STN EN 50160: 2023-03 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.*)

STN EN 50522: 2023-03 (33 3201) Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätie nad 1 kV.

STN EN IEC 60071-11: 2023-03 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 11: Definície, zásady a pravidlá systému jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC).

STN EN IEC 60404-3: 2023-03 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 3: Metódy merania magnetických vlastností oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku pomocou jednoduchej skúšky plechu.*)

STN P CLC/TS 50717: 2023-03 (34 1590) Technické požiadavky na prúdové zberače pre prízemný napájací systém na cestných vozidlách v prevádzke.*)

STN EN 12464-1: 2023-03 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská.

STN EN 50600-4-8: 2023-03 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-8: Efektívnosť využitia uhlíka.*)

STN EN IEC 60335-2-24: 2023-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)

STN EN IEC 60335-2-24/A11: 2023-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-24: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia, zariadenia na výrobu zmrzliny a výrobníky ľadu.*)

STN EN IEC 61406-1: 2023-03 (36 9724) Identifikačný odkaz. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN 1366-3: 2023-03 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií. Časť 3: Tesnenia prestupov.

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.