Podujatie, ktoré spoločne zorganizovalo Rakúske veľvyslanectvo v SR a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK), podporili svojimi prednáškami a prezentáciami okrem iných aj také firmy, ako CEIT, a. s., Siemens AG (Rakúsko)/SIEMENS Industry Software GmbH, SAP Slovensko, s. r. o., Bernecker + Reiner či slovenský robototec, s. r. o., a SCHUNK Intec, spol. s r. o. Podujatie bolo rozdelené do dvoch tematických celkov – aktuálny stav a všeobecné trendy iniciatívy priemysel 4.0 a iniciatíva a priemysel 4.0 na Slovensku. Akciu viedli Mgr. Patrick Sagmeister, obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva, a Dr. Guido Glania, výkonný člen predstavenstva SNOPK.

Prvý blok prednášok otvorila prezentácia spoločnosti CEIT, a. s. Prof. Ing. Peter Magvaši, PhD., člen predstavenstva, po stručnom exkurze do histórie tejto spoločnosti poukázal na vývoj nazerania na problematiku digitálneho podniku v rámci tejto spoločnosti od roku 2005 cez súčasnosť až po očakávané trendy v najbližších rokoch. Súčasnosť je charakterizovaná najmä integráciou systémov, ktorej dominujú rôzne typy systémov PLM a CAD/CAM/CAE, novou funkcionalitou v podobe zákaznícky vyvíjaných modulov a používateľsky príjemných rozhraní smerom k podnikovým informačným systémom, či grafikou v podobe virtuálnej reality. V ďalšom období bude miera virtualizácie podľa P. Magvašiho narastať. V oveľa väčšej miere sa začne presadzovať internet vecí, cloud computing, rozšírená realita, imerzívne technológie či holografia. To všetko bude spojené aj s nástupom nových dátových a logických modelov. V priebehu piatich až desiatich rokov možno očakávať ešte väčšiu otvorenosť systémov, otvorené inovácie či využívanie dedičnosti, simulácie, emulácie a optimalizácie. To všetko prispeje k ešte väčšej inteligencii systémov, využívať sa začnú nanotechnológie, znalostné, samoorganizujúce sa, autonómne či samoreplikovateľné systémy.

Digitalizácia predstavuje aj podľa spoločnosti Siemens v poradí 4. priemyselnú revolúciu. Podľa Leonharda Muigga, MBA, koordinátora stratégie I4.0 v spoločnosti Siemens AG, Rakúsko, bude toto obdobie charakterizované prepojením ľudí, zariadení a systémov v celom hodnotovom reťazci a dostupnosťou všetkých relevantných údajov v reálnom čase medzi dodávateľmi, výrobcami a zákazníkmi. Časť hodnotového reťazca pritom bude možné trvale optimalizovať s ohľadom na rôzne kritériá, ako je napr. cena, využitie zdrojov či potreby používateľov. Z pohľadu výrobcov strojov a liniek sa v tejto súvislosti črtá podľa L. Muigga hneď niekoľko výziev: vytváranie zákaznícky špecifických riešení, presun dopytu mimo Európy, dôraz na popredajný servis a služby, súťaž o nové subjekty na trhu, prelomové zmeny vo výrobkoch a výrobných postupoch vďaka nástupu technologických inovácií či modulárny vývoj produktov. Siemens preto už teraz ponúka komplexnú skupinu softvérových riešení či už v oblasti PLM a MES, alebo automatizácie, ktoré sú základom vytvorenia digitálneho podniku.

Zaujímavou bola aj záverečná pódiová diskusia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia spoločností ANASOFT APR, spol. s r. o., Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o., ako aj prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.

V rámci konferencie oslovil ATP Journal predstaviteľov troch významných spoločností pôsobiacich na Slovensku, pričom nás zaujímali ich názory na nasledujúce otázky:

  1. Čo podľa vás definuje pripravenosť výrobcov priemyselnej automatizácie a podnikových IT na stratégiu Industry 4.0?
  2. Zachytili ste nejaké signály u vašich zákazníkov, že v dohľadnom čase plánujú využívať výhody digitálneho podniku (príp. niektorú z technológií, ako je internet vecí, big data ap.)?

O svoje názory sa s nami podelili Peter Bilík, EMANS Solution Designer zo spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r. o., Ing. František Jantoška, riaditeľ spoločnosti SCHUNK Intec, s. r. o., a Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložky B + R automatizace, s. r. o. – organizačná zložka.


Peter Bilík

1. Všetky technológie, ktoré sú nevyhnutné pri implementácii v rámci stratégie Industry 4.0, sú už aktuálne dostupné a vo veľkej miere aj prakticky použité a odskúšané v iných riešeniach. Otázka pripravenosti teda spočíva viac v schopnosti ponúknuť riešenia, ktoré pri relatívne nízkych investíciách prinášajú jasnú pridanú hodnotu alebo priamo eliminujú plytvanie vo výrobe. Svojim zákazníkom odporúčame začať aj s jednoduchým digitalizovaním sledovania výroby, ktorého hlavným prínosom je presnejšie a rýchlejšie získavanie informácií o výrobe. Základným predpokladom implementácie komunikačných rozhraní medzi výrobnými zariadeniami, automatizačnými komponentmi a podnikovými IT systémami je však vytvorenie a spoločná akceptácia štandardov. To znamená celú škálu pravidiel od zjednotenia „slovníka“ pojmov cez definíciu dátových štruktúr až po špecifikáciu formátu a spôsobu komunikácie. V tejto oblasti sa preto v našej spoločnosti snažíme o spopularizovanie už existujúcich iniciatív, akými sú štandardy ISA-95, ISA-88, ISA-106, OPC-UA a podobne.

2. U našich zákazníkov, na Slovensku aj v Čechách, sme zachytili signály o potrebe využívania výhod digitálneho podniku. Táto téma je veľmi živá. Už len preto, že podniky hľadajú ďalšie možnosti zvyšovania ich efektivity, kvality či bezpečnosti. A od istej hranice je technologicky takmer nemožné obsiahnuť zhromažďovanie a spracovanie informácií len prostredníctvom papiera či rôznych vlastných riešení v MS Excel. Úspešné podniky si uvedomujú, že ich úspech je založený najmä na ich know how – akým spôsobom je organizovaná a riadená ich výroba, a na ich schopnosti neustáleho zlepšovania. Vo výrobe platí pravidlo o rýchlosti jednotlivých typov toku. Tok materiálu vždy predbiehal tok financií. A informačný tok predbieha tok materiálu. Ak sa kladú čoraz väčšie požiadavky na zrýchľovanie toku materiálu (JIT dodávky, personalizácia výrobkov, skracovanie životného cyklu výrobku), tak je tomu úmerný aj tlak na zrýchľovanie informačného toku. Dnes už nestačí mať informácie čím skôr a čím presnejšie, riadiaci pracovníci očakávajú, že im systém ponúkne aj informácie o predpokladanom najbližšom vývoji.

Ing. František Jantoška

1. Priemysel 4.0 je vízia fungovania výroby. Nikde nie sú presne zadefinované požiadavky na produkty, ale aj napriek tomu máme v našom portfóliu viac ako 300 mechatronických produktov, ktoré možno použiť. Takže my sme pripravení.

2. Momentálne sa realizujú len čiastkové riešenia hlavne v logistike. O komplexnom nasadení som ešte nepočul.

Marek Mašláni

1. Pripravenosť definuje schopnosť zvládnuť nové požiadavky priemyslu. B&R ich sleduje vo viacerých rovinách. Zvládnuť vysokú mieru špecializácie a individualizácie výroby a strojov v podmienkach sériovej výroby. Zvládnuť vzájomné prepojenie liniek a integrácie strojov s viacsmerným tokom technologických a diagnostických dát (Smart Factory Solutions). Pri úspešnej realizácii vízie Industry 4.0 je nutne ďalším bodom aktívna účasť pri návrhu noriem a otvorených štandardov. Pripomeniem ešte našu skúsenosť ako výrobcu automatizácie. Moderná, pružná a ekonomická výroba je nepredstaviteľná bez vysokej miery digitalizácie a prepojenia automatizácie so svetom IT. Tento proces však nie je konečný a podlieha neustálemu zlepšovaniu. Nevyhnutnosťou je úzka spolupráca odborníkov z vývoja, IT, výroby a logistiky. Aj to je prax Industry 4.0 dnes.

2. Určite a riešia sa. Osobne si myslím, že postupným zavádzaním a overovaním si firma vybuduje veľmi dôležité know-how do budúcna. A nemusí sa začať len pri big data a cloude. Pracujeme s modelmi výrobných liniek, napojením logistiky, ERP a pod. Nakoniec aj zapojenie už bežnej 3D tlače a testovanie či optimalizácia parametrov finálneho výrobku sú súčasťou koncepcie digitálny podnik.


Počas podujatia mali účastníci príležitosť získať prehľad o aktuálnom dianí, príležitostiach a výzvach, ktoré sa spájajú s nástupom 4. priemyselnej revolúcie v medzinárodnom priestore i na Slovensku. Zároveň svoje skúsenosti prezentovali vedúce nemecké a rakúske spoločnosti v oblasti priemyselných riešení 4. priemyselnej revolúcie a účastníci mohli získať zaujímavé kontakty či dozvedieť sa viac o potenciálnych obchodných príležitostiach.

Bližšie informácie o podujatí a jednotlivé prezentácie vo formáte pdf možno nájsť na: http://www.advantageaustria.org/sk/events/200151202_Industrie_4.0.sk.html.