STN EN IEC 61000-3-11: 2021-03 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia. Zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A, ktoré sú predmetom podmieneného pripojenia.

STN EN 50499: 2021-03 (36 7947) Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickým poliam.

STN EN ISO 25065: 2021-03 (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Špecifikácie používateľských požiadaviek (ISO 25065: 2019). *)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.