Na strojové zariadenia (stroj, linka a pod., ďalej v texte skrátene STR) a čiastočne skompletizované strojové zariadenia (ďalej v texte skrátene ČSSTR) ako určené výrobky pred ich uvedením na trh sa vzťahujú hlavne nasledujúce právne predpisy:

  • smernica EP a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach (ďalej v texte smernica STR),
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,
  • zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(Pozn.: Čitatelia si ich môžu stiahnuť z oficiálnych webových stránok Európskej únie, EUR-Lex, a oficiálneho právneho informačného portálu SR, SLOV-Lex).

Okrem uvedených základných právnych predpisov sa môžu na príslušné STR a ČSSTR a ich časti vzťahovať aj ďalšie právne predpisy, ktoré riešia určité špecifické požiadavky pre tieto zariadenia, vrátane rozsiahleho súboru harmonizovaných noriem (uverejnených v oficiálnom úradnom vestníku EÚ) určených pre strojové zariadenia, ktoré sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúcich sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení (ďalej v texte len ZP BOZ) uvedených v prílohe I. smernice 2006/42/ES.

Na začiatku treba vysvetliť dva pojmy, ktoré sa v praxi často zamieňajú, nesprávne interpretujú a chápu:

Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie strojového zariadenia (STR) alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia (ČSSTR) v Spoločenstve EÚ na účely jeho distribúcie alebo používania, či už za úplatu, alebo bezodplatne.

Za uvedenie na trh je zodpovedný výrobca alebo splnomocnenec výrobcu STR alebo ČSSTR. Povinnostiam, ktoré musí splniť výrobca alebo jeho splnomocnenec, sa budeme bližšie venovať práve v tomto článku.

Uvedenie do prevádzky je prvé použitie strojového zariadenia (STR) na zamýšľaný účel v Spoločenstve.

Za uvedenie do prevádzky a samotnú prevádzku strojového zariadenia je zodpovedný prevádzkovateľ (zamestnávateľ), ktorý je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly strojového zariadenia po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu a správne fungovanie v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. Kontrolu na strojových zariadeniach (strojoch a linkách, kde pod pojmom linka treba chápať súbor STR a ČSSTR, ktoré sú usporiadané do jedného integrálneho celku) vykonáva oprávnená právnická osoba s príslušným oprávnením vydaným Národným inšpektorátom práce na uvedenú kontrolu (overenie) v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Technická inšpekcia, a. s., je oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

Rovnaký proces kontroly platí aj pre strojové zariadenia počas ich prevádzky, ktorá sa vykonáva v pravidelných intervaloch v zmysle § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

V texte vyššie sa vyskytli dva pojmy: strojové zariadenia (STR) a čiastočne skompletizované strojové zariadenia (ČSSTR). Aký je medzi nimi rozdiel? Čiastočne skompletizované strojové zariadenie je súbor, ktorý už takmer je strojovým zariadením, ale ktorý nemôže samostatne plniť určitý účel použitia. Pohonný systém (napr. hydraulický pohonný systém) je čiastočne skompletizovaným strojovým zariadením. Čiastočne skompletizované strojové zariadenie je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo na zmontovanie s ním, čím sa vytvorí nový celok, t. j. strojové zariadenie, na ktoré sa vzťahujú povinnosti výrobcu STR, o ktorých sa dozviete viac ďalej.

Tu chcem upozorniť hlavne prevádzkovateľov na dôležitú informáciu, že čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky skôr, pokiaľ pre kompletné strojové zariadenie, do ktorého má byť toto čiastočne skompletizované strojové zariadenie začlenené, nebola posúdená zhoda s príslušnými ustanoveniami STR smernice.

Pred uvedením strojových zariadení (STR) na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec v zmysle čl. 5 smernice 2006/42/ES (NV SR č. 436/2008 Z. z.):

a) zabezpečiť, že tieto strojové zariadenia spĺňajú príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení (ZP BOZ) uvedené v prílohe I;

b) zabezpečiť, aby bola k dispozícii konštrukčná technická dokumentácia uvedená v prílohe VII oddiele A;

c) zabezpečiť najmä potrebné informácie, ako sú napríklad návody na použitie (sprievodná technická dokumentácia) v zmysle požiadaviek čl. 1.7.4 prílohy I;

d) vykonať príslušné postupy posudzovania zhody v súlade s článkom 12;

e) vyhotoviť ES vyhlásenie o zhode v súlade s prílohou II časťou 1 oddielom A a zabezpečiť, aby bolo priložené k strojovému zariadeniu;

f) umiestniť označenie CE v súlade s článkom 16.

Pred uvedením čiastočne skompletizovaných strojových zariadení (ČSSTR) na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečiť v zmysle čl. 13 smernice 2006/42/ES (NV SR č. 436/2008 Z. z.):

a) vypracovanie príslušnej konštrukčnej technickej dokumentácie uvedenej v prílohe VII časti B;

b) vypracovanie návodu na montáž uvedeného v prílohe VI;

c) vypracovanie vyhlásenia o začlenení uvedeného v prílohe II časti 1 oddiele B.

Dôležitá poznámka, na ČSTRZ sa neumiestňuje označenie CE.

O každej požiadavke uvedenej vyššie by sa dal napísať samostatný článok a ani tak by sa nedali zaznamenať všetky informácie, preto sa sústredím hlavne na dve požiadavky, ktoré sú dôležité, nie však jediné, a pri ktorých sa stretávame v praxi s nesprávnym interpretovaním a pochopením.

Základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení (ZP BOZ) uvedené v prílohe I smernice STR sú charakterizované hneď v úvode tejto prílohy štyrmi základnými zásadami:

1) Výrobca strojového zariadenia alebo jeho splnomocnenec musia zabezpečiť vykonanie posúdenia rizika s cieľom stanoviť požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa vzťahujú na strojové zariadenie. STR sa potom musia navrhovať a konštruovať so zohľadnením výsledkov tohto posúdenia rizika. V praxi sa posúdenie rizika vykonáva často iba formálne s nie jasnými a jednoznačnými výsledkami práve pre návrh a konštrukciu STR.

2) Povinnosti stanovené v základných požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia platia iba vtedy, ak existuje v prípade predmetného strojového zariadenia zodpovedajúce nebezpečenstvo (ohrozenie), vždy však platia zásady integrovanej bezpečnosti a povinnosti týkajúce sa označovania strojového zariadenia a návodov na použitie (sprievodná technická dokumentácia STR).

3) Základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (ZP BOZ) uvedené v prílohe I sú záväzné. Chcem upozorniť práve na slovo „záväzné“, t. j. nie sú pre výrobcov STR odporúčaním ani akousi formou možnosti. Sú právne záväzné.

4) Príloha I je usporiadaná do niekoľkých častí:

– Prvá časť so všeobecným rozsahom sa vzťahuje na všetky druhy STR.

– Ďalšie časti sa vzťahujú na určité druhy (skupiny) STR a ich konkrétne nebezpečenstvá (ohrozenia).

Postupy posudzovania zhody STR uvedené v čl. 12 smernice STR

Chcem zdôrazniť, že pred uvedením na trh sa musí uplatniť jeden z dole uvedených postupov posudzovania zhody s cieľom osvedčiť zhodu strojového zariadenia s príslušnými ustanoveniami smernice STR. Bez správneho posúdenia zhody nesmie byť STR uvedené na trh. V praxi pri overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti STR pred ich uvedením do prevádzky alebo počas prevádzky sa často stretávame so STR (pozn.: čoraz častejšie sú to STR, ktoré nie sú dovezené len z krajín tretieho sveta, ale aj z krajín EÚ), kde neboli správne vykonané všetky povinnosti uvedené v čl. 5 smernice STR, alebo boli vykonané iba formálne, t. j. na papieri, pričom v skutočnosti STR nespĺňajú príslušné ZP BOZ uvedené v prílohe I smernice STR a sú výslovne nebezpečné pre osoby (obsluhu) v prevádzke.

Aký postup posudzovania zhody teda treba zvoliť?

Ak strojové zariadenie (STR):

1) patrí medzi strojové zariadenia uvedené v prílohe IV (pozn. vysoko rizikové strojové zariadenia), zvolenie postupu posudzovania zhody závisí od toho, či sa STR bude navrhovať a vyrábať podľa príslušných harmonizovaných noriem za veľmi dôležitej podmienky, a to tej, že tieto normy musia pokrývať všetky základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (ZP BOZ) uvedené v prílohe I, ktoré sa príslušného STR týkajú. Vtedy možno uplatniť postupy uvedené v tomto aj nasledujúcom odseku, avšak stačí, ak iba jedna z týchto požiadaviek nie je pokrytá harmonizovanými normami, alebo STR sa nebude vyrábať podľa harmonizovaných noriem, prípadne pre predmetné STR neexistujú harmonizované normy, a potom treba uplatniť jeden z týchto postupov:

a) postup ES skúšky typu uvedený v prílohe IX a vnútorné kontroly výroby strojových zariadení uvedené v prílohe VIII bode 3;

b) komplexný postup zabezpečenia kvality uvedený v prílohe X.

V tomto prípade (posudzovanie zhody podľa hore uvedených postupov) vykonáva jedine notifikovaná osoba, ktorá má potvrdenie o notifikácii pre posudzovanie zhody STR uvedených v prílohe IV od Európskej komisie a príslušného výkonného orgánu štátnej moci pre túto oblasť v príslušnom členskom štáte EÚ (pozn.: u nás je týmto orgánom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ÚNMS SR).

Technická inšpekcia, a. s., je notifikovaná osoba s prideleným číslom NB 1354 pre posudzovanie zhody príslušných strojových zariadení uvedených v prílohe IV.

2) nepatrí medzi strojové zariadenia uvedené v prílohe IV, posúdenie zhody sa vykonáva na základe postupu posudzovania zhody s vnútornými kontrolami výroby strojových zariadení stanovených v prílohe VIII. Pri tomto postupe posudzovania zhody chcem zdôrazniť to, že správne posúdenie zhody závisí od toho, či výrobca alebo jeho splnomocnenec:

– má podrobné vedomosti o právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na STR pred jeho uvedením na trh tak, aby ich vedel správne použiť;

– pozná a vie správne uplatniť pri návrhu a konštrukcii STR všetky potrebné harmonizované normy, ktoré sa vzťahujú na konkrétne STR, ktoré má byť uvedené na trh;

– má zabehnutú a funkčnú vnútornú kontrolu výroby;

– vie, aké skúšky treba vykonať na STR, ktoré má byť uvedené na trh, vrátane skúšok, ktoré treba vykonávať na každom vyrobenom kuse STR;

– má prístrojové vybavenie a kvalifikovaných zamestnancov na vykonanie potrebných meraní, skúšok a pod.

Ak nie, potom sa treba obrátiť na nezávislú spoločnosť (tretiu nezávislú stranu), ktorá vykoná kompetentné posúdenie zhody.

Technická inšpekcia, a. s., je akreditovaná nezávislá inšpekčná organizácia typu A na posudzovanie strojových zariadení.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec je zodpovedný za uvedenie strojového zariadenia na trh. Výstupným dokumentom, prostredníctvom ktorého výrobca STR preukazuje zhodu so smernicou 2006/42/ES (NV SR č. 436/2006 Z. z.) a s príslušnými európskymi harmonizovanými normami, je ES vyhlásenie o zhode a označenie CE na samotnom strojovom zariadení.

Za nedodržanie (nesplnenie) príslušných požiadaviek právnych predpisov a harmonizovaných noriem, ktoré sa vzťahujú na konkrétne strojové zariadenie a ktoré výrobca uviedol vo svojom vyhlásení o zhode, môže byť výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi udelená finančná sankcia od príslušného orgánu trhového dohľadu, alebo predmetné strojové zariadenie môže byť stiahnuté z trhu EÚ prostredníctvom spustenia procesu RAPEX (Rapid Alert System).

Na záver by som chcel dať do pozornosti informáciu, že v tomto čase sa finalizuje revízia smernice 2006/42/ES (pozn.: verejná konzultácia k revízii prebehla ešte v lete roku 2019) a v súčasnosti sa pripravuje jej nové vydanie, kde sa očakáva, že bude vydaná Európskym parlamentom a Radou ako nariadenie, t. j. ako právny predpis EÚ, ktorý sa bude preberať do jednotlivých právnych systémov príslušných členských štátov EÚ bez zmien, t. j. jednotne, čo má veľký význam pre všetky zainteresované strany, ktorých sa bude toto nové nariadenie týkať.

Ing. Robert Paška
ústredný inšpektor strojových zariadení
Technická inšpekcia, a. s.
paska@tisr.sk