• Moderné metédy konštrukcií strojných zariadení
• Nová metodika experimentálneho a laboratórneho merania
• Použitie moderných materiálov - nanomateriálov

Kniha bola vytvorená na základe príspevkov na 54. International Conference of Machine Design Departments, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia Technickej Univerzity v Liberci. Táto medzinárodná konferencia, ktorá nadväzuje na viac než 50 ročnú tradíciu, je jednou z najdlhšie bežich sérií konferencií v strednej Európe, ktorá sa zaoberá metódami a aplikáciami v oblasti konštruckii strojov. Kniha má 7 kapitok, ktoré sa zameriavajú na nové poznatky v konštruovaní strojov, optimalizácii, tribológii, vibrodiagnostike, experimentálnych metódach a meraniach, v oblasti inžinierskych analýz a inovácií produktov. Autori predstavujú nové metódy konštruovania strojových častí a zložitejsie zostavy pomocou numerických metód, ako napríklad FEM. Taktiež sú popísané výskumy, merania a štúdie nových materiálov, vrátane kompozitov pre energeticky úsporné stavby. Kniha obsahuje aj riešenia a výsledky užitočné pre optimalizáciu a inováciu konštrukčných úloh v rôznych priemyselných odvetviach.