Nový súbor noriem pre rozvádzače nízkeho napätia pozostáva z týchto noriem:

 • STN EN 61439-1: 2010 Všeobecné pravidlá,
 • STN EN 61439-2: 2012 Výkonové (priemyselné) rozvádzače,
 • STN EN 61439-3: 2012 Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO),
 • STN EN 61439-4: 2013 Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS),
 • STN EN 61439-5: 2011 Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (PENDA O a PENDA 1),
 • STN EN 61439-6: 2013 Kryté prípojnicové rozvody.

Ďalšími normami, ktoré sa vzťahujú na túto problematiku, sú STN EN 62208: 2012 (prázdne skrine na NN rozvádzače) a STN EN 60529: 2002 (Stupne ochrany krytom).

Základné zmeny v novom súbore noriem:

 1. Nový súbor noriem STN EN 61439 nepozná typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.
 2. Norma STN EN 61439-1 obsahuje len všeobecné pravidlá, na ktoré sa odvolávajú ďalšie časti súboru noriem STN EN 61439.
 3. Preukázanie, že návrh rozvádzača spĺňa požiadavky príslušnej normy, sa vykonáva postupom stanoveným v kapitole Overovanie návrhu.
 4. Overovanie návrhu stanovuje tri možné, ekvivalentné metódy overovania:
  – overovanie skúšaním,
  – overovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom,
  – vyhodnotenie overovania.
 5. Do noriem boli zahrnuté požiadavky z normy STN EN 62208 pre prázdne skrine.
 6. Spresnili sa požiadavky týkajúce sa kontroly oteplenia.
 7. V normách sa venuje väčšia pozornosť súčiniteľu súdobosti (RDF).
 8. Normy platia pre výrobu rozvádzača bez ohľadu na to, či ide o jeden výrobok alebo hromadnú výrobu.
 9. Na výrobcu rozvádzača sa kladú vyššie nároky s dôrazom na bezpečnosť koncového používateľa.
 10. Overenie skratovej odolnosti nie je pri vyrobenom rozvádzači potrebné, pokiaľ hodnota krátkodobého výdržného prúdu nepresahuje 10 kA (bytové rozvádzače).
 11. Nové normy uvažujú Pôvodného výrobcu rozvádzača a Výrobcu rozvádzača, ktorý preberá zodpovednosť za dohotovený rozvádzač.
 12. Nové normy uvažujú pre rozvádzače dve kategórie prostredia: prostredie A – týka sa predovšetkým priestorov v priemyselných závodoch a podobných lokalitách, prostredie B – týka sa verejných sietí NN. Výrobca rozvádzača musí stanoviť, pre ktoré prostredie je rozvádzač vhodný.

Rozdelenie rozvádzačov

Podľa nového súboru noriem rozdeľujeme rozvádzače do piatich skupín (v prvej časti seriálu uvádzame prvé tri z nich):

1. Výkonové nízkonapäťové priemyselné rozvádzače

Špecifické požiadavky na výkonové (priemyselné) rozvádzače PSC:

 • Rozvádzače, ktorých menovité napätie neprevyšuje striedavú hodnotu AC 1 000 V alebo jednosmernú hodnotu DC 1 500 V.
 • Stacionárne alebo prenosné rozvádzače v skrini (v kryte) alebo bez skrine (krytu).
 • Rozvádzače na použitie v špeciálnych prevádzkových podmienkach, napr. na lodiach (IEC 60092-302) či železničných vozidlách za predpokladu, že sú splnené príslušné špecifické požiadavky.
 • Rozvádzače navrhnuté pre elektrické zariadenia strojov. Doplňujúce požiadavky pre rozvádzače tvoriace časť stroja sú zahrnuté v súbore IEC 60204.

Norma STN EN 61439-2: 2012 neplatí pre individuálne prístroje a samostatné súčasti, ako sú napr. spúšťače motorov, poistkové spínače či elektronické zariadenia, ktoré vyhovujú príslušným normám výrobkov. Výrobu a/alebo montáž výkonových priemyselných rozvádzačov môže vykonať aj iný subjekt, ako je pôvodný výrobca.

Odoberateľné a výsuvné časti výkonového priemyselného rozvádzača sa musia skonštruovať tak, aby sa ich elektrické zariadenia dali bezpečne odobrať a/alebo odpojiť od hlavného obvodu alebo pripojiť k hlavnému obvodu, ak je tento obvod pod napätím. Odoberateľné a výsuvné časti môžu byť vybavené blokovaním pri zasúvaní.

V rozvádzačoch PSC s výsuvnými časťami musia byť všetky živé časti chránené tak, aby nebolo možné náhodne sa ich dotknúť, ak sú otvorené dvere a výsuvná časť je vysunutá z pripojenej polohy alebo je odobratá.

Opis typov elektrických pripojení funkčných jednotiek

Typy elektrických pripojení funkčných jednotiek v rozvádzačoch PSC alebo častiach rozvádzačov PSC sa označujú trojpísmenovým kódom:

 • prvé písmeno označuje typ elektrického pripojenia hlavného vstupného obvodu,
 • druhé písmeno označuje typ elektrického pripojenia hlavného výstupného obvodu,
 • tretie písmeno označuje typ elektrického pripojenia pomocou obvodov.

Pri pevnom pripojení sa musí použiť písmeno F, pri odpojiteľnom pripojení písmeno D a pri výsuvnom pripojení sa musí použiť písmeno W.

2. Rozvodnice určené na obsluhu laikmi

Špecifické požiadavky na rozvodnice určené na obsluhu laikmi DBO:

 • Sú určené na obsluhu laikmi, napr. pri vykonávaní operácií spínania či výmene tavných vložiek poistiek v domácom (bytovom) použití.
 • Výstupné obvody obsahujú ochranné prístroje (poistky, ističe, prúdové chrániče určené na obsluhu laikmi).
 • Menovité striedavé napätie proti zemi neprevyšuje 300 V.
 • Menovitý prúd (Inc) výstupných obvodov neprevyšuje 125 A a menovitý prúd (InA) rozvodnice DBO neprevyšuje 250 A.
 • Sú určené na distribúciu elektrickej energie.
 • Sú v kryte a trvalo upevnené.
 • Sú určené na vnútorné a vonkajšie používanie.

Norma STN EN 61439-3: 2012 neplatí pre individuálne prístroje a samostatné súčasti, ako sú napr. ističe, poistkové spínače, elektronické zariadenia, ktoré vyhovujú príslušným normám pre výrobky. Rozvodnice DBO sa môžu montovať mimo továrne pôvodného výrobcu.

Poznáme rozvodnice DBO typu A a typu B.

Rozvodnica určená na obsluhu laikmi DBO, typ A

Táto rozvodnica DBO je navrhnutá na inštalovanie jednopólových prístrojov pre domové (bytové) inštalácie s maximálnym vstupným menovitým prúdom do 100 A a maximálnym výstupným menovitým prúdom 63 A. Najčastejšie ide o bytovú rozvodnicu alebo rozvodnicu zákazníka (obr. 3).

Rozvodnica určená na obsluhu laikmi DBO, typ B

Táto rozvodnica DBO je navrhnutá na inštalovanie viacpólových a/alebo jednopólových prístrojov.

Stupeň ochrany pre rozvodnice DBO na vnútornú inštaláciu musí byť po jej nainštalovaní podľa inštrukcií výrobcu DBO aspoň IP 2XC.

3. Staveniskové rozvádzače

Špecifické požiadavky na staveniskové rozvádzače ACS sú:

 • Rozvádzače, ktorých menovité napätie neprevyšuje striedavú hodnotu 1 000 V alebo jednosmernú hodnotu 1 500 V.
 • Rozvádzače, ktorých menovité primárne napätie a menovité sekundárne napätie transformátorov zabudovaných do ACS je v rozsahu vyššie špecifikovaných medzných hodnôt.
 • Rozvádzače určené na použitie na staveniskách vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, t. j. na dočasných pracoviskách, na ktoré nemá vo všeobecnosti verejnosť prístup a na ktorých sa realizuje stavba budov, inštalovanie, opravy, úpravy alebo demolačné práce objektov (budov), alebo všeobecne všetky stavebné práce (verejné práce), alebo kde sa realizujú výkopové práce, prípadne akékoľvek iné podobné činnosti.
 • Prenosné (dočasne upevnené) alebo mobilné rozvádzače s krytom.

Norma STN EN 61439-4: 2013 neplatí pre individuálne prístroje a samostatné súčasti, ako sú napr. spúšťače motorov, poistkové spínače, elektronické zariadenia, ktoré vyhovujú príslušným normám pre výrobky. Uvedená norma tiež neplatí pre rozvádzače určené na používanie v administratívnych priestoroch stavenísk (kancelárií, šatní, miestností, v ktorých sú uložené rozvádzače, bufetov, reštaurácií, ubytovní, toaliet atď.).
Výrobu a/alebo montáž staveniskových rozvádzačov ACS (obr. 5) môže vykonávať iný subjekt, ako je pôvodný výrobca. Požiadavky na elektrickú ochranu zabezpečenú staveniskovými rozvádzačmi sú uvedené v norme STN EN 60364-7-704.

Skriňový staveniskový rozvádzač ACS je krytý zo všetkých strán s možnou výnimkou týkajúcou sa jeho montážnych povrchov takým spôsobom, aby sa zabezpečil definovaný stupeň ochrany aspoň IP 44. Skriňový staveniskový rozvádzač môže byť montovaný na zvislý povrch alebo postavený na vodorovnú plochu podopretú pätkami alebo nohami (kĺbovými alebo pevnými – pilierový typ) alebo na stojane, ktorý nie je časťou staveniskového rozvádzača. Prenosný staveniskový rozvádzač ACS môže byť použitý na mieste, kde nie je trvale pripevnený, jeho miesto sa môže v priebehu práce na tom istom stavenisku meniť. Pri jeho premiestňovaní na iné miesto sa musí najskôr odpojiť od napájania. Mobilný staveniskový rozvádzač ACS určený na posúvanie pri pokračujúcich prácach na stavenisku možno posúvať aj bez odpojenia napájania.

Inštalácia staveniskového rozvádzača vo vonkajšom priestore

Teplota okolitého vzduchu nesmie prevyšovať +40 °C a jej priemerná hodnota za 24 hodín nesmie prevyšovať +35 °C. Dolná medza teploty okolitého vzduchu je –25 °C. Relatívna vlhkosť môže dočasne dosiahnuť 100 % pri maximálnej teplote +25 °C. Stupne znečistenia sú aplikovateľné iba 3 a 4. Mikroprostredie sa môže znížiť na stupeň znečistenia 2, ak stupeň ochrany krytom je aspoň IP 5X a pozornosť sa venuje zabráneniu vzniku kondenzácie. Prístupné časti staveniskového rozvádzača bez použitia kľúča alebo nástroja môžu byť iba zásuvky, ovládacie rukoväte a tlačidlá. Ovládač hlavného spínača musí byť ľahko prístupný. Staveniskové rozvádzače musia obsahovať prostriedky na núdzové vypnutie. Prístroje na bezpečné odpojenie prívodného vedenia sa musia dať zaistiť vo vypnutej polohe (napr. visiacou zámkou).

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Okrem ustanovení uvedených v norme STN 33 2000-4-41: 2007 sa musia dodržiavať tieto ustanovenia vyplývajúce z normy STN 33 2000-7-704: 2003:

Zásuvky do 32 A vrátane a trvalo pripojené ručné elektrické zariadenia s menovitým prúdom do 32 A vrátane sa musia chrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) do obvodu sa musí inštalovať prúdový chránič s I?n ? 30 mA chrániaci maximálne šesť zásuviek v staveniskovom rozvádzači,

b) obvod sa musí napájať zo zdroja SELV,

c) obvod musí mať ochranu elektrickým oddelením, pričom každá zásuvka alebo trvalo pripojené ručné elektrické zariadenie sa napája zo samostatného bezpečnostného oddeľovacieho transformátora alebo zo samostatných vinutí bezpečnostného oddeľovacieho transformátora.

Zásuvky v staveniskovom rozvádzači sa musia chrániť:

a) pred dotykom živých alebo neživých častí,

b) ak sa ako prostriedky na ochranu použijú prúdové chrániče (RCD), jeden RCD môže chrániť niekoľko zásuviek. Pozornosť sa však má venovať účinkom nežiaduceho vypínania, napríklad ak RCD chráni viac ako šesť zásuviek. Ak sa má použiť RCD, musí sa zvážiť druh zaťaženia, napríklad prítomnosť vysokej frekvencie a/alebo jednosmerných zložiek.

V ďalšej časti sa budeme venovať rozvádzačom na rozvod energie vo verejných sieťach, krytým prípojnicovým rozvodom, správnemu označovaniu rozvádzačov, dokladom potrebným na ich výrobu a tomu, ako ich správne odskúšať a vykonať potrebné merania.

Ing. Ján Meravý
certifikovaný elektrotechnik špecialista
revízny technik VTZE
súdny znalec elektro a bezpečnosti práce
lightning@lightning.sk