Bývalé Československo bolo zakladajúcim členským štátom WEC a po rozdelení štátu sa na Slovensku vzápätí sformoval Slovenský výbor WEC pod vedením profesora Štefana Fecka. Súčasný predseda profesor František Janíček pokračuje vo vedení tohto združenia, ktoré ako jediné u nás zahŕňa významné podniky z energetického priemyslu spoločne s akademikmi aj so zástupcami viacerých orgánov štátnej správy.

Medzi hlavné aktivity Slovenského výboru WEC patrí popri organizovaní národných podujatí aj prenos informácií z úrovne medzinárodných stretnutí WEC. V londýnskom sídle WEC v uplynulých rokoch prebehla významná transformácia, ktorá zohľadňuje globálne premeny energetiky. Činnosť organizácie sa zameriava na organizovanie celosvetových podujatí a tvorbu autoritatívnych štúdií s plošným dosahom. Zároveň sa však oslabuje úloha národných komitétov.

V dňoch 16. – 18. januára 2019 sa ako jedna z aktivít Slovenského výboru WEC uskutočnil v krásnom prostredí Smolenického zámku 44. ročník stretnutia katedier a ústavov elektroenergetiky SR a ČR. Kolokvium odborníkov z oblasti elektroenergetiky každoročne organizuje jedno zo siedmich pracovísk z bývalého Československa. Organizátormi 44. ročníka boli Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave a Slovenský výbor WEC.

Na spoločnom stretnutí sa zúčastnilo 52 pracovníkov z nasledujúcich pracovísk: Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne, Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU v Ostrave a Katedra elektroenergetiky a ekológie Fakulty elektrotechnickej ZČU v Plzni.

Program kolokvia bol už tradične zameraný na výmenu poznatkov a skúseností najmä z pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na uvedených pracoviskách. Cieľom stretnutí je aj udržiavanie vzájomnej dobrej spolupráce na neformálnej úrovni. Z pozvaných hostí a zástupcov z praxe prezentoval Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy zo SEPS, a. s., príspevok Primeranosť sústavy a jej význam pre dotknuté subjekty.

V spolupráci s ÚEAE FEI STU v Bratislave sme usporiadali dňa 6. marca 2019 panelovú diskusiu Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR. Téma integrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrizačnej sústavy a možné dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, boli predmetom vystúpení prvých rečníkov. V publiku boli odborníci z praxe, vedeckí a pedagogickí pracovníci FEI STU, zástupcovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), záujemcovia o energetiku a obnoviteľné zdroje energie, študenti ÚEAE a Ústavu manažmentu STU.

Po privítaní hostí dostal priestor na úvodnú prednášku odborník na energetiku Ing. Andrej Hanzel. Vo svojej prednáške poukázal na dôležitosť elektriny v modernej spoločnosti a v priemysle. Venoval sa problematike ukazovateľov kvality elektriny s dôrazom na frekvenciu siete a dôležitosť prepojenia elektrizačných sústav v Európe. Zdôraznil, že povinnosťou prevádzkovateľa sústavy je dodržiavať frekvenciu a výkonovú rezervu. Tú môžu zabezpečiť len relatívne veľké a stabilné výrobne, ktoré využijú kapacitu svojho výkonu na pokrytie prípadných výpadkov dodávok z OZE vzniknutých napríklad vplyvom poveternostných podmienok. Spoľahnúť sa plne na spotrebu energie v rámci OZE nepovažuje za reálne. Každé neprimerané zvýšenie tohto podielu môže v konečnom dôsledku znamenať zníženie spoľahlivosti a kvality dodávok elektriny pre odberateľov. Ďalej prezentoval pohľad na problematiku OZE napríklad existenciou protichodných záujmov v tejto oblasti, ilustrovaný na príklade konfliktu medzi ekologickými záujmami, zodpovednosťou za stabilitu elektroenergetického systému a ekonomickými záujmami spotrebiteľov. Stručne predstavil slabiny technológií OZE, ktoré súvisia napríklad s reguláciou, nárastom jalového výkonu, prebytkom výkonu v lete a nedostatkom v zime a pod. a možnosti, ktoré prinesú nové technológie.

Po prednáške Ing. Andreja Hanzela program pokračoval panelovou diskusiou. Ing. František Pecho zo spoločnosti SEPS, a. s., upozornil na problémy, ktoré súvisia napríklad s pripájaním OZE v Nemecku. Nárast veterných zdrojov na severozápadnom pobreží a neexistencia dokonalého prepojenia sústavy medzi bývalým NDR a zvyškom krajiny spôsobujú problémy, ktoré musia riešiť aj okolité krajiny v rámci svojich prenosových kapacít. V rozprave pokračovala Mgr. Veronika Galeková zo SAPI, ktorá ozrejmila, že je nutné hľadať optimálny priestor na tzv. zelené zdroje energie. OZE môžu podľa nej v budúcnosti predstavovať plnohodnotnú náhradu, napríklad aj za tepelnú elektráreň Nováky. V diskusii postupne vystúpili aj ďalší zástupcovia spoločnosti SAPI – Ing. Ján Karaba a Ing. Pavel Šimon, ktorí poukázali na kratšiu návratnosť investícií do OZE a zdôraznili decentralizáciu výroby energie a použitie kvalitnejších predikačných nástrojov. Zástupcovia z energetickej praxe Ing. Andrej Hanzel a Ing. František Pecho vyzdvihli potrebu zabezpečenia technických parametrov a stability energetických zdrojov a prenosových spojení. Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., vo svojom príspevku poukázal na dôležitosť existencie jadrovej energetiky pri zabezpečení stabilných dodávok energie, ale aj zelených zdrojov. Vyjadril presvedčenie, že budúcnosť je o trvalo udržateľnom rozvoji a cestách smerujúcich k zníženiu emisií a zmierneniu globálneho otepľovania.

Záver seminára patril hlavným diskutérom, ktorých moderátor vyzval, aby v krátkych vstupoch predstavili svoje vízie budúcnosti, trendy a znepokojujúce scenáre.

Ďalšou akciou Slovenského výboru WEC bola medzinárodná letná škola na tému Low Carbon Energy, ktorá sa konala v dňoch 1. – 11. júla 2019 v priestoroch FEI STU v Bratislave. Zorganizovali ju študentská organizácia BEST Bratislava a Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU pod odbornou gesciou riaditeľa ústavu prof. Ing. Františka Janíčka, PhD. Na letnej škole sa zúčastnilo 23 zahraničných študentov z rôznych európskych univerzít (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora). Letná škola je komplexný vzdelávací projekt, ktorý je organizovaný pod hlavičkou medzinárodnej študentskej organizácie BEST a popredných európskych technických univerzít. V celej Európe prebieha počas letných mesiacov približne 50 obdobných letných škôl s rôznymi technickými témami, ktoré sa snažia poskytnúť zahraničným študentom to najkvalitnejšie a najintenzívnejšie vzdelanie v danej oblasti a slúžia ako nadstavba vzdelaniu, ktoré im poskytujú univerzity.

Nízkouhlíková elektroenergetika je časť elektroenergetického odvetvia, v rámci ktorého sa získava elektrická energia z procesov spojených s podstatne nižším množstvom emisií oxidu uhličitého než v prípade konvenčnej výroby z fosílnych palív. Zahŕňa najmä využitie veterných, solárnych, vodných a jadrových zdrojov a biomasy. Študentov zaujala exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, ktoré sídlia v Bratislave – Trnávke, kde mohli vidieť prevádzku jednotlivých experimentálnych zariadení OZE (bioplynová stanica, solárny koncentrátorový systém) a experimenty s vysokonapäťovým zdrojom. Ďalším bodom programu bola exkurzia a prednáška v Atómových elektrárňach Mochovce, v rámci ktorej Ing. Matúš Demko prednášal o moderných trendoch v jadrovej energetike a portfóliu Slovenských elektrární, a. s. Program v Mochovciach bol doplnený o návštevu informačného centra o energii a výrobe elektriny Energoland. Účastníci letnej školy sa zúčastnili na exkurzii a prednáške v bioplynovej stanici v Kolíňanoch, ktorá patrí Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., študentov oboznámil s inovatívnou technológiou zo Švédska, ktorú využívajú v bioplynovej stanici a ktorej výhodou je trojnásobne vyššie využitie vstupných surovín. Zároveň so študentmi diskutoval na tému Budúcnosť energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov.

Pripravované aktivity v roku 2020

V októbri 2020 sa uskutoční Svetový energetický týždeň v Bejrúte (Libanon), čo bude spojené s výročným zasadnutím exekutívy WEC. Nasledujúci Svetový energetický kongres sa uskutoční až v roku 2022 v Petrohrade (Rusko).

Ďalším tradičným podujatím, na ktorom sa podieľa aj Slovenský výbor WEC, je medzinárodná konferencia Energetická efektívnosť (ENEF). 14. ročník sa uskutoční 13. – 14. októbra 2020 v Banskej Bystrici a nosnou témou konferencie bude Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí.

prof. Ing. František Janíček
Ing. Juraj Kubica, PhD.
Mgr. Miriam Szabová
Ing. Milan Perný, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
frantisek.janicek@stuba.sk