Cennou platformou na výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce je vedecká konferencia. Organizátor konferencie STU v Bratislave spolu s uvedenými komerčnými partnermi oslovili významných hráčov zo sféry energetiky, z IT sektora a samozrejme akademickej obce. Cieľom komunity je prezentovať najnovšie výskumné aktivity v oblasti inteligentnej energetiky v podobe konferenčných príspevkov, diskusného panela a neformálnych rozhovorov. Obsahom konferencie boli technické, ekonomické a najmä legislatívne aspekty prevádzky lokálnych energetických sústav v súčasnosti a očakávaní budúceho vývoja. Podujatie sa uskutočnilo v novembri minulého roku v Účelovom zariadení VUJE, a. s., v Modre Harmónii vďaka podpore projektu APVV Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií.

Podujatie otvoril organizátor konferencie prof. Ing. František Janíček, PhD., z Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU. Program konferencie pokračoval vystúpením Ing. Petra Chochola, PhD. Skúsený odborník na vyspelé informačné a komunikačné technológie zo spoločnosti SFÉRA, a. s., zdôraznil previazanosť problematiky smerom k edukácii budúcich prevádzkovateľov lokálnych energetických sústav (priemysel, domácnosti), ako aj vplyv decentralizovanej energetiky na nadradenú sústavu s ohľadom na prípadný vznik kritických situácií. Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA, rovnako zo spoločnosti SFÉRA, a. s., predstavil vytvorený IT nástroj poskytujúci možnosť technicko-ekonomického modelovania lokálnych mikrosietí. Výhodou IT nástroja má byť voľná dostupnosť, prehľadnosť a jednoduchosť.

Ing. Jozef Bendík, PhD., a Ing. Matej Cenký, PhD., z ÚEAE FEI STU obohatili konferenciu o cenné experimentálne výsledky z oblasti deterministického a stochastického modelovania v elektroenergetike. Nadviazali na tematické oblasti batérií, e-mobility a štatistického spracovania dát. Ich výstupom bolo aj identifikovanie kritických parametrov pri zavádzaní pokročilých riešení v elektroenergetike. Zdôraznili význam inteligentného merania, teda potenciálne vstupné dáta pre modelovanie.

Kolektív v zložení Ing. Milan Jarás, PhD., Ing. Jaroslav Longauer, PhD., Ing. Ján Poničan, PhD., a Ing. János Kurcz z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (SAV) oboznámil účastníkov s technickým pozadím vybudovanej lokálnej mikrosiete v priestoroch SAV, ako aj s prínosom meraných údajov pre priemyselných partnerov a prax. Súčasťou ich prezentácie boli výsledky výskumu orientované na analýzu sezónnosti fotovoltickej produkcie, konkrétne vplyv poruchovosti jednotlivých súčastí systému na životnosť, energetickú výdatnosť a návratnosť. Zaoberali sa aj fakturačnými aspektmi a problematikou dynamiky priebehu a akumulácie energie.

Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU pokračoval prednáškou na tému dynamického modelovania v energetike. Zameral sa na užitočnosť prevencie proti tzv. blackoutom. Jeho kolega prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., pokračoval prezentáciou výskumných aktivít a predstavil možnosti využitia metód umelej inteligencie v oblasti mikrosietí. Dospel k zaujímavým výsledkom pre neparametrické modely na báze umelých neurónových sietí. Ing. Štefan Čerba, PhD., a Ing. Vendula Filová z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) FEI STU prezentovali teoretické vplyvy „novodobej“ elektrizačnej sústavy na jadrové zdroje. Vyzdvihli užitočnosť malých modulárnych reaktorov v koncepte inteligentných sietí a význam tzv. hybridných riešení (kombinovaná výroba elektriny a tepla). Ing. V. Filová sa sústredila na aspekty implementácie smernice EÚ 2016/631. Kolektív ÚJFI plánuje ďalej rozvíjať výskum v spomínaných oblastiach v rámci mechanizmu Horizont Európa.

Doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD., z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT) FEI STU predstavil výsledky výskumu pracoviska v podobe modelovania v MATLABE. Zameral sa na vytváranie scenárov v časovej škále 1 min ÷ 1 hod. so zohľadnením technicko-ekonomických súvislostí. Ing. Juraj Londák z ÚMIKT FEI STU vysvetlil užitočnosť neurónových sietí v detailnejšej predikcii spotreby energie. Zdôraznil potrebu detailnejšej analýzy zariadení v mikrosieti, konkrétne čo jej vedia „ponúknuť“, resp. čo z nej vedia „získať“.

Nasledovala prezentácia Muhammada Nasima Bahara, MSc., M.Sc., doktoranda z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Predstavil výskumné aktivity tímu z FIIT v oblasti blockchain a zdieľanej energetiky vo vidieckych komunitách. Prezentoval nástroje tzv. Z-cash a Zk-snark. Venoval sa aj úzkemu súvisu obchodovania a zdieľanej energetiky s analýzou možných prínosov, limitov a riešení.

Ing. Zoltán Kováč z ÚEAE FEI STU zaujímavým a pútavým spôsobom ukázal výsledky svojho dlhoročného výskumu zameraného na realizovateľnosť koncepčného systému MESLED v skleníkoch. Predstavil ich realizovateľnosť na novej energeticko-potravinovej platforme ako zriadenie právnickej osoby. Doc. Ing. Miloš Bikár, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti OKTE, a. s., reagoval na jeho zámer pozitívne a potvrdil, že v Izraeli už fungujú skleníky „riadené energetikmi“.

Prezenčnú časť konferencie ukončil Ing. Roman Behúl zo spoločnosti ATOS s informáciami o platforme FIWARE. Podčiarkol využiteľnosť získaných dát z lokálnych mikrosietí z LVN Trnávka FEI STU a SAV. Zároveň zhodnotil všetky prezentované príspevky ako vysoko aktuálne s veľkým presahom do praxe. Záverečné slovo prezenčnej časti patrilo prof. F. Janíčkovi, ktorý sa poďakoval všetkým prednášateľom. V kontexte celej konferencie informoval o zaujímavej a čerstvej informácii o zverejnenom akčnom pláne komisie EÚ pre digitalizáciu energetického systému.

Následne sa pokračovalo on-line sekciou významných slovenských vedcov pracujúcich v zahraničí. Prof. dr. ir. Miroslav Zeman z Delft University of Technology najprv informoval o aktuálnej a predpokladanej energetickej situácii vo svete a konkrétne v Holandsku. Na skonštruovanej univerzitnej mikrosieti vyzdvihol potrebu simulácií pred praktickou realizáciou lokálneho autonómneho energetického systému. Dôležitú problematiku uskladnenia energie riešili prototypovým konceptom, tzv. ENERGY HUB. Do tejto diskusie prispeli prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., a Ing. Milan Jarás, PhD., s témou vodíková energetika a uskladnenie. Prof. Dr. Pavol Bauer, rovnako z Delft University of Technology, predstavil koncept mikrosiete z pohľadu simulácií rôznych topografií. Na dvoch odlišných princípoch Flexinet vs. 24/7 demonštroval rôzne kombinácie a scenáre mikrosietí s DC a AC prenosom. Analyzoval účinnosť sústav pri rozličnej konfigurácii polovodičových meničov. Prízvukoval nevyhnutnosť regulovať zdroje a záťaže s cieľom optimálneho fungovania mikrosiete.

Konferencia pokračovala panelovou diskusiou s názvom Dosah decentralizovanej výroby elektriny na prevádzku nadradených sústav (prenosová a distribučná). Moderátormi boli Ing. Roman Behúl a Ing. Peter Chochol, PhD. Panel obohatili hostia z praxe, konkrétne doc. Ing. Miloš Bikár, PhD., zo spoločnosti OKTE, a. s., (externý pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave) a Ing. Martin Horváth, podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cieľom panelu bolo ujasniť si význam obnoviteľných zdrojov pre mikrosiete. Panel sa zameral na koncových odberateľov a rôznych výrobcov. Témou panelu boli predovšetkým ekonomické prínosy a pozitívny dosah na rozvoj decentralizovaných zdrojov OZE v sústave.

Súčasťou vedeckej konferencie bol aj mikroseminár spojený s prezentáciou výsledkov výskumného projektu APVV-20-0157 APVV Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií. Prof. F. Janíček, zodpovedný riešiteľ projektu, spolu s predstaviteľom spoluriešiteľskej organizácie T-Industry, s. r. o., Ing. Jurajom Tomlainom, PhD., predstavili prítomným účastníkom konferencie vyvinuté komponenty na meranie a manažment elektrickej spotreby v uzloch mikrosiete, ktoré budú čiastočne chránené úžitkovým vzorom.

Zároveň oboznámili prítomných s cieľom projektu, ktorým je aplikovaný výskum v oblasti prepájania energetických systémov, návrh a tvorba koncentrátora meracieho systému s plne integrovanými funkcionalitami pre platformu Internet of Things (IoT) a s možnosťou prepojenia na e-mobilitu (nabíjacie stanice).

Poďakovanie

Podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-0157 Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií.

František Janíček
Milan Perný
Miriam Szabová
Zoltán Kováč
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Tel.: +421 602 91 298
frantisek.janicek@stuba.sk