STN EN IEC 60664-1: 2020-12 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 61970-301: 2020-12 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM).*)

STN EN IEC 63180: 2020-12 (33 4591) : 2020-12 Metóda na stanovenie funkčnosti detektorov. Pasívne infračervené detektory na detekciu prítomnosti a pohybu.*)

STN EN 50128/A2: 2020-12 (34 2680) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy.*)

STN EN IEC 60068-3-7: 2020-12 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-7: Doplnková dokumentácia a návod. Meranie v teplotných komorách pri skúškach A (studené) a B (suché teplo) (so zaťažením).*)

STN EN IEC 60296: 2020-12 (34 6733) Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Minerálne izolačné oleje pre elektrické zariadenia.*)

STN EN 50193-1/A1: 2020-12 (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN 50193-2-1/A1: 2020-12 (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-1: Metódy merania funkčných vlastností. Multifunkčné elektrické prietokové ohrievače vody.*)

STN EN 50193-2-2/A1: 2020-12 (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.*)

STN EN 50367: 2020-12 (36 2315) Dráhové aplikácie. Interakcia systémov. Kritériá na dosiahnutie technickej kompatibility medzi pantografickým zberačom a vrchným trolejovým vedením.*)

STN EN 50440/A1: 2020-12 (36 1077) Účinnosť akumulačných ohrievačov vody pre domácnosť a skúšobné metódy.*)

STN EN 60335-2-24/A11: 2020-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)

STN EN 60601-1-12/A1: 2020-12 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-12: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na zdravotnícke elektrické prístroje a zdravotnícke elektrické systémy určené na používanie v prostredí záchrannej zdravotníckej služby.*)

STN EN 60601-1-9/A2: 2020-12 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-9: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na konštrukciu zohľadňujúcu životné prostredie.*)

STN EN 62366-1/A1: 2020-12 (36 4894) Zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Uplatnenie stanovenia použiteľnosti na zdravotnícke pomôcky.*)

STN EN IEC 62443-3-2: 2020-12 (36 9060 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 3-2: Posúdenie bezpečnostného rizika a návrh systému.*)

STN EN IEC 62885-4: 2020-12 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 4: Bezdrôtové vysávače na suché čistenie. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 63034: 2020-12 (36 8264) Mikroreproduktory.*)

STN EN IEC 63252: 2020-12 (36 1078) Spotreba energie predajných automatov.*)

STN P CEN/TS 17489-1: 2020-12 (36 9757) Identifikácia osôb. Bezpečné a interoperabilné matričné dokumenty. Časť 1: Prehľad rámca.*)

TNI CLC/TR 50600-99-1: 2020-12 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)

STN 92 0201-1/Z3/Oa: 2020-12 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-4/Z3/Oa: 2020-12 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti.

TNI CEN/TR 17524: 2020-12 (92 0110) Požiarne inžinierstvo v Európe. Prehľad národných požiadaviek a aplikácia.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.