Za posledné dve desaťročia sa v oblasti nelineárnych riadiacich systémov udial výnimočný pokrok. Napriek tomu mnohé z existujúcich metód nelineárneho riadenia nemožno stále použiť kôli problémom v oblasti komunikácie a sietí, pričom tieto problémy nie je možné vyriešiť triviálnym, spôsobom. Zostavenie predloženej publikácie bolo motivované potrebou nových nástrojov pre riešenie zložitých probléémov vyskytujúcich sa v oblasti inteligentných rozvodných sietí, biologických procesov, distribuovaných výpočtových sietí, dopravných sietí, robotických systémov a iných aplikácií riadenia a ponúka návody na riešenie novo vznikajúcich výziev v teórii a praxi týkajúce sa analýzy stability návrhu riadenia vrátane nelinearít, dimenzionality, neurčitostí a informačných obmedzení.