STN EN 50131-13/AC: 2021-08 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia.*)

STN EN 55011/A2: 2021-08 (33 4211) Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania.*)

STN EN 61000-4-30/A1: 2021-08 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-30: Metódy skúšania a merania. Metódy merania kvality napájania.*)

STN EN IEC 61000-3-2/A1: 2021-08 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A).*)

STN EN IEC 61968-13: 2021-08 (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémy rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 13: Modelové profily distribučných sústav.*)

STN EN IEC 61970-457: 2021-08 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenielektrickej energie (EMS-API). Časť 457: Profil dynamiky.*)

STN EN IEC 62325-451-7: 2021-08 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-7: Postupy vyvažovania, kontextové a montážne modely pre európsky trh.*)

STN P CLC IEC/TS 60079-43: 2021-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 43: Vybavenie do nepriaznivých prevádzkových podmienok.*)

STN P CLC/TS 50131-5-1: 2021-08 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Prepojenia. Časť 5-1: Požiadavky na vodičové prepojenie I&HAS zariadení umiestnených v chránených priestoroch.*)

STN EN 50290-2-24: 2021-08 (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-24: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Polyetylénové plášťové zmesi.*)

STN EN 50290-2-27: 2021-08 (34 7032) Komunikačné káble. Časť 2-27: Spoločné pravidlá na vývoj a konštrukciu. Bezhalogénové plášťové zmesi na báze polyolefínov so zlepšenou požiarnou charakteristikou (HFFR).*)

STN EN 50336: 2021-08 (34 8158) Priechodky na transformátory a tlmivky s káblovými skriňami na napätie neprevyšujúce 36 kV.*)

STN EN 50702: 2021-08 (34 1581) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Koľajnicové zberače. Charakteristiky a skúšky.*)

STN EN IEC 60068-2-20: 2021-08 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-20: Skúšky. Skúška Ta a Tb: Skúšobné metódy spájkovateľnosti a odolnosti súčiastok s vývodmi proti spájkovaciemu teplu.*)

STN EN IEC 60068-2-38: 2021-08 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-38: Skúšky. Skúška Z/AD: Zložená cyklická skúška teplota/vlhkosť.*)

STN EN IEC 60216-3: 2021-08 (34 6502) Elektroizolačné materiály. Dlhodobá teplotná odolnosť. Časť 3: Inštrukcie na výpočet charakteristických hodnôt dlhodobej teplotnej odolnosti.*)

STN EN IEC 61188-6-1: 2021-08 (34 6512) Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie. Časť 6-1: Návrh plošných spojov. Všeobecné požiadavky na návrh plošných spojov na doskách.*)

STN EN IEC 61189-5-301: 2021-08 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-301: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Spájkovacia pasta s použitím jemných častíc spájky.*)

STN EN IEC 61851-21-2: 2021-08 (34 1590) Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-2: Požiadavky na elektrické vozidlá s vodivým prepojením na striedavé/jednosmerné napájanie. Požiadavky EMC pre systémy nabíjania elektrických vozidiel mimo vozidla.*)

STN EN 50310/A1: 2021-08 (36 9072) Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách.

STN EN 50554: 2021-08 (36 7952) Základná norma na posudzovanie vysielacej stanice na mieste prevádzky vzhľadom na všeobecnú expozíciu verejnosti vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam.*)

STN EN 50600-2-1: 2021-08 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-1: Konštrukcia budovy.*)

STN EN 50600-2-5: 2021-08 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-5: Bezpečnostné systémy.*)

STN EN 50636-2-107/A3: 2021-08 (36 1055) Bezpečnosť spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-107: Osobitné požiadavky na robotické kosačky trávy napájané z batérií.*)

STN EN 60335-2-105/A2: 2021-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty.

STN EN 60335-2-27/A1: 2021-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením.

STN EN 60335-2-27/A2: 2021-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením.

STN EN 60838-1/A2: 2021-08 (36 0385) Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 60598-1: 2021-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 61010-2-030: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-030: Osobitné požiadavky na zariadenia so skúšobnými alebo meracími obvodmi.*)

STN EN IEC 61010-2-030/A11: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-030: Osobitné požiadavky na zariadenia so skúšobnými alebo meracími obvodmi.*)

STN EN IEC 61010-2-034: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-034: Osobitné požiadavky na zariadenia na meranie izolačného odporu a na skúšanie elektrickej pevnosti.*)

STN EN IEC 61010-2-034/A11: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-034: Osobitné požiadavky na zariadenia na meranie izolačného odporu a na skúšanie elektrickej pevnosti.*)

STN EN IEC 61010-2-091: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-091: Osobitné požiadavky na skriňové röntgenové systémy.*)

STN EN IEC 61010-2-091/A11: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-091: Osobitné požiadavky na skriňové röntgenové systémy.*)

STN EN IEC 61010-2-130: 2021-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-130: Osobitné požiadavky na vybavenie vzdelávacích zariadení určených na používanie deťmi.*)

STN EN IEC 61215-1: 2021-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1: Skúšobné požiadavky.*)

STN EN IEC 61215-1-1: 2021-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka.*)

STN EN IEC 61215-1-2: 2021-08 (36 4630 Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-2: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev kadmium-teluridu (CdTe).*)

STN EN IEC 61215-1-3: 2021-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka.*)

STN EN IEC 61215-1-4: 2021-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2.*)

STN EN IEC 61215-2: 2021-08 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)

STN EN IEC 62281/A1: 2021-08 (36 4360) Bezpečnosť primárnych a akumulátorových lítiových článkov a batérií počas prepravy.*)

STN EN IEC 62680-1-2: 2021-08 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)

STN EN IEC 62787: 2021-08 (36 4607) Koncentrátorové fotovoltické (CPV) solárne články a CoC zostavy. Kvalifikácia spoľahlivosti.*)

STN EN IEC 62841-2-3: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na ručné brúsky, kotúčové leštičky a kotúčové šmirgľovačky.*)

STN EN IEC 62841-2-3/A11: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na ručné brúsky, kotúčové leštičky a kotúčové šmirgľovačky.*)

STN EN IEC 62841-3-7: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-7: Osobitné požiadavky na prenosné stenové píly.*)

STN EN IEC 62841-3-7/A11: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-7: Osobitné požiadavky na prenosné stenové píly.*)

STN EN IEC 62841-3-9: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.

STN EN IEC 62841-3-9/A11: 2021-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.

STN EN IEC 63136/AC: 2021-08 (36 1060) Elektrické umývačky riadu na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 63154: 2021-08 (36 6760) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Kybernetická bezpečnosť. Všeobecné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok.*)

STN ISO/IEC 20000-1: 2021-08 (36 9788) Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb.*)

STN ISO/IEC 20000-2: 2021-08 (36 9788) Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Návod k aplikácii systémov manažérstva služieb.*)

STN ISO/IEC 7810: 2021-08 (36 9725) Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.*)

STN ISO/IEC 7816-1: 2021-08 (36 9734) Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 1: Karty s kontaktmi. Fyzikálne vlastnosti.*)

STN P CEN/TS 17623: 2021-08 (36 0078) Vlastnosti BIM pre osvetlenie. Svietidlá a snímacie zariadenia.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.