Po krátkom prehľade nehôd v chemickom spracovateľskom odvetní a vysvetlení pojnu pool fire , ponúka táto kniha niekoľko ilustratívnych kazuistík, aby poskytla predstavu o rôznorodosti procesných jednotiek, druhoch chemických odvetví a chemických látkach podieľajúcich sa na pool fire. Nasledujúce kapitoly predstavujú pokusy, ktoré boli vykonané pre lepšie pochopenie podstaty pool fire a modely, ktoré boli vyvinuté na predchádzanie týmto nehodám. Posledná kapitola pojednáva o rôznych technikách, ktoré sa využivajú pre riadenie a kontrolu pool fire.