Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

Dvojdielna monografia nadväzuje na publikáciu Kadlec aj. Meranie a riadenie v potravinárskych a biotechnologických výrobách, technológie potravín, vydanú v roku 2015, ktorá sa stretla s mimoriadnym záujmom odborníkov z praxe aj škôl. Nová kniha Meranie a riadenie chemických, potravinárskych a biotechnologických procesov vychádza v dvoch častiach (Diel I. Prevádzkové meranie a Diel II. Riadenie technologických procesov). Kniha poskytne čitateľom základné znalosti z oblasti automatického riadenia a technologického merania. Vychádza sa z princípu, že riadiť možno len tie veličiny, ktoré sa dajú spoľahlivo a dostatočne presne merať. Súčasná prax vyžaduje, aby technológ v podniku ovládal najnutnejšie základy automatiky riadenia, pretože automatizačné prostriedky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových technologických zariadení a laboratórnych prístrojov a stále viac sa v praxi uplatňuje aj riadenie procesov počítačom. Kniha je určená všetkým záujemcom o odborné znalosti súvisiace s meraním a riadením procesov v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, biotechnologickom, farmaceutickom priemysle a iných výrobách a mala by slúžiť ako zdroj základných informácií pre odbornú verejnosť a pracovníkov v uvedených oblastiach.
Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Díl II. Řízení technologických procesů

Diel I. Prevádzkové meranie je rozčlenený do dvoch častí:

  • kapitoly 1 – 2 opisujú základné pojmy a spôsoby kreslenia a označovania meracích a riadiacich obvodov, všeobecné vlastnosti prevádzkových meracích prístrojov, vrátane meraní neistôt, ďalej meranie a zber údajov pomocou počítača, internetových vecí a priemyslu 4.0,
  • kapitoly 3 – 11 sú zamerané na princípy a metódy merania technologických veličín a popisu prístrojového vybavenia na meranie teploty, tlaku, hladiny, prietoku, množstva tepla, hmotnosti, vlhkosti, zloženia a merania veľkosti častíc.

Diel II. Riadenie technologických procesov, má tri časti:

  • kapitoly 12 – 14 uvádzajú postupy pri vytváraní matematických modelov riadených systémov a pri simulácii ich správania,
  • kapitoly 15 – 20 popisujú riadenie výrobných procesov, logického riadenia, riadenia dávkových procesov, počítačových riadiacich a informačných systémov, moderných metód riadenia a počítačových simulácií technologických prevádzok,
  • kapitoly 21 – 23 uvádzajú praktické príklady merania a riadenia modelových a laboratórnych staníc a priemyselných aplikácií riadenia, ktoré pokrývajú potravinárske, biotechnologické, chemické a iné výroby.

Autor: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. a kolektiv.
rok vydania: 2018, vydavateľstvo KEY Publishing
ISBN: 978-80-7418-232-7
publikáciu možno zakúpiť na http://www.keypublishing.cz