Odborné zameranie konferencie bolo rozdelené do nasledujúcich tematických oblastí:

  • technická diagnostika ako podpora rozhodovania (vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika a iné),
  • progresívne, nedeštruktívne a testovacie metódy,
  • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky,
  • experimentálne metódy,
  • starostlivosť o fyzický majetok (Asset Management),
  • riadenie údržby a bezpečnosť.

Tento rok sa konferencia opäť vrátila do priestorov, kde sa datujú jej začiatky, a to do priestorov Domu techniky v Košiciach. Účasť na konferencii prijalo vyše 80 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Na tejto akcii sa zúčastnili aj študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia Katedry bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Po úvodných príhovoroch doc. Ing. Viery Peťkovej, PhD., doc. Ing. Františka Helebranta, CSc., prezidenta ATD ČR, a doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD., predsedu Slovenskej spoločnosti údržby, bola venovaná minúta ticha zosnulému (14. 1. 2015) Ing. Jánovi Puškášovi, PhD., ako jednému z odborníkov v oblasti technickej diagnostiky a stálemu účastníkovi konferencie zo spoločnosti EVO Vojany.

Pred konferenciou sa uskutočnilo zasadnutie výboru ATD SR a stretnutie certifikovaných pracovníkov COP TD. Počas konferencie sa konalo aj zasadnutie členov ATD SR, kde prebehla voľba nových členov výboru a nového prezidenta Asociácie technických diagnostikov SR, keďže prezident Asociácie technických diagnostikov Dr. h. c. mult. prof. Juraj Sinay, DrSc., sa vzdal funkcie pre pracovnú vyťaženosť vo funkcii nového prezidenta Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku. Pán profesor sa rozlúčil nasledujúcimi slovami: „Je to stará pravda, že vždy sa niečo niekedy začína a niekedy končí. Mal som tú česť stáť na čele renomovanej skupiny odborníkov v oblasti technickej diagnostiky 12 rokov. Na tomto mieste by som rád uviedol, že môj vzťah k diagnostike sa nezačal na základe profesionálneho záujmu, ale už v našej rodine. Mojej manželke nadelil osud, aby sa technická diagnostika stala súčasťou jej profesijného života. A odtiaľ je len krôčik k tomu, aby sme otázky bezpečnej a spoľahlivej prevádzky strojov zaradili aj do nášho rodinného života. Preto by som si dovolil poďakovať Adelke, že som nadobudol veľmi blízky vzťah k takému krásnemu odvetviu priemyselných činností. Tieto riadky naznačujú, že prišla chvíľa, keď sa končí aj moje pôsobenie vo funkcii prezidenta ATD SR. Som presvedčený o tom, že je to tá pravá chvíľa. Je pravdou, že moje rozhodnutie bolo ovplyvnené aj tým, čo mi osud umožnil v súčasnosti. Oblasť automobilového priemyslu je v Slovenskej republike moja nová výzva! Aj tu je a bude veľa otázok, ktoré budú vyžadovať aktivity pri údržbe a diagnostike. Som rád, že budem môcť byť pri tom!

Novým prezidentom Asociácie technických diagnostikov SR sa stala doterajšia viceprezidentka doc. Ing. Viera Peťková, PhD. Na post viceprezidentky bola zvolená prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

Konferencia bola dôležitým zdrojom získania odborných vedomostí a výmeny skúseností v oblasti technickej diagnostiky, ponúkla priestor na odborné prednášky a významne prispela k obohateniu odborných skúseností v oblasti bezpečného, spoľahlivého a efektívneho využívania strojov a technických zariadení.

Pačaiová Hana, Balážiková Michaela
TU v Košiciach

http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/DIS/index.htm