Prvá kapitola má umožniť vidieť širokú paletu rôznych pohľadov na inovácie, ktoré však majú spoločné to, že výstupom musí byť produkt s novou pridanou hodnotou pre zákazníka. Druhá kapitola je venovaná riadeniu inovácií. Zdôrazňuje sa skutočnosť, že inovácia ako výsledok práce ľudí vyžaduje, aby proces vzniku a realizácie niečoho nového nebol náhodným javom (aj keď sa to niekedy stáva). Tretia kapitola sa začína charakteristikou prvkov inovatívnej ­organizácie tak, ako sú v súčasnosti známe, a následne sú znázornené znaky inovatívneho správania tohto živého organizmu. Široká pozornosť je venovaná tvorbe takého prostredia, ktoré umožňuje cielene riadiť inovácie. Inovácia môže vznikať iba za určitých predpokladov a jeden zo základných predpokladov sú tvoriví ľudia, ktorí dokážu vidieť veci inak a pretvoriť to do reality. Na túto problematiku je zameraná štvrtá kapitola – ľudia v procese inovovania. V záverečnej, piatej kapitole pristupujeme k príkladom podnetných konceptov predstavením konkrétneho priemyselného podniku, ­konkrétneho prepojenia sveta reklamy a priemyslu a konkrétneho modelu zapojenia zákazníkov do procesu inovovania.

Rok vydania: 2012

Vydavateľstvo: GEORG knihárstvo a tlačiareň

ISBN: 978-80-89478-02-6

Publikáciu možno zakúpiť/získať: Katedra priemyselného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Univerzitná 82151, 010 26 Žilina, telefón ++421-(0) 41 513 2701, e-mail kpi@fstroj.uniza.sk