Obr. Ing. Mikuláš Moncman z Inšpektorátu práce v Trnave oboznámil prítomných so zisteniami z vyšetrovaní úrazov súvisiacich s tvárniacimi strojmi

K úspešnému priebehu konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2016 výrazne prispeli aktívnou účasťou150 účastníci – odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevádzkovatelia a výrobcovia technických zariadení, revízni a bezpečnostní technici, inšpektori práce, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, zástupcovia servisných firiem, manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení a ďalší.

Program konferencie, ktorej vysokú odbornú úroveň zabezpečil organizátor pozvaním 16 renomovaných odborníkov a lektorov na úseku bezpečnosti technických zariadení, bol tradične rozdelený do dvoch dní, a to v stredu do troch prednáškových blokov a vo štvrtok do dvoch prednáškových blokov. Neoddeliteľnou súčasťou každého bloku prednášok bola diskusia k predneseným témam, pričom ďalšie a určite aj rozsiahlejšie debaty o problematike prebiehali počas prestávok a najmä na večernom raute v prvý deň konferencie, počas ktorého mali účastníci dostatočný priestor na neformálnu a priateľskú komunikáciu a výmenu názorov.

Neustále sa zvyšujúcu úroveň konferencie by Technická inšpekcia, a. s., nedokázala zabezpečiť bez podpory generálneho partnera (ktorým bola Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.), odborného partnera (SPP – distribúcia, a. s.) a ďalších partnerov (Flaga, s. r. o., Veolia Energia Slovensko, a. s., Schneider Electric Slovakia, s. r. o., Cofely, a. s., Duslo, a. s. a Pivovar Steiger, a. s.). Propagáciu tohto tradičného podujatia zabezpečili mediálni partneri Education, s. r. o., ATP Journal, Slovenská zváračská spoločnosť, Bezpečná práca a Strojárstvo/Strojírenství. Účastníci konferencie privítali aj zvýšenú účasť vystavovateľov (Technická diagnostika – Ing. Milan Zaťko, ZTS Elektronika SKS, s. r. o., ako aj niektorí partneri konferencie), ktorí prezentovali svoje produkty a služby v priestoroch vedľa konferenčnej miestnosti.

Ťažiskom konferencie boli tieto témy:

 • nadhodnota akreditačnej značky v oblasti skúšania, inšpekcie a certifikácie,
 • požiadavky bezpečnej prevádzky kotolní,
 • flexibilné plánovanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení,
 • priemyselné havárie spôsobené elektrostatickými vplyvmi,
 • analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení,
 • bezpečnosť detských ihrísk,
 • efektívna modernizácia výťahov,
 • požiare technických zariadení,
 • skúsenosti z posudzovania zariadení v zahraničí,
 • kontroly v oblasti technických zariadení,
 • zistenia z vyšetrovania havárií technických zariadení,
 • vzťah technickej normalizácie a bezpečnosti technických zariadení.

Konferenciu otvoril príhovorom o dôležitosti otázky bezpečnosti technických zariadení, s ktorými sa bežne stretávame nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote, dlhoročný odborník na úseku technickej bezpečnosti a odborný garant podujatia Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a. s. V prvom bloku konferencie zástupca Inšpektorátu práce v Trnave Ing. Mikuláš Moncman oboznámil prítomných so zisteniami z vyšetrovaní niektorých úrazov a Ing. Mária Semanová, zastupujúca ÚNMS SR, hovorila o technickej normalizácii a jej význame v oblasti bezpečnosti technických zariadení. Úvodný blok prednášok uzatvorila Ing. Dagmar Bočanová zo Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorá informovala o nadhodnote akreditačnej značky v oblasti skúšania, inšpekcie a certifikácie.

Zaujímavú prednášku si mohli účastníci konferencie vypočuť v úvodný deň od RNDr. Ing. Dušana Skarbu, ktorý hovoril o elektrostatických príčinách vzniku priemyselných havárií. Jeho príspevok bol zameraný na charakteristiku požiadaviek zvažovaných pri posúdení aspektov generovania elektrostatických nábojov pri prečerpávaní kvapalín s definovanou hodnotou elektrického odporu. Orientoval sa najmä na súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov fyzikálnych aspektov potrebných na tvorbu takej veľkosti intenzity elektrostatického poľa elektrostatických nábojov, ktorá je podmienkou ich realizácie vo forme výboja so zápalnou elektrostatickou iskrou v prostredí aerosólového oblaku.

V záverečnom bloku prednášok prvého dňa konferencie vystúpili zástupcovia organizátora Ing. Samuel Maljarčik a Ing. Richard Balluch. Prvý sa vo svojej prednáške venoval bezpečnosti detských ihrísk. Upozornil na skutočnosť, že v súčasnosti tieto zariadenia podliehajú režimu nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia a postupoch posudzovania ich zhody s týmito požiadavkami. Následkom nezaistenia bezpečnosti týchto zariadení nie je len vznik zodpovednosti (občianskoprávnej, trestnoprávnej), ale horším dôsledkom môže byť úraz detí. Ústrednou témou prednášky Ing. Richarda Ballucha bola analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení, počas ktorej účastníkov konferencie zaujal predovšetkým videami z jednotlivých havárií.

Jednou z najúspešnejších prednášok celej konferencie bola prednáška plk. Ing. Pavla Hrdého z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Prípady vyšetrovania havárií technických zariadení podané prostredníctvom pútavého rozprávania a sprevádzané prezentáciou s veľkým množstvom detailných obrázkov a fotiek možno považovať za čerešničku na torte, ktorá udržala všetkých účastníkov konferencie na svojich miestach až do samého záveru. Ten, podobne ako úvod, patril následne garantovi podujatia Ing. Dušanovi Konickému.

Konferenciu Bezpečnosť technických zariadení 2016 možno zhodnotiť ako vydarené podujatie, k čomu svojou aktívnou účasťou výrazne prispeli aj zástupcovia odbornej verejnosti. Tí si z neho odniesli množstvo užitočných informácií, ktoré môžu uplatniť v ďalšej praxi.

www.tisr.sk