Prof. M. Šalamon je zakladateľom študijného odboru Technická ­kybernetika a bol vedúcim prvej Katedry automatizácie a regulácie na Slovensku. Bol dekanom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1962 – 1964) a riaditeľom Ústavu technickej kybernetiky SAV (1970 – 1972). Za svoju vedeckú prácu bol v roku 1977 navrhnutý za člena korešpondenta SAV a ČSAV. Získal rad ocenení, napr. Za rozvoj vedy pre ľudstvo, Zlatú Křižíkovu medailu ČSAV, Rad práce, Rad SNP, Zlatú plaketu A. Stodolu za zásluhy v technických vedách, Striebornú medailu ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo, Medailu J. A. Komenského a ďalšie.

Je autorom mnohých vedeckých prác, učebníc a pôvodných vedeckých článkov. Medzi jeho významné a originálne publikácie patrí najmä prvá celoštátna učebnica Matematika pro automatickou regulaci a kniha Teorie regulace. Pri príležitosti 100. výročia ­narodenia prof. M. Šalamona sa 8. 11. 2012 konal na FEI STU v Bratislave odborný seminár ­spojený s odhalením pamätnej ­tabule v budove FEI STU, ktorý spoločne zorganizovali Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU (ÚRPI) a Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI). Odborný seminár otvoril dekan FEI STU v Bratislave prof. Gabriel Juhás. Po jeho otvorení vystúpil predseda SSKI prof. Štefan Kozák s prednáškou "Osobnosť prof. Šalamona a jeho ­celoživotný prínos k rozvoju automatizácie", v ktorej deklaroval celosvetový ­význam ­prínosu prof. M. Šalamona k rozvoju nových metód číslicového riadenia a ich realizácii prostredníctvom nastupujúcej výpočtovej techniky.

Prof. M. Šalamon bol známy svojimi originálnymi riešeniami, medzi ktoré patrí najmä zovšeobecnenie metód číslicového riadenia pomocou ním vytvorených kanonických foriem, ktoré sa stali ­odrazovým mostíkom pre rozvoj nových foriem číslicového riadenia na báze polynomiálnych metód. O významnom vplyve prof. M. Šalamona na vývoj automatizácie v oblasti výskumu a výučby ­informoval vo svojom príspevku prof. Ján Murgaš, riaditeľ Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU. Poukázal pritom na ­skutočnosť, že po roku 1960 sa automatizácia stala hybnou ­silou rozvoja ďalších vedných oblastí a smerov, ako sú informatika, komunikácie a najmä metódy automatického riadenia a kybernetiky, ktoré sa dostali do študijných programov na všetkých univerzitách technického zamerania na Slovensku.

Na odbornom seminári vystúpili aj vzácni pozvaní hostia z ČR a SR. Vo svojich príspevkoch si na prof. M. Šalamona ako vzácneho a charakterného človeka zaspomínali jeho bývalí spolupracovníci, absolventi a ďalší hostia (prof. V. Kalaš, prof. I. Plander, prof. J. Bizík, prof. J. Cirák a mnohí ďalší). Bolo nám cťou, že sme medzi vzácnymi hosťami na tomto seminári mohli privítať aj jeho dcéru Janu Fischer. Po odhalení tabule bola organizovaná recepcia spojená s výstavou najznámejších kníh a publikácií prof. M. Šalamona. Na záver mi dovoľte citovať slová, ktoré prof. M. Šalamon adresoval nám a svojim študentom „Vždy som sa snažil študentov naučiť, že každá práca môže byť zaujímavá iba vtedy, ak sa do nej prenikne a vykonávame ju s nadšením.“

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
predseda SSKI