Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie a záujem o digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu v podnikoch. „Vzdelávací program je určený pre široké portfólio účastníkov ako z priemyselného prostredia, tak z oblasti služieb, bez ohľadu na pozíciu vo firme a súčasnú úroveň digitálnych zručností. Je zameraný najmä na malé a stredné podniky, ktoré nie sú súčasťou zahraničných korporácií a nepreberajú ich dátovú kultúru,“ približuje charakter projektu Andrej Lasz, generálny sekretár ZEP SR.

Pri komunikácii s podnikmi, predovšetkým malými a strednými, ktoré nedisponujú špeciálnym tímom zaoberajúcim sa ich digitálnou transformáciou, vyplynulo, že aj napriek neustálej snahe o zlepšenie digitalizácie zostáva jej úroveň stále veľmi nízka. Predovšetkým z dôvodu nedostatku informácií. Zaznamenali sme reálny dopyt po „základnom“ vzdelaní jednak o digitálnej transformácii, tiež o základných atribútoch konceptu Priemysel 4.0, rovnako aj dopyt po reálnych príkladoch dobrej praxe. Na základe skúseností z minulých období je možné konštatovať, že pozitívnu úlohu z hľadiska spolupráce s priemyslom zohrávajú vzdelávacie programy vysokých škôl, ale aj stredných škôl, a to nielen technicky zameraných. Elektrotechnická asociácia ČR disponovala vzdelávacím programom pre zvýšenie povedomia o digitálnej transformácii v stredoškolskom prostredí. „Táto aktivita mala veľmi pozitívne ohlasy nielen zo strany študentov, ale aj zo strany rodičov ako zástupcov generácie, ktorá je súčasťou aktuálneho pracovného trhu. A práve o tento školský program sa opierajú základy projektového vzdelávacieho programu „Digitálna transformácia firiem“. Dopĺňame ho však o podnety vychádzajúce z potrieb reálnej praxe, ktoré sme zozbierali na niekoľkých workshopoch na Slovensku a v Českej republike, práve so zástupcami malých a stredných firiem,“ vysvetľuje Jiří Holoubek, prezident ElA ČR.

Vzdelávací program „Digitálna transformácia firiem“ pozostáva z piatich nasledovných modulov: Digitálna transformácia a Priemysel 4.0; Dáta, informácie a znalosti; Biznisový model podniku; Operačný model podniku; Ľudia v digitálnom prostredí. Je v nich venovaná pozornosť všetkým oblastiam dôležitým pre zlepšovanie komplexnej digitálnej zrelosti firmy. „Uvádzame tu príklady dobrej i zlej praxe. Taktiež trendy v implementácii digitálnej transformácie v posledných piatich rokoch vo firmách z rôznych odvetví a priemyselných odborov,“ uzatvára Andrej Lasz.

Tento projekt, s názvom: Digitalizácia v podnikoch, číslo projektu: 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706, bol podporený prostredníctvom grantu z Erasmus+.

       

  
  
Výstupy projektu budú dostupné na webových sídlach oboch zväzov.

https://zep.sk/digitalizacia-v-podnikoch/

https://www.electroindustry.cz/prima-podpora-clenu/prumysl-4-0/digitalizace-v-podnicich