí najsilnejší, ktorí prežijú, ani tí najinteligentnejší, ale tí, ktorí sa najlepšie dokážu prispôsobiť zmenám.“

Vedenie MESA International vyjadrilo poďakovanie všetkým účastníkom európskej konferencie. Tento rok sa bude konferencia konať v októbri alebo novembri v Nemecku.

www.mesa.org