Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) sa z dôvodu dôležitosti komplexného prístupu k riadeniu procesov súvisiacich s návrhom, realizáciou a prevádzkou energetických zariadení rozhodla zorganizovať 1. ročník konferencie pod názvom Energetický manažment. Konferencia bola určená odborníkom z oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti budov, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľom štátnej správy, školstva, vedy a výskumu.

Podujatie bolo tematicky rozdelené do piatich hlavných sekcií:

  • Legislatíva
  • Garantované energetické služby
  • Garantované energetické služby – praktické skúsenosti
  • Energetický manažment
  • Praktické príklady z oblasti energetického manažmentu

V prvý deň konferencie sa približne 65 účastníkov mohlo zoznámiť s problematikou v prvých troch sekciách.

Miroslav Kučera zo Združenia priemyselných odberateľov energie predstavil úvod do problematiky energetického manažmentu. Hovoril aj o povinnostiach organizácií v tejto oblasti, ktoré musia dokázať určiť a opísať požiadavky svojho programu energetického manažérstva na monitorovanie, meranie a splnenie cieľov. Následne musia definovať a zaviesť plán merania energie, v určených intervaloch monitorovať, merať a zaznamenávať významnú spotrebu energie vyjadrenú v kľúčových ukazovateľoch a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. V neposlednom rade musia zabezpečiť presnosť a vhodnosť používaného monitorovacieho a meracieho zariadenia k danej požiadavke. V ďalších dvoch prednáškach sa Miroslav Mariáš, hlavný štátny radca - Odbor medzinárodných vzťahov v energetike Ministerstva hospodárstva SR, zameral na novinky v zákone o energetickej efektívnosti a bližšie vysvetlil aj vykonávacie predpisy týkajúce sa tohto zákona.

Téme inteligentného merania ako predpokladu transparentného využívania energetických nosičov a efektívneho energetického manažmentu sa vo svojej prednáške venoval odborník na slovo vzatý – Ing. František Pecho zo SEPS, a.s. Bratislava. Jeho prednáška vyvolala v radoch publika veľký záujem a tiež vášnivú diskusiu na prezentovanú tému. Prvý blok úvodnej sekcie uzavrela prednáška Svetlany Bartoňovej z EHB Meridián, s.r.o. na tému Energetická hospodárnosť budov – súčasné požiadavky a požiadavky od roku 2016.

Sekciu garantovaných energetických služieb (EPC) otvorila prednáška Marcela Lauka z Energetického centra Bratislava, ktorý sa snažil pomenovať vývoj, bariéry a trendy v tejto novej oblasti. Ďalší prednášajúci sa sústredili následne na ozrejmenie postupu prípravy projektov garantovaných energetických služieb, ich financovania a obstarávania a nechýbalo ani vysvetlenie európskeho etického kódexu pre túto oblasť. Následne sa od teórie prešlo k praxi – na niekoľkých príkladoch z oblasti komunálnej sféry, budovách či priemyselnom sektore boli demonštrované konkrétne možnosti a prínosy EPC.

Druhý deň konferencie otvorila prednáška prof. Dušana Petráša zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, v ktorej sa zameral na energetický manažment vychádzajúc zo smernice o energetickej hospodárnosti budov. Sekciu ďalej doplnili prednášky na tému vzdelávania manažérov pre energetiku, integrovaný energetický manažment či integrácia riadenia inteligentných technológií. Opäť nasledovali praktické príklady z oblasti energetického manažmentu – prípadová štúdia z prečerpávacej vodnej elektrárne Nant de Drance zo Švajčiarska, skúsenosť s garantovanou energetickou službou v obnovenej administratívnej budove a iné.

Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia boli média nášho vydavateľstva – ATP Journal a iDB Journal. Pozrite si fotografie, ako aj krátke video, ktoré vám atmosféru podujatia priblíži „naživo“.

Anton Gérer