Prínosom tejto publikácie bude nepochybne aj dôkladný úvod do hardvéru použitého v knihe vrátane vývojových dosiek STM32 Nucleo a rozširovacích dosiek motorového pohonu, bližší pohľad na softvér použitý v knihe vrátane Pythonu, MicroPythonu a Mbed či praktické diskusie o základoch digitálneho riadenia vrátane signálov s diskrétnym časom, systémov s diskrétnym časom a lineárnych a časovo invariantných systémov. Čitateľ zistí, ako reprezentovať spojitý systém v digitálnej forme, ako aj analógovo-digitálne a digitálno-analógové prevody.

Autori: Unsalan, C. – Barkana, D. E. – Gurhan, H. D.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo Wiley – IEEE Press
ISBN 978-1-119-57655-6
Publikáciu možno zakúpiť na www.wiley.com