STN 33 2000-5-53:2023-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia.

STN EN IEC 60071-12:2023-04 (33 0400) Koordinácia izolácie. Časť 12: Aplikačné pokyny pre meniče HVDC LCC.*)

STN EN IEC 60079-25/AC:2023-04 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy.*)

STN EN IEC 61400-50-1:2023-04 (33 3160) Veterné elektrárne: Časť 50-1: Meranie vetra. Použitie nástrojov namontovaných na meteorologickom stožiari, gondole a vrtuli.*)

STN EN IEC 62682:2023-04 (33 4595) Manažment alarmov pre priemyselné procesy.*)

STN ISO 8528-3:2023-04 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 3: Generátory striedavého prúdu pre zdrojové agregáty.

STN ISO 8528-8:2023-04 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 8: Požiadavky a skúšky na zdrojové agregáty malého výkonu.

STN EN 50576:2023-04 (34 7111) Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň.*)

STN EN IEC 60216-5:2023-04 (34 6502) Elektroizolačné materiály. Dlhodobá tepelná odolnosť. Časť 5: Stanovenie relatívneho teplotného indexu (RTI) elektroizolačného materiálu.*)

STN EN IEC 60216-6:2023-04 (34 6502) Elektroizolačné materiály. Dlhodobá tepelná odolnosť. Časť 6: Stanovenie charakteristických hodnôt tepelnej odolnosti (TI a RTI) izolačného materiálu použitím metódy pevne určených časov.*)

STN EN IEC 60867:2023-04 (34 6733) Izolačné kvapaliny. Špecifikácia nepoužitých kvapalín na základe syntetických aromatických uhľovodíkov.*)

STN EN IEC 62037-7:2023-04 (34 7705 Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 7: Meranie pasívnej intermodulácie v teréne.*)

STN EN IEC 62037-8:2023-04 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 8: Meranie pasívnej intermodulácie generovanej objektmi vystavenými VF žiareniu.*)

STN EN IEC 62127-3:2023-04 (34 0883) Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 3: Vlastnosti hydrofónov pre ultrazvukové polia.*)

STN EN 50600-4-9:2023-04 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-9: Efektívnosť využitia vody.*)

STN EN 60904-5/A1:2023-04 (36 4601) Fotovoltické súčiastky. Časť 5: Určenie ekvivalentnej teploty článku (ECT) fotovoltických (PV) súčiastok metódou napätia naprázdno.*)

STN EN IEC 60601-2-43:2023-04 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na intervenčné postupy.*)

STN EN IEC 60806:2023-04 (36 4743) Stanovenie maximálneho symetrického poľa žiarenia zostáv röntgenových trubíc a zostáv zdroja röntgenového žiarenia pre lekársku diagnostiku.*)

STN EN IEC 62282-4-102:2023-04 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 4-102: Výkonové sústavy palivových článkov na pohon elektrických priemyselných vozíkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)

STN EN IEC 62386-101:2023-04 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 101: Všeobecné požiadavky. Súčasti systému.*)

STN EN IEC 62386-102:2023-04 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 102: Všeobecné požiadavky. Ovládacie zariadenia.*)

STN EN IEC 62386-103:2023-04 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 103: Všeobecné požiadavky. Riadiace zariadenia.*)

STN EN IEC 62386-202:2023-04 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 202: Osobitné požiadavky na ovládacie zariadenia. Samostatné núdzové osvetlenie (zariadenie typu 1).*)

STN EN IEC 63115-1/A1:2023-04 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Hermeticky uzavreté niklovo-metalhydridové články a batérie na používanie v priemyselných aplikáciách. Časť 1: Prevádzkové vlastnosti.*)

STN EN IEC/IEEE 63195-1:2023-04 (36 7080) Posúdenie hustoty výkonu pri vystavení osôb vysokofrekvenčným poliam bezdrôtových zariadení v tesnej blízkosti hlavy a tela (frekvenčný rozsah 6 GHz až 300 GHz). Časť 1: Postup merania.*)

STN EN IEC/IEEE 63195-2:2023-04 (36 7080) Posúdenie hustoty výkonu pri vystavení osôb vysokofrekvenčným poliam bezdrôtových zariadení v tesnej blízkosti hlavy a tela (frekvenčný rozsah 6 GHz až 300 GHz). Časť 2: Postup výpočtu.*)

STN P CEN/CLC/TS 17880:2023-04 (36 9799) Ochranný profil pre Smart Meter. Minimálne bezpečnostné požiadavky.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.