Ku ktorémukoľvek názoru sa prikláňame, faktom ostáva, že nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku dosiahla v decembri minulého roka 28,9 % [1], čo je ôsma najhoršia pozícia v rámci Európskej únie. Čerstvý absolvent má teda pred sebou jeden hlavný cieľ: nájsť si úspešne prácu.

Študenti, absolvujte aspoň jednu stáž!

Na tomto mieste sa zamestnávatelia zhodujú, že študenti sú výlučne teoreticky vzdelaní, a to vnímajú ako najväčšiu bariéru ich prijatia do zamestnania. Napriek vysokej nezamestnanosti majú problém obsadiť dobre platené odborné pozície. Prostredníctvom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti odkazujú: „Absolvujte aspoň jednu stáž a vaše šance na prijatie sa zvýšia minimálne o polovicu.“

Vysokoškoláci do praxe

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (skrátene Vysokoškoláci do praxe), ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, sa venuje práve riešeniu tejto problematiky – ako zlepšiť možnosti absolventov zamestnať sa. A ide ešte o krok späť. Skúma problematiku výberu perspektívneho odboru, v ktorom má študent väčšiu šancu nájsť primeranú prácu po skončení školy. Navyše proaktívne vytvára prepojenia medzi vysokými školami a podnikmi prostredníctvom exkurzií a stáží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čo hovoria zamestnávatelia

Oslovili sme interných lektorov z troch podnikov spomedzi 119 zapojených do národného projektu s otázkou, o koľko percent sa, podľa nich, zvyšujú šance absolventa na prijatie do zamestnania, pokiaľ absolvoval už predtým prax v tom istom podniku. „Tá šanca je takmer stopercentná, dá sa povedať,“ hovorí Kamil Libošvár zo Slovenských elektrární a dodáva, že to určite závisí aj od toho, ako sú so študentom počas stáže spokojní. No pokiaľ sa po pracovnej stránke osvedčí, tak v tom nevidí problém. Študentovi, ktorý praxoval pod jeho vedením s podporou projektu Vysokoškoláci do praxe, už aj ponúkli pracovné miesto po zložení štátnych skúšok.

Podobný prípad bol aj v Matador Industries, ďalšom z podnikov zapojených do projektu. Absolventovi, ktorý predtým u nich praxoval, ponúkli po skončení školy miesto. „Nebol to hneď od začiatku náš favorit,“ hovorí Radovan Strapko, interný lektor z Matador Industries. „Ale veľmi sa snažil, bol aktívny a tiež ochotný naštudovať si informácie, ktoré som od neho žiadal,“ uviedol hlavné dôvody R. Strapko.

Prax v zahraničí je ako katapult

Keďže národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti podporuje aj stáže študentov v zahraničí, zaujímalo nás tiež, ako by takúto skúsenosť v životopise vnímali pri výbere uchádzača. „Áno, toto by ma veľmi zaujímalo, aj keď som zatiaľ takého absolventa nestretol,“ hovorí R. Strapko a dodáva, „ale takého by som rozhodne chcel vidieť. Som zvedavý, čo sa naučil v zahraničí, či už by to bola prax alebo škola.“ Lektor Martin Holub z Kia Motors podobne tvrdí, že by pre neho prax zo zahraničia bola asi rovnako cenná ako prax priamo z ich firmy. A to aj napriek tomu, že uchádzač o prácu so skúsenosťou mimo Slovenska nepozná ich firemné procesy alebo kultúru.

Aktívni študenti a nepostačujúce školy

Všetci opýtaní lektori sa zhodli, že študenti na praxi, s ktorými sa stretli vďaka projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, boli proaktívni a mali veľký záujem rásť. Dokonca podľa slov M. Holuba sám praktikant priniesol kreatívne nápady na zlepšenie a niektoré z nich sú už zapracované v ich procesoch, a to je jeho vstupenkou do Kia Motors.

Na otázku, či majú pocit, že boli študenti dobre pripravení vďaka vedomostiam z vysokej školy, odpovedali lektori jednohlasne nie. „Nemám pocit, že ich dobre na škole pripravujú, chýba aplikovaná matematika a fyzika. Inak sú teóriou dobre nadupaní,“ dodal K. Libošvár.

Aj vďaka aktivitám projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti máme možnosť preklenúť túto priepasť medzi akademickým vzdelaním a funkčnosťou trhu práce. Národný projekt zastáva cennú úlohu mediátora, ktorý v našom prostredí chýba. Pootvoril dvere všetkým, ktorí majú záujem alebo by mohli mať záujem o toto prepojenie, ukázal, ako hľadať cesty a v ktorých odboroch systematicky prepájať vysoké školy s ekonomickými potrebami.

Zdroje

[1] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf

Elena Dekánková
externý prispievateľ
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
e.dekankova@gmail.com