STN EN 50131-2-4: 2020-11 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory.*)

STN EN 60038/Z1: 2020-11 (33 0120) Normalizované napätia CENELEC.

STN EN IEC 55016-1-4/A1: 2020-11 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-4: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Antény a skúšobné miesta na meranie vyžarovaného rušenia.*)

STN EN IEC 60071-1: 2020-11 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá.

STN EN IEC 60071-2: 2020-11 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie.

EN IEC 61400-5: 2020-11 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 5: Lopatky veterných turbín.*)

STN EN IEC 60317-0-2: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-2: Všeobecné požiadavky. Medený vodič pravouhlého prierezu, lakovaný.*)

STN EN IEC 60317-0-6: 2020-11 (34 7307) Špecifikácia jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-6: Všeobecné požiadavky. Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom, impregnovaný živicou alebo lakom.*)

STN EN IEC 60317-12: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 12: Medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyvinylacetalom, trieda 120.*)

STN EN IEC 60317-17: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 17: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyvinylacetalom, trieda 105.*)

STN EN IEC 60317-18: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 18: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyvinylacetalom, trieda 120.*)

STN EN IEC 60317-25: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 25: Hliníkový vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterom alebo polyesterimidom s vonkajšou polyamid-imidovou vrstvou, trieda 200.*)

STN EN IEC 60317-27-1: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 27-1: Medený vodič kruhového prierezu ovinutý papierovou páskou.*)

STN EN IEC 60317-27-2: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 27-2: Hliníkový vodič kruhového prierezu ovinutý papierovou páskou.*)

STN EN IEC 60317-27-4: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 27-4: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu ovinutý papierovou páskou.*)

STN EN IEC 60317-60-2: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 60-2: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 155.*)

STN EN IEC 60317-62: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 62: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 200.*)

STN EN IEC 60317-70-1: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 70-1: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien, neimpregnovaný a zatavený, teplotný index 155.*)

STN EN IEC 60317-70-2: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 70-2: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 155.*)

STN EN IEC 60317-82: 2020-11 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 82: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 200.*)

STN EN IEC 61788-26 (34 5685) Supravodivosť. Časť 26: Meranie kritického prúdu. Jednosmerný kritický prúd kompozitných supravodičov RE-Ba-Cu-O.*)

STN EN IEC 63045 (34 0890) Ultrazvuk. Zdroje nefokusovaných krátkych tlakových impulzov vrátane balistických zdrojov tlakových impulzov. Charakteristiky polí.*)

STN EN 16931-1+A1/AC (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349).*)

STN EN 50600-4-6: 2020-11 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-6: Faktor opätovného využitia energie.*)

STN EN 62788-1-6/A1: 2020-11 (36 4630) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-6: Materiály na zapuzdrenie. Skúšobné metódy na stanovenie stupňa vytvrdnutia etylén-vinylacetátového zapuzdrenia.*)

STN EN IEC 60779: 2020-11 (36 1112) Zariadenia na elektrotepelné a elektromagnetické spracovanie. Skúšobné metódy pre elektrotroskové pretavovacie pece.*)

STN EN IEC 61591: 2020-11 (36 1075) Sporákové odsávače pár. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 61591/A11: 2020-11 (36 1075) Sporákové odsávače pár. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 61701: 2020-11 (36 4611) Fotovoltické (PV) moduly. Skúšanie korózie soľnou hmlou.*)

STN EN IEC 62938: 2020-11 (36 4639) Fotovoltické (PV) moduly. Skúšanie nerovnomerného zaťaženia snehom.*)

STN EN IEC 63169: 2020-11 (36 1060) Elektrické chladiace a mraziace spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Konzervovanie potravín.*)

STN EN IEC 63181-2: 2020-11 (36 8386) Zobrazovacie terminály s viacerými obrazovkami LCD. Časť 2: Metódy merania.*)

STN EN ISO/IEC 27011: 2020-11 (36 9761) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov pre opatrenia informačnej bezpečnosti založený na ISO/IEC 27002 pre telekomunikačné organizácie (ISO/IEC 27011: 2016).*)

STN EN ISO/IEC 27018: 2020-11 (36 9764) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ (ISO/IEC 27018: 2019).*)

STN EN ISO/IEC 29100: 2020-11 (36 9758) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Rámec ochrany osobných údajov (ISO/IEC 29100: 2011, vrátane zmeny A1: 2018).*)

STN EN ISO/IEC 29147: 2020-11 (36 9769) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Odhalenie zraniteľnosti (ISO/IEC 29147: 2018).*)

STN EN ISO/IEC 30111: 2020-11 (36 9759) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Procesy riešenia zraniteľnosti (ISO/IEC 30111: 2019).*)

STN EN ISO 1182: 2020-11 (92 0831) Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti (ISO 1182: 2020).*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.