O obľube tohto podujatia medzi odbornou verejnosťou hovoria aj tohtoročné štatistiky – 150 účastníkov, medzi ktorými mali najväčšie zastúpenie revízni technici, za nimi nasledovali elektroprojektanti, skúšobní technici, elektromontážnici, elektroúdržbári, elektrotechnici a energetici. Z hľadiska pracovného zaradenia to boli vedúci oddelenia, projektový manažér, technický riaditeľ, výrobný riaditeľ, vývojový pracovník, majster prevádzky, IT technik a ďalší. Svoje produkty a riešenia prezentovalo vo forme výstavných stolíkov aj 35 významných firiem.

Po úvodnom privítaní P. Bartoškovej sa k slovu dostal Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ, s. r. o., člen normalizačných komisií úradu ÚMNZ (TNK 130, TNK 22, TNK 40), ktorý účastníkov oboznámil s použitím prúdových chráničov na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, stručne predstavil typy chráničov a dotkol sa riešenia problematiky predistenia prúdových chráničov. Demonštroval aj praktický príklad inštalácie s použitím prúdových chráničov v súvislosti s novou legislatívou. Nevynechal ani riziká vyplývajúce z inštalácie s jedným centrálnym chráničom či problematiku zvodových prúdov.

Počas dvoch dní konferencie odzneli aj tieto prednášky:

  • Špecifikácia prepäťových ochrán a správny návrh PO typu I v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím (Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s. r. o.),
  • Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platnej legislatívy (Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s. r. o.),
  • Revízia elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002) a ručného náradia (STN 331600: 1996) z pohľadu noriem, vyhlášok, zákonov a praxe revízneho technika VTZE (Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL, spol. s r. o.),
  • Elektromagnetická kompatibilita domových inštalácií (Ing. Edmund Pantůček, ANTIRISK – EMC, s. r. o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen technických normalizačných komisií Českej agentúry pre štandardizáciu),
  • Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke (Dávid Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a. s., Nitra),
  • Kvalitná uzemňovacia sústava ako základná súčasť systému ochrany pred účinkami blesku (Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC, Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant).

Súčasťou konferencie boli aj tri workshopy zamerané na témy Praktické merania nielen pre revíznych technikov, Tradičný elektrocad vs Engineering Base a Praktická realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann. Historický rozmer dodala konferencii výstavka starých meracích prístrojov a dobovej elektrotechnickej literatúry, ktorú zo svojej súkromnej zbierky zorganizoval odborník a nadšenec techniky Oto Toldy, obchodný zástupca spoločnosti GENERI, s. r. o., pre Slovenskú republiku.

Celé podujatie zatraktívnil súťažný workshop spoločnosti Rittal s názvom Viete, čo je to Smart Wiring? Po výborných výkonoch viacerých súťažiacich a dramatickom rozstrele mal nakoniec najrýchlejšie ruky Samuel Záhradník, vedúci technického oddelenia v spoločnosti Diafan, ktorý si odniesol exkluzívnu cenu UHD inteligentný televízor Samsung. Gratulujeme!

Večer v druhý deň konferencie sa prihlásení účastníci presunuli vlakom do Tatranskej Lomnice, kde absolvovali večernú jazdu lanovkou na Skalnaté Pleso, nočnú prehliadku pôvodnej strojovne lanovky so sprievodcom a pozreli si dokumentárny film Príbeh jednej lanovky. Organizátori na tretí deň pripravili pre účastníkov odbornú exkurziu do spoločnosti Minerálne vody, a. s.

ATP Journal bol oficiálny mediálny partner ELTECH SK 2019.