Spoločným cieľom je vytvorenie 5G/LTE Campusu (resp. implementovanie 5G siete Stand Alone), ktorý by slúžil ako prostriedok pre vedecké a odborné práce na univerzite. Univerzita je už teraz pokrytá 5G sieťou. Na plnohodnotnú prácu však treba spustiť architektúru 5G Stand Alone, ktorú má Orange Slovensko v pláne realizovať v treťom kvartáli tohto roku.

Obdobie od podpísania memoranda sa využije na prípravné práce, umožní sa prístup študentov do testovacieho prostredia 5G siete a definujú sa biznis požiadavky na jednotlivé riešenia, aby všetky výstupy zo spolupráce boli nápomocné pre slovenský priemysel.

V rámci spolupráce Žilinská univerzita vyberie expertov, ktorí budú k téme diskutovať s inžiniermi a produktovými manažérmi zo spoločnosti Orange Slovensko. Táto spolupráca s univerzitou bude pre Orange Slovensko jednou z kľúčových aktivít na podporu digitalizácie slovenského priemyslu a zvyšovania jeho konkurencieschopnosti.

Študenti získajú prístup k technológiám 5G a následne toto spojenie poskytuje priestor na vývoj a implementáciu riešení, ktoré urýchlia Priemysel 4.0, ale aj iné odvetvia, ktoré sa budú v rámci tejto spolupráce na základe trhových prieskumov realizovať. V Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline a následne aj v B2B Orange Labe v Bratislave bude možné vďaka budúcej 5G spolupráci postupne vidieť:

  • 5G prepojenie robotického roja s operátorom. Testovanie 5G pripojenia na prenos obrazových a senzorických dát z robotického roja (lietajúce/pozemné mobilné roboty na mapovanie a dohľad) v reálnom čase s latenciou do 20 ms.
  • Robotický 5G „esbéeskár“. Prenos obrazových dát v reálnom čase z robotického „esbéeskára“ pomocou 5G siete s cieľom vyhodnocovania bezpečnostnej situácie vo fabrikách alebo iných zabezpečených priestoroch.
  • Využitie 5G v rámci služby geofencing. Analýza možností využitia technológie 5G a poskytovaných služieb s cieľom implementácie služby geofencing. Geofencing vo svojej najjednoduchšej forme je schopnosť tvoriť virtuálny plot alebo imaginárnu hranicu na mape s možnosťou upozornenia, keď sa zariadenie s lokalizačnými službami, ktoré sa sledujú, pohybuje v rámci alebo mimo hranice definovanej virtuálnym plotom. Ak napríklad vaše dieťa opustí školu, dostanete upozornenie.
  • Ovládanie dronov v 5G sieti a využitie v praxi. Využitie dronov v monitorovacích/záchranných/logistických operáciách. Táto spolupráca bude mať presah aj na Katedru leteckej dopravy, ktorá robí kurzy pre pilotov, so zameraním aj na výskum v tejto oblasti.
  • Autonómne riadenie v doprave. Spoločne s partnermi a odborníkmi na dopravu sa bude v rámci tohto partnerstva testovať a prakticky využívať sieť na autonómne riadenie.

Okrem vysoko praktických vecí prináša memorandum aj aktivity súvisiace so zvyšovaním kvality vzdelávania spojením súkromného a verejného sektora s možnosťou identifikovania a uplatnenia talentov. Ďalej pôjde o participáciu na odbornom zabezpečení rozvojových aktivít, tréningov, prípadne vznik a vývoj potenciálneho atraktívneho predmetu/študijného programu zameraného na podporu digitalizácie slovenského priemyslu.

„Ako popredná technologická firma vnímame potrebu spolupráce s technickou univerzitou pri implementácii týchto najnovších technológií pre potreby spoločnosti,“ povedal Mariusz Gatza – generálny riaditeľ Orange Slovensko.

„Spolupráca s technologickým gigantom, akým Orange Slovensko je, prináša do našich aktivít v oblasti telekomunikačných technológií novú kvalitu a oveľa širšie možnosti. Najväčšiu perspektívu spolupráce vidíme v implementácii 5G sietí v oblasti priemyslu, dopravy, geoinformatiky a ďalších odvetví nášho hospodárstva,“ povedal prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Spracované podľa tlačovej správy Žilinskej univerzity v Žiline.

-tog-