STN 33 2000-7-706/A1: 2021-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-706: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vodivé priestory s obmedzenou možnosťou pohybu.*)

STN EN 61850-4/A1: 2021-05 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 4: Systémové a projektové riadenie.*)

STN EN IEC 60079-10-1: 2021-05 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry.*)

STN EN IEC 60664-1/AC: 2021-05 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 62325-451-10: 2021-05 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-10: Profily údajov o spotrebe energie ("vlastné energetické údaje").*)

STN P CLC IEC/TS 60079-39/AC: 2021-05 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 39: Iskrovo bezpečné systémy s elektronicky riadeným obmedzením trvania iskrenia.*)

STN EN 50488: 2021-05 (34 1506) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrické ochranné opatrenia pre pracovné činnosti na systémoch nadzemného trolejového vedenia alebo v ich blízkosti alebo na súvisiacom spätnom okruhu.*)

STN EN IEC 61083-3: 2021-05 (34 5649) Prístrojové a programové vybavenie používané na merania pri skúškach vysokými napätiami a vysokými prúdmi. Časť 3: Požiadavky na hardvér pre skúšky so striedavým a jednosmerným prúdom.*)

STN EN IEC 61851-25: 2021-05 (34 1590) Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 25: Zdroje jednosmerného prúdu pre elektrické vozidlá, ktorých ochrana závisí od elektrickej izolácie.*)

STN EN 12665: 2021-05 (36 0070) Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie.

STN EN 13032-4+A1: 2021-05 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie; fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: LED zdroje, moduly a svietidlá.

STN EN IEC 60336: 2021-05 (36 4744) Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntge­-nové žiariče na lekársku diagnostiku. Rozmery ohnísk a súvisiace charak­teris-tiky.*)

STN EN IEC 60522-1: 2021-05 (36 4729) Zdravotnícke elektrické prístroje. Diagnos­tické röntgenové žiarenie. Časť 1: Stanovenie ekvivalentnej filtrácie a permanentnej filtrácie.*)

STN EN IEC 62040-1/A11: 2021-05 (36 9065) Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN IEC 63073-1: 2021-05 (36 4767) Jednoúčelové rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Jednofotónová emisná výpočtová tomografia (SPECT) srdca.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.