90 rokov akademika Ivana Plandera

Akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., oslávil dňa 17. 9. 2018 v dobrom zdraví významné životné jubileum – 90 rokov.
90 rokov akademika Ivana Plandera

Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., získal vedeckú hodnosť CSc. na ČVUT v Prahe r. 1959, docentom na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave sa stal v r. 1967, hodnosť DrSc. v odbore Computer Sciences získal v Bratislave v r. 1982, za akademika SAV bol vymenovaný r. 1987, za akademika ČSAV a zahraničného člena akadémie vied ZSSR r. 1988, profesorom v odbore aplikovaná informatika na FE STU v Bratislave sa stal v roku 1996. Dr. h. c. získal na Technickej univerzite Košice (jún 2004) a TnUAD v Trenčíne (jún 2007); je emeritný rektor a profesor od júna 2007 na TUAD v Trenčíne.

Dr. h. c., multi, akademik, prof. Ivan Plander, DrSc., je významným priekopníkom v oblasti počítačov a informatiky na Slovensku. Je jedným zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV, kde pôsobil v rokoch 1965 – 1990 ako riaditeľ. Je autorom prvého analógového počítača na Slovensku (SAV, 1958), autorom a hlavným koordinátorom projektu počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého číslicového počítača na riadenie výrobných procesov v Československu, a iniciátorom výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky v SAV (1978). Od r. 1990 až do súčasnosti je predsedom Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI). V rokoch 1996 až 1999 bol prezidentom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). V roku 1997 stál pri zrode TnUAD v Trenčíne, pričom sa stal jej prvým rektorom (1997 – 2001).

Výskumné aktivity realizoval akademik I. Plander v oblasti paralelných počítačových systémov, architektúry pre umelú inteligenciu a problémovo orientovaných počítačov pre vizuálne systémy a robotiku. Bol vedúcim výskumu paralelných asociatívnych počítačových systémov architektúry SIMD na spracovanie obrazov a signálov a na riadenie systémov veľkých relačných databáz, ako aj vedúcim a koordinátorom projektu RPP-16: Riadiaci počítačový systém tretej generácie pre prácu v reálnom čase (1969 – 1973). Na technickej realizácii projektu sa podieľali Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline (1 500 výskumníkov v r. 1989), Konštrukta Trenčín a ďalšie organizácie. Zúčastnil sa na založení závodu na výrobu počítačov ZVT Námestovo. Prvé tri počítače boli vyrobené v roku 1974. Vyrobilo sa viac ako 100 počítačov RPP-16 inštalovaných v rôznych priemyselných celkoch, napr. riadenie Vážskej kaskády, Dispečerský riadiaci systém vodných elektrární v Žiline, riadenie strojárskeho podniku TOS Kuřim, baňa Staříč Ostrava, JZD Slušovice, ZVL Kysucké Nove Mesto, Elektráreň Nováky, Prečerpávacia elektráreň Čierny Váh. Počas výskumu bol vyvinutý aj základný a aplikačný softvér, čo spustilo obrovský rozvoj informatiky na Slovensku. I. Plander bol koordinátorom celého tohto originálneho projektu, nebola to kópia iných riešení.

Bol aj vedúcim riešiteľom vedeckého projektu SIMD Parallel Associative Computer (1982 – 1988) zavedeným aj do priemyselnej produkcie. Viedol 10 národných a medzinárodných výskumných projektov dovedených do realizačnej fázy a do priemyselnej produkcie.

Jeho publikácie boli zamerané na tieto oblasti:

  • optimálne rozdeľovanie a mapovanie pre rekonfiguračné masívno-paralelné počítače,
  • úlohy migrácie a minimalizácia pamäťových požiadaviek,
  • aplikácia masívnych paralelných architektúr v umelej inteligencii a spracovanie znalostí,
  • prepojovacie siete pre paralelné a distribuované počítačové architektúry,
  • paralelné prepínacie štruktúry pre veľmi rýchle siete,
  • umelá inteligencia – koncepčný stav a aplikácie.

Okrem toho bol vedúcim komplexného vedeckého projektu Systémy pre spracovanie znalostí v projekte New Generation Computer Systems of the Academies of Sciences of Central and Eastern European Countries (1985 – 1990). Od 1991 do 1993 bol vedúcim grantového projektu Structure and Architecture of Parallel Computers for Knowledge Processing v Slovenskej akadémii vied a mal účasť v medzinárodnom projekte Algorithms and Software for Parallel Computer Systems.

Publikoval 10 kníh (päť z nich vo svetových jazykoch) a viac ako 100 vedeckých článkov. Bol pozvaným prednášateľom na 33 národných a 30 medzinárodných konferenciách, prezentoval 41 pozvaných príspevkov. Prednášal na Katedre počítačov a informatiky fakulty Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rokoch 1961 – 1989 zaviedol a prednášal deväť nových predmetov z oblasti počítačovej techniky. V rokoch 1988 – 1989 bol hosťujúcim profesorom – prednášal predmet Computer architecture for artificial intelligence a viedol seminár Computers for artificial intelligence v Ústave informatiky na Technickej univerzite v Mníchove.

Bol šéfredaktorom medzinárodného časopisu Computers and Artificial Intelligence (1982 – 2003, dnešný Computing and informatics, ktorý je indexovaný v databáze Current Content) a členom redakčných rád v štyroch medzinárodných vedeckých časopisoch: Applied Artificial Intelligence, Hemisphere, Washington (1990 – 1993), Applied Intelligence, Kluwer Academic Pub., Boston/Dordrecht/London (1987 – 2003), New Generation Computer Systems, Academy of Sciences, Berlin (1989 – 1992), Autonomous Robots, Los Angeles (1994 – 2012).

Organizoval tiež pravidelné medzinárodné konferencie pod názvom Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots v rokoch 1980 – 1997. Bol členom programových výborov 10 medzinárodných konferencií z oblasti počítače a umelá inteligencia a General Chair 17 medzinárodných konferencií Informatics, ktoré organizuje SSAKI na Slovensku. Reprezentoval Slovensko v International Federation for Information Processing (IFIP, TC-5, 1968 – 1998), bol členom IEEE Computer Society v USA (od 1984), ACM Computer Society v USA a American Association for Artificial Intelligence (AAAI, od r. 1969). Bol predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné vzťahy a porozumenie (1993 – 1999), predsedom a členom predsedníctva Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (1993 – 2002), predsedom Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (1990 – doteraz) a spolupracuje s DG XIII, European Union Commission, Brussels – Information Technologies.

Za úspechy vo vede získal Ivan Plander mnoho ocenení: Medailu SAV za vyriešenie analógového počítača (1960), Štátnu cenu pre technické vedy za projekt RPP-16 (1976), IFIP Silver Core (1997), Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu výsledkov vedy (1976), Zlatú plaketu Aurela Stodolu od SAV (1978), Zlatú medailu ČSAV (1984), plaketu F. Křižika od ČSAV (1988), Rad práce (1988), Rád Ľudovíta Štúra I. triedy (1998), IEEE Computer Pioneer Award (1996), Medailu Wolfganga Kempelena od FIIT (2008), Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky od MŠVVŠ SR (2012), Plaketu k 60. výročiu SAV (2013).

Z podnetu akademika Plandera sa v spolupráci s ÚI SAV v r. 2016 realizovalo v Technickom múzeu Košice pod záštitou mesta a TU Košice podujatie Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku. V rámci tohto podujatia organizoval Ústav informatiky SAV 19. septembra 2018 slávnostné kolokvium Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku pri príležitosti 90. narodenín akademika Ivana Plandera. Pozvanie na kolokvium prijali významní predstavitelia akademickej obce a priemyslu, bývalí kolegovia, spolupracovníci a dlhoroční priatelia pána profesora. Po úvodnej vedeckej časti kolokvia nasledovala slávnostná časť, v rámci ktorej pánovi akademikovi gratulovali zástupcovia univerzít, fakúlt a ďalších významných inštitúcií.

Grafiku, ktorú odovzdala dekanka FIIT STU, vytvoril sochár Milan Lukáč pri príležitosti 55. výročia rozvoja informatiky na STU v Bratislave a 15. výročia vzniku Fakulty informatiky a informačných technológií. Znázorňuje strom ako symbol rozvoja, ktorého korunu tvorí sieť, v informatike symbol prepojení. Strom stojí na pevných základoch, čo vyjadruje silu disciplíny, ku ktorej prispel významne aj akademik Plander.

Dôležitým bodom programu kolokvia bola promócia dvoch publikácií, ktoré vznikli najmä zásluhou Ing. Štefana Kohúta (Akademik Ivan Plander: Život a dielo) a doc. Ing. Martina Šperku, PhD. (Spomienky na kybernetiku). Títo páni zozbierali a upravili desiatky textov od bývalých blízkych spolupracovníkov pána profesora, a to nielen z Ústavu technickej kybernetiky, ale aj z ďalších inštitúcií a priemyselných podnikov, ktoré v danom čase spolupracovali na výskume, vývoji a výrobe riadiaceho počítača RPP-16. Publikácie sú pre nás svedectvom, že aj v neľahkej dobe normalizácie a reštrikčných opatrní sa dal žiť plnohodnotný život plný nadšenia a radosti z tvorivej práce. Vizionárske myšlienky pána profesora a spôsob, akým ich pretavil do praxe, sa stali pre mnohých príkladom hodným nasledovania. Tieto publikácie si zaslúžia širšiu publicitu v rámci odbornej verejnosti.

Piesňou prišiel zagratulovať aj spevácky zbor, ktorý vznikol a prvýkrát verejne vystupoval pri oslave 60. narodenín akademika I. Plandera. Dnes sú jeho členmi bývalí aj súčasní pracovníci ústavu. Spevácky zbor ukazuje, ako sa tvorivá práca vo vede a v umení krásne dopĺňajú. Je tiež pekným príkladom toho, aké silné kolegiálne a priateľské vzťahy sa budovali pri práci a mimo nej.

Akademikovi Planderovi sú vďačné tri generácie počítačových odborníkov, výskumníkov, riaditeľov, manažérov, technikov, konštruktérov a programátorov za to, že dnes aj jeho zásluhou vedia, „o čom to je“. A nielen po odbornej stránke. Pochopili, že k technickým a vedeckým schopnostiam sa dá prísť len tvrdou, poctivou a dlhotrvajúcou prácou a k tomu akademik Plander svojich kolegov a študentov vždy viedol.

Profesorovi Ivanovi Planderovi prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých nápadov pri motivovaní „počítačovej komunity“ na Slovensku.

   
Ivana Budinská

riaditeľka ÚI SAV

Mikuláš Alexík
SSAKI