Správa DESI za rok 2020 zahŕňa analýzu širokopásmového pripojenia, digitálnych zručností, využívania internetu, digitalizácie podnikov, digitálnych verejných služieb, nových technológií, kybernetickej bezpečnosti, odvetvia informačných a komunikačných technológií (ICT) a jeho výdavkov na výskum a vývoj, ako aj využívania prostriedkov z fondov v rámci programu Horizont 2020 v členských štátoch.

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, akými dôležitými sa stali digitálne aktíva pre naše hospodárstva a ako siete a pripojiteľnosť, dáta, umelá inteligencia a superpočítače, ako aj základné a pokročilé digitálne zručnosti podporujú hospodárstvo a spoločnosť tým, že nám umožňujú pokračovať v práci, urýchliť hľadanie liekov a očkovacích látok.

Slovensko obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) Európskej komisie v roku 2020 22. miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ

Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb. Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ.

Jednou z kategórií, ktorá poukazuje na vplyv digitalizácie na priemysel je oblasť integrácie digitálnych technológií. Slovensko sa v rámci EÚ umiestnilo na 21. mieste. Jeho skóre sa znížilo na 32,6 v porovnaní s 33,1 v roku 2019. Podiel spoločností, ktoré zdieľajú elektronické informácie, zostal stabilný na úrovni 31 % (priemer EÚ: 34 %). Slovensko nedosahuje priemer EÚ vo využívaní analýzy veľkých dát spoločnosťami (9 % oproti 12 %) a vo využívaní technológie cloudu (14 % oproti 18 %). Skóre krajiny v oblasti elektronického obchodu sa nezlepšilo. Len 11 % malých a stredných podnikov (MSP) predáva online (v porovnaní s 13 % v predchádzajúcom roku), pričom podiel obratu MSP z elektronického obchodu naďalej stagnuje na úrovni 11 %, a podiel MSP, ktoré vykonávajú cezhraničný online predaj, klesol na 7 % (v porovnaní s 8 % v roku 2017).

Výhody digitálnej transformácie zatiaľ nevyužívame v plnej miere. Dôvodom stagnácie využívania digitálnych technológií je chýbajúca odbornosť pracovníkov. Tento trend by mohlo pomôcť zlepšiť rýchle prijatie opatrení stanovených v národnej stratégii digitalizácie. Ako prvý krok budú podniky potrebovať viac podpory, poradenstvo a dostatok talentovaných ľudí na trhu práce.

Spracované z podkladov Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020 pre Slovensko.