V dňoch 4 a 5. 11. 2015 sa konala v Poprade 43. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konfe-rencii sa zúčastnilo 196 účastníkov a 38 vystavovateľov. Vystavo-vatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie.

Na konferencii odzneli prednášky s nasledovnou problematikou:

 • Elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, základní požadavky a provedení – E. Pantůček;
 • Postupy pri posudzovaní elektrických inštalácií pracovných strojov – J. Hegyi;
 • Vzťahy a riešenie vzájomných problémov v reťazci: projektant – OPO – montážna firma – revízny technik – Inšpektorát práce – F. Pavlů;
 • Meranie parametrov umelého osvetlenia v praxi – R. Dubnička;
 • Problematika nasadenia frekvenčných meničov v elektrických inštaláciách z hľadiska ich projektovania, montáže, prevádzky, kontroly a revízie – I. Vonkomer;
 • Niektoré problémy pri posudzovaní projektovej dokumentácie pre vypracovanie odborného stanoviska podľa § 14 ods. 1d zákona č. 124/2006 Z.z. – J. Ivan;
 • Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom – M. Olexa;
 • Projektovanie zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari na základe osobitého oprávnenia podľa nového ustanovenia §11c ods. 6 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení zákona č. 129/2015 Z.z. – F. Gilian;
 • Je LED univerzálne a konečné riešenie? Nové princípy svetelných zdrojov – A. Smola;
 • Nové požiadavky európskej legislatívy na transformátory – nariadenie komisie EÚ č. 548/2014 na vykonávanie smernice EP a Rady EÚ č. 2009/125/ES – T. Šíma;
 • Legislatíva v požiarnej bezpečnosti stavieb z pohľadu káblových inštalácií, požadované skúšky káblov a s tým súvisiace konkrétne konštrukcie káblov – M. Daniš;
 • Problematika odstránenia elektrostatického náboja v priemyselných a zdravotníckych priestoroch – M. Brúsil, P. Králik, M. Sahuľ;
 • Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov – I. Bojna;
 • Dlhé vedenia v elektrotechnike – I. Bojna.

Prezídium SEZ-KES hodnotí 43. konferenciu elektrotechnikov Sloven-ska ako úspešnú.

SEZ-KES organizuje aj v roku 2016, t.j. od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017, pre svojich platiacich členov možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE“.

 • Prístup je k výberu cca 355 elektrotechnických STN podľa zoznamu SEZ-KES.
 • Cena za 1 prístup na 1 PC a 1 notebook bude stanovená po obdržaní ponuky od ÚNMS SR, odbor normalizácie.
 • Podmienkou objednania prístupu je byť členom SEZ-KES a mať zaplatené členské na rok 2016.
 • Jeden prístup je možný len na 1 PC a 1 notebooku. Pri vašom prihlásení sa do Portálu noriem sa zaregistruje Váš PC a potom nie možné sa z iných počítačov prihlásiť (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení).
 • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dni po skončení mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 30 noriem. Každú normu je možné len 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri ONLINE pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená.
 • V prípade Vášho záujmu, ak ešte nie ste členom SEZ-KES, je potrebné prihlásiť sa za individuálneho alebo spolkového člena, zaplatiť členské na rok 2016 a poslať záväznú objednávku na „Prístup STN ONLINE“ (objednávka bude spracovaná po obdržaní ponuky od ÚNMS SR, odbor normalizácie).

Prihláška za člena SEZ-KES, predbežný zoznam STN pre rok 2016 (zoznam STN pre rok 2015) a formulár pre objednávku je na našej www.sez-kes.sk a tiež na sekretariáte SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel.: 02/55 56 39 38, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk.

Objednávku služby „Prístup STN ONLINE“, prípadne prihlášku za člena SEZ-KES, je potrebné zaslať elektronickou formou (e-mailom) resp. poštou čím skôr.

SEZ-KES organizuje v priebehu roka 2016 v Bratislave, Radlinského 28, v priestoroch SEZ-KES školenie na získanie odbornej spôsobilosti s preskúšaním a vydaním osvedčenia (§21 – 23) v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:

 • elektrotechnik (§21);
 • samostatný elektrotechnik (§22);
 • elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky (§23).

Termíny školení sú nasledovné:

8. – 10. 3. 2016,
24. – 26. 5. 2016,
6. – 8. 9. 2016,
6. – 8. 12. 2016.

Školenia v stanovených termínoch sa uskutočnia len v prípade, že SEZ-KES obdrží minimálne 7 prihlášok – §21, §22, §23 v každom termíne. Lehota podania prihlášky je minimálne 14 dní pred plánovaným termínom školenia. Podrobnejšie informácie sú uvedené na www.sez-kes.sk. SEZ-KES organizuje v priebehu roka 2016 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín.

Plánované termíny AOP v roku 2016 sú nasledovné:

21. 1. 2016 a 18. 2. 2016 v Bratislave, AOP sa už uskutočnili;
17. 3. 2016 – Bratislava, Radlinského 28, priestory SEZ-KES;
1. 6. 2016 – Bratislava;
8. 6. 2016 – Lučenec;
9. 6. 2016 – Banská Bystrica;
19. 10. 2016 – Košice;
20. 10. 2016 – Nitra;
22. 11. 2016 – Bratislava;
24. 11. 2016 – Trenčín.

Program s prihláškou na konkrétnu AOP s miestom konania a podrobnejšími informáciami budú uverejnené na www.sez-kes.sk.

SEZ-KES organizuje v dňoch 6. a. 7. 4. 2016 – 44. konferenciu elektrotechnikov Slovenska v Bratislave, na ktorú Vás pozývame.

Program 44. konferencie je určený pre:

 • pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike,
 • revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP, …,
 • pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení,
 • správcov elektrických zariadení (správcovia majetku),
 • učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, …

Bližšie informácie sú na www.sez-kes.sk.

Životné jubileá

Ing. Andrej Vojs – 85 ročný

Ing. Andrej Vojs, zakladajúci člen Sloven-ského elektrotechnického zväzu (SEZ), prvý prezident SEZ a dlhoročný člen prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) sa narodil dňa 15. septembra 1930 v Spišskej Starej Vsi. Po absolvovaní základného vzdelania v Spišskej Starej Vsi v roku 1945 pokračoval v štúdiu na strednej škole, ktorú ukončil maturitou v roku 1949 a následne študoval na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil v septembri 1953 a hneď nato nastúpil na dvojročnú vojenskú službu v Prešove. Vzhľadom na profesiu pracoval vo Vojenskom projektovom ústave. Po ukončení vojenskej služby ostal v Prešove pracovať v Stavoprojekte. V roku 1965 sa presťahoval s rodinou do Bratislavy, kde pracoval v rezortnej projektovej orga nizácii Ministerstva ťažkého a ľahkého priemyslu v Kovoprojekte, ktorá zabezpečovala projektovú prípravu strojárskych a elektrotechnických výrob v republike a v zahraničí.

V roku 1991 odišiel do dôchodku, ale naďalej pracoval v oblasti projekcie a inžinieringu na takých významných stavbách, ako bol Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, Novostavba národného divadla a Národná banka Slovenska. Vo februári 1992 vznikol Slovenský elektrotechnický zväz a Andrej Vojs bol zvolený za 1. prezidenta tejto významnej organizácie, ktorá sa stará o výchovu špičkových odborníkov. Ing. Andrej Vojs sa aktívne podieľal nielen na vzniku SEZ, ale aj na vzniku prvého elektrotechnického Časopisu pre elektrotechnikov a energetikov.
Ing. Andrej Vojs sa tohto roku dožil 85 rokov. Prajeme jubilantovi do ďalších rokov pevné zdravie a pohodu v kruhu svojej rodiny a priateľov.

Ing. Michal Ingeli – 60 ročný

Ing. Michal Ingeli, člen SEZ od roku 1992 a dlhoročný člen prezídia SEZ, oslávil v tomto roku životné jubileum 60 rokov. Študoval v Bratislave na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej („elektrické stroje“) a na Elektrotechnickej fakulte SVŠT („svetelná technika a alternatívne zdroje energie“). Po ukončení štúdií v roku 1979 sa zamestnal ako projektant elektro v podniku Štátny projektový typizačný ústav v Bratislave. Od roku 1991 až dodnes pôsobí v slobodnom povolaní ako SZČO. Počas celej svojej praxe sa venuje projekcii elektroinštalácií v bytových, administratívnych, spoločenských, zdravotníckych a priemyselných objektoch. Na doplnenie kvalifikácie absolvoval postgraduálne štúdium na Stavebnej fakulte („energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti“) a tiež pedagogické štúdium na vyučovanie odborných technických predmetov. Od roku 2008 sa prevažne venuje energetickej certifikácii budov, miesto spotreby „osvetlenie“.

Je autorizovaným inžinierom SKSI, kde je členom skúšobnej komisie na autorizačné skúšky projektantov a odbornej spôsobilosti pre energetickú hospodárnosť budov. Známa je jeho publikačná a lektorská činnosť z oblasti ochrany pred bleskom a prepätím. Ako člen technickej normalizačnej komisie TK43 vypracoval niekoľko prekladov európskych noriem do slovenčiny. Ing. Michalovi Ingelimu želáme do ďalších rokov hlavne pevné zdravie, veľa pracovných úspechov a veľa radosti a pohody v osobnom živote.

Ing. Ľudovít Harnoš
viceprezident SEZ-KES