STN P CLC/TS 50136-9: 2021-06 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 9: Požiadavky na spoločný protokol na prenos poplachu používajúci Internet Protocol (IP).*)

STN EN 50397-1: 2021-06 (34 7412) Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36 kV vrátane. Časť 1: Vodiče s ochranným obalom.*)

STN EN 60332-1-2/A12: 2021-06 (34 7101) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.*)

STN EN 60825-1/A11: 2021-06 (34 1701) Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky.*)

STN EN IEC 60112: 2021-06 (34 6468) Metóda určovania porovnávacieho indexu a indexu odolnosti tuhých izolačných materiálov proti tvorbe plazivých stôp.*)

STN EN IEC 60172: 2021-06 (34 7304) Skúšobný postup na urče­nie teplotného indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičov na vinutia.*)

STN EN IEC 60305: 2021-06 (34 8118) Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Keramické alebo sklené závesné izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tanierových izolátorov.*)

STN EN IEC 60433: 2021-06 (34 8055) Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Keramické izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tyčových závesných izolátorov.*)

STN EN IEC 60799: 2021-06 (34 7502) Elektrické príslušenstvá. Prívodné šnúry a prepájacie šnúry.*)

STN EN IEC 62474/A1: 2021-06 (34 5904) Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel.*)

STN P CLC/TS 50459-1: 2021-06 (34 2660) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Rozhranie rušňovodič – zariadenie. Časť 1: Všeobecné princípy pre zobrazovanie informácií ERTMS/ETCS/GSM-R.*)

STN P CLC/TS 50459-2: 2021-06 (34 2660) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Časť 2: Ergonomické usporiadanie informácií GSM-R.*)

STN P CLC/TS 50459-3: 2021-06 (34 2660) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Časť 3: Ergonomické usporiadanie informácií iných ako ETCS.*)

STN EN 50342-4: 2021-06 (36 4310) Olovené štartovacie batérie. Časť 4: Rozmery batérií pre ťažké vozidlá.*)

STN EN 60061-1/A61: 2021-06 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)

STN EN 60061-2/A57: 2021-06 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

STN EN 60601-1-2/A1: 2021-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Elektromagnetické rušenia. Požiadavky a skúšky.*)

STN EN 60601-1-3/A2: 2021-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch.*)

STN EN 61347-1/A1: 2021-06 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN 62788-1-4/A1: 2021-06 (36 4605) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-4: Materiály na zapuzdrenie. Meranie optickej priepustnosti a výpočet váženej (na slnečné žiarenie) priepustnosti pre fotóny, indexu žltnutia a cut-off frekvencie UV žiarenia.*)

STN EN IEC 60598-2-23: 2021-06 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-23: Osobitné požiadavky. Osvetľovacie sústavy pre svetelné zdroje na malé napätie.*)

STN EN IEC 60645-3: 2021-06 (36 8811) Elektroakustika. Audiometrické zariadenia. Časť 3: Skúšobné signály s krátkym trvaním.*)

STN EN IEC 60675-2: 2021-06 (36 1069) Priamo pôsobiace elektrické ohrievače miestností. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 2: Dodatočné podmienky pre meranie faktora vyžarovania.*)

STN EN IEC 60675-3: 2021-06 (36 1069) Priamo pôsobiace elektrické ohrievače miestností. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 3: Dodatočné podmienky pre meranie efektívnosti vyžarovania.*)

STN EN IEC 60904-1: 2021-06 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 1: Meranie fotovoltických voltampérových charakteristík.*)

STN EN IEC 60904-10: 2021-06 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 10: Metódy merania lineárnej závislosti a linearity.*)

STN EN IEC 60904-9: 2021-06 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 9: Klasifikácia charakteristík slnečných simulátorov.*)

STN EN IEC 61010-2-202: 2021-06 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-202: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané pohony ventilov.*)

STN EN IEC 61228: 2021-06 (36 0035) Ultrafialové žiarivky používané na opaľovanie. Metóda merania a špecifikácie.*)

STN EN IEC 62485-5: 2021-06 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 5: Bezpečná prevádzka stacionárnych lítium-iónových batérií.*)

STN EN IEC 62485-6: 2021-06 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 6: Bezpečná prevádzka lítium-iónových batérií pri trakčných aplikáciách.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.