Hlavnými organizátormi boli ASENEM - Asociácia energetických manažérov, Slovenská energetická inšpekcia - Energetická agentúra (SEI-EA) a reklamná agentúra MEEN. Po veľmi úspešnej ­odozve sa organizátori rozhodli založiť tradíciu pravidelných stretnutí energetických manažérov a spriaznených osôb v dvojročnej ­periodicite s tematickým zameraním na efektívne využívanie energie, znižovanie energetickej náročnosti, energetické služby, financovanie projektov na medzinárodnej úrovni a využitie obnoviteľných ­zdrojov energie. Počet spoluorganizátorov konferencie sa postupne ­rozšíril o Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov energie a Asociáciu priemyselnej ekológie, teda neziskové subjekty.

Uplatňuje sa zásada, že výška účastníckych poplatkov nesmie byť bariérou pri zabezpečení účasti. Nezanedbateľným významom konferencie je, že na predchádzajúcich ročníkoch „enef“ sa prvýkrát na území Slovenska prezentovali myšlienky, ktoré tvoria základ podpory zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania energetickej náročnosti v priemysle, sektore služieb a bytovokomunálnej sfére. Sú nimi zásady financovanie projektov treťou stranou (napr. metóda „Energy performance ­contracting“, miesto a úloha Firiem energetických služieb) a ­význam energetických auditov.

Organizátori v tematickom zameraní konferencie akcentujú potrebu tých, ktorí energetický trh financujú, teda konečných spotrebiteľov energie. Konferencií „enef“ sa priemerne zúčastňovalo 150 – 300 účastníkov, okrem slovenských aj odborníci z celej Európy, USA a Kanady. Na jednotlivých konferenciách „enef“ odznelo v každom ročníku okolo 80 odborných prednášok. Cieľom 10. ročníka konferencie je prispieť k zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva na Slovensku.

Medzinárodná konferencia „enef ‘12“ je rozčlenená na tri základné okruhy, a to na rozvoj ­obnoviteľných foriem energie v regiónoch, energetická efektívnosť a jej praktické pozitívne dopady na energetickú infraštruktúru a energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia. Program konferencie spestrí exkurzia a prehliadka energetického zdroja na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, kde ­základným palivom je tuhá biomasa. Veríme, že ponuka organizátorov konferencie, partnerov a nimi ­získaných lektorov, bude pre jej účastníkov motivačná a prerokovávanými témami dostatočne problémovo obsiahla.

Ing. Miroslav Kučera
prezident ASENEM

www.enef.sk