STN EN STN EN 50518/A1: 2023-07 (33 4580) Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá.*)

STN EN 62488-2/AC2: 2023-07 (33 4691) Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC).*)

STN EN 50289-1-2: 2023-07 (34 7011) Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-2: Elektrické skúšobné metódy. Odpor jednosmerného prúdu.*)

STN EN IEC 60230/A1: 2023-07 (34 7004) Impulzné skúšky káblov a ich príslušenstva.*)

STN EN IEC 60966-3-3: 2023-07 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 3-3: Podrobná špecifikácia súborov poloohybných koaxiálnych káblov, frekvenčný rozsah do 18 GHz, poloohybný koaxiálny kábel typu 50-141.*)

STN EN IEC 60966-3-4: 2023-07 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 3-4: Podrobná špecifikácia súborov poloohybných koaxiálnych káblov, frekvenčný rozsah do 6 GHz, poloohybný koaxiálny kábel typu 50-141.*)

STN EN IEC 62321-12: 2023-07 (34 6705) Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 12: Simultánne stanovenie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou.*)

STN EN 50705: 2023-07 (36 0507) Osvetľovacie zariadenia s rádiovou komunikáciou. Bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN IEC 60335-2-34: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-34: Osobitné požiadavky na motorkompresory.*)

STN EN IEC 60335-2-34/A11: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-34: Osobitné požiadavky na motorkompresory.*)

STN EN IEC 60335-2-40: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu.*)

STN EN IEC 60335-2-40/A11: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-40: Osobitné požiadavky na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizátory a odvlhčovače vzduchu.*)

STN EN IEC 60335-2-75: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na komerčné výdajné zariadenia a predajné automaty.*)

STN EN IEC 60335-2-75/A1: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na komerčné výdajné zariadenia a predajné automaty.*)

STN EN IEC 60335-2-75/A11: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na komerčné výdajné zariadenia a predajné automaty.*)

STN EN IEC 60335-2-75/A2: 2023-07 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-75: Osobitné požiadavky na komerčné výdajné zariadenia a predajné automaty.*)

STN EN IEC 60350-1: 2023-07 (36 1056) Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 61547: 2023-07 (36 0090) Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť.*)

STN EN IEC 62281/A2: 2023-07 (36 4360) Bezpečnosť primárnych a akumulátorových lítiových článkov a batérií počas prepravy.*)

STN EN IEC 62386-150: 2023-07 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 150: Osobitné požiadavky. Pomocné napájanie.*)

TNI CEN ISO/TR 25060: 2023-07 (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu systémov a softvérov a hodnotenie (SQuaRE). Všeobecný rámec pre spoločný priemyselný formát (CIF) pre informácie týkajúce sa použiteľnosti (ISO/TR 25060: 2023).*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.