Interakcia HCI (Human-Cobot-Interaction) vytvorila pre pracovisko ÚPIM nové náročné úlohy, ktoré sa generujú v priemyselných prevádzkach a budú riešené ako vedeckovýskumné projekty. Nezabudne sa ani na pedagogické aktivity pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, Letnú akadémiu pre žiakov základných škôl a Deň otvorených dverí pre stredoškolských študentov.

Na fakulte bude účelovo kolaboratívna dvojica Frnky&Tuľko pracovať na:

– kontrole atribútov kvality pre interiér a exteriér vozidla (podľa manažérskych systémov IATF 16949 Systémy manažérstva kvality. Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001: 2015 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov);

– kontrole plnenia požiadaviek na vhodný dizajn krytovania strojov a zariadení v strojárenskom priemysle, IT techniky a elektrospotrebičov (podľa STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky);

– zmysluplnej korektnej interakcii človeka a kobota s dôrazom na:

  • interaktívny výskum akceptácie kobotov ľuďmi: operátormi, programátormi a servisnými technikmi v priemyselných prevádzkach (podľa manažérskych systémov STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ISO/TS 15066: 2016 Roboty a robotické zariadenia – kolaboratívne roboty);
  • zabezpečenie ergonomických požiadaviek zainteresovaných strán (podľa sústavy noriem ISO 9241 Ergonómia interakcie človek – systém);

– podpore dodávateľského reťazca pre komplexné logistické úlohy s cieľom plnenia dodávateľských a odberateľských požiadaviek (podľa ISO 28001 Security management systems for the supply chain – Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans – Requirements and guidance).

Kobotická dvojica bude disponibilná pre Laboratórium kvality a integrovaných manažérskych systémov, ako aj pre Modulárne kolaboratívne laboratórium ÚPIM. Vzhľadom na deklarovanú koncepciu Industry 4.0 sa však tento výskum a pedagogické aktivity nebudú snažiť o „vytesňovanie“ človeka z pracovného procesu, naopak, budú sa cielene orientovať na spoluprácu človeka a stroja, na pohodovejšiu vzájomnú interakciu s cieľom udržiavania zdravia a pracovného komfortu pri senzoricky a fyzicky náročných úlohách, stabilizovania objemu produktivity a poskytovania služieb s očakávanou kvalitou. Zámer bude sledovať aj rozumné znižovanie nákladov pomocou obmedzovania plytvania v priemyselnej prevádzke.

Okrem projektu INFRA sú tu ďalšie dva podporné projekty, ktoré kooperujú s novozačatým výskumom:

  • KEGA 031STU-4/2020 Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné ISO normy,
  • VEGA 1/0518/22 Zavádzanie integrovaných manažérskych systémov s hodnotovo orientovanými požiadavkami pre vytváranie modulárnych kolaboratívnych pracovísk.

Alena Pauliková
Henrieta Hrablik Chovanová