Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

Uvedená publikácia predstavuje autoritatívnu zbierku príspevkov výskumníkov zo 16 rôznych krajín, ktoré informujú o najnovšom vývoji a nových smeroch v pokročilých systémoch riadenia, ako aj o nových teoretických poznatkoch, priemyselných aplikáciách a prípadových štúdiách komplexných technických systémov. Táto kniha je venovaná profesorovi Vsevolodovi Michailovičovi Kunčevičovi, akademikovi Národnej akadémie vied Ukrajiny a predsedovi Národného výboru ukrajinskej asociácie pre automatizáciu, ako uznanie za jeho priekopnícke diela, veľké vedecké a výskumné úspechy a dlhoročné služby v mnohých vedeckých a odborných komunitách, najmä tých, ktoré sa zaoberajú automatizáciou, kybernetikou, riadením a konkrétnejšie základmi a aplikáciami nástrojov a techník na riešenie neistých informácií, odolnosti, nelinearity, extrémnych systémov, diskrétnych a adaptívnych riadiacich systémov a pod.
Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

Kniha ponúka základné teórie, metódy a nové výzvy v návrhoch riadiacich systémov. Nie je len aktuálnym referenčným sprievodcom, ale aj zdrojom nových nápadov a inšpirácií pre študentov a výskumných pracovníkov. Jej 15 kapitol je rozdelených do štyroch častí: (a) základné teoretické otázky týkajúce sa zložitých technických systémov, (b) umelá inteligencia a soft computing pre systémy riadenia a rozhodovania, (c) pokročilé riadiace techniky pre priemyselnú a kolaboratívnu automatizáciu a (d) moderné aplikácie na riadenie a spracovanie informácií v komplexných systémoch. Všetky kapitoly majú poskytnúť jednoduchý úvod k riešeným témam vrátane najdôležitejších referencií. Zároveň odzrkadľujú rôzne aspekty najnovšej výskumnej práce, ktorá sa vykonáva na celom svete, a preto poskytujú informácie o stave techniky.

Autori: Kondratenko, Y. P. – Chikrii, A. A. – Gubarev, V. F. – Kacprzyk, J.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3-030-21926-0
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com.