Obr.: Do vybavenia Národného centra robotiky pribudol ešte vo februári tohto roku nový robot od spoločnosti Mitsubishi RV-20FM, určený na riešenie projektu Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami v spolupráci so spoločnosťou MicroStep, spol s.r.o.

Spolupráca s NCR

V rámci NCR existujú rôzne možnosti spolupráce so súkromnými partnermi alebo inými vedecko-výskumnými a univerzitnými pracoviskami. Takéto príležitosti rozvíjajú technológie a poznanie v robotike a zároveň umožňujú riešiť rôzne úlohy na kvalitatívne vyššej úrovni pre oboch partnerov. Národné centrum robotiky preto ponúka širokú škálu foriem spolupráce s potenciálnymi partnermi. Každá z nich je špecifická a prináša variabilné benefity pre partnera.

Medzi partnerov NCR patrí viacero významných spoločnosti z oblasti automatizácie a robotiky, napr. SCHUNK, Matador Industries Group, SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o., KUKA Roboter CEE GmbH, SICK, spol. s r. o., HUMUSOFT, spol. s r. o., ZŤS VVÚ Košice, a. s., MicroStep, spol. s r. o., Aerobtec, s. r. o., a ďalšie.

Projekty

V súčasnosti sa členovia NCR venujú riešeniu mnohých zaujímavých projektov, ktoré realizujú v spolupráci s už spomínanými partnermi. Patria medzi ne napr.:

 • pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu,
 • nová generácia rozhrania pre teleoperátorské riadenie servisných robotov,
 • výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných prostriedkov,
 • výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami.

Do činnosti a riešenia zaujímavých úloh sa pod vedením členov NCR zapájajú aj študenti, ktorí sa spolu s externými subjektmi venujú riešeniu úloh, ako je:

 • návrh riadenia robota na zabezpečenie online korekcií polohy pri MIG/MAG zváraní,
 • generovanie robotických modulov v prostredí Process Simulate,
 • automatizovaná detekcia lavínového nebezpečenstva,
 • drony na inšpekciu potrubí,
 • virtualizácia riadenia robotickej zváracej bunky,
 • využitie ROS pri analýze kinematiky robotického ramena,
 • implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA a ďalšie.

Nové moduly pre iRobot Create v spolupráci s NCR

Jedným z cieľov NCR je aj podpora edukačných aktivít pomáhajúcich študentom a odbornej verejnosti v rozvíjaní svojich schopností a znalostí z oblasti robotiky. V rámci tohto cieľa podporilo NCR vývoj a konštrukciu modulu pre iRobot Create, ktorý sa využíva na cvičeniach predmetu riadenie mobilných robotov v študijnom programe robotika na FEI STU. Modul pozostáva z konštrukcie s vyvedenými portmi, laserového skenera RPLidar a riadiaceho systému Raspberry Pi. Plánuje sa aj rozšírenie tohto modulu o gyroskop. Študenti sa tak plnohodnotne môžu venovať vývoju, implementácii a testovaniu algoritmov navigácie a lokalizácie robotov vo vnútornom prostredí.

2% dane aj pre NCR

Národné centrum robotiky je jedným zo subjektov, ktorý môže prijať 2 % daní. Ak sa vám aktivity NCR páčia a chceli by ste ho podporiť, všetky potrebné informácie nájdete na uvedenej internetovej stránke - www.nacero.sk