Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 250 popredných slovenských, ale aj zahraničných odborníkov v oblasti energetiky. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili tiež zástupcovia výrobcov elektrickej energie, prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav, regulačného úradu URSO, obchodníkov s elektrinou, významných energetických spoločností z oblastí riadiacej a meracej techniky, zástupcovia plynárenského priemyslu, ako aj ministerstva hospodárstva. Vedecké podujatie otvorila členka organizačného výboru Mgr. Miroslava Smitková, PhD., ktorá v úvode privítala všetkých účastníkov a hostí tohto podujatia.

Po uvítaní nasledoval príhovor garanta podujatia prof. Ing. Františka Janíčka, PhD., riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vyslovil ciele podujatia a poukázal na potreby komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými subjektmi nie len v rámci elektroenergetiky, ale celej energetiky tak, ako to vyplýva z energetickej politiky Slovenskej republiky, čím zároveň zdôraznil dôležitosť vplyvu sektora energetiky na hospodársky rast Slovenskej republiky. Po príhovoroch nasledovalo osem plenárnych prednášok, kde ako prvý vystúpil Ing. Juraj Novák, hlavný štátny radca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Za ním odprezentovali svoje príspevky Ing. Eva Guliková, správca neinvestičného fondu, EkoFond, n. f., Ing. Miroslav Gramblička, PhD., výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy, SEPS, a. s., Pompilio Caramuscio, Senior manager pre výskum a vývoj ENEL, Ing. Richard Ružička z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ing. Miroslav Jalec, vedúci technického rozvoja distribučnej sústavy, ZSE, a. s., Ing. Juraj Tomlain, PhD., a Ing. Stanislav Ravas, T-Industry, a Ing. Stanislav Sipko, predseda občianskeho zduženia SOVVA. Viaceré prezentácie ­vyvolali zvýšenú pozornosť a tiež sériu otázok od účastníkov konferencie, pričom mnohé z nich sa stali predmetom diskusie aj v nasledujúcom programe podujatia, ktorým bol spoločenský večer.

Diskusia zúčastnených odborníkov sa neskôr rozšírila o ďalšie témy, ktorými boli aktuálny stav v energetike, výchova mladých odborníkov, ale tiež podpora a spolupráca medzi akademickou obcou a priemyslom. Druhý deň boli na programe jednotlivé konferencie – 11. ročník EEE 2012, 10.ročník Riadenie v energetike 2012 a 3. ročník OZE 2012, pričom v každej z nich sa konali dve sekcie. V rámci konferencie EEE 2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom Rozvoj jadrovej energetiky a Prenosové a distribučné sústavy. V rámci konferencie Riadenie v energetike 2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom Modelovanie a riadenie elektrizačnej sústavy I. a Rekonfigurácia elektrizačnej sústavy a v rámci OZE 2012 odzneli príspevky v sekciách s problematikou Biomasa I. a Slnečná energia.

Po diskusii a krátkej pauze pokračovali jednotlivé konferencie v rovnakých sekciách. Po obednej prestávke mali účastníci a hostia konferencie širokú paletu možností využitia svojho času na tomto podujatí. Prvou možnosťou bolo zúčastnenie sa exkurzie v meste Kežmarok a návštevy kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov, kde si účastníci mohli ­pozrieť Múzeum Červený Kláštor a zároveň si v historických priestoroch vychutnať atmosféru krátkeho koncertu vážnej hudby. Druhou možnosťou využitia času na vedeckom podujatí bola diskusia pri okrúhlom stole s názvom Rozvoj inteligentných sietí v SR. Na diskusiu boli pozvaní odborníci práve z oblasti inteligentných sietí, čo nakoniec vyústilo k bohatej odbornej diskusii, ktorá môže celú problematiku inteligentných sietí posunúť opäť o krok vpred v rámci Slovenskej republiky.

Účastníci sa zhodli na potrebe organizovania takýchto odborných stretnutí aj v budúcnosti a definovali závery prislúchajúce záverom diskusie k jednotlivým námetom. Ďalšou možnosťou využitia času na vedeckom podujatí bola účasť na diskusii Big Fut s moderátormi Štefanom Hríbom a Martinom Mojžišom na tému Hrozí nám v roku 2030 celosvetový blackout, pričom na túto tému diskutovali štyria hostia – Klaus Willnow, riaditeľ pre Inovačnú spoluprácu, Siemens Energy, Pompilio Caramuscio, Senior manager pre výskum a vývoj ENEL, prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc., Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, a prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Bloky diskusie sa venovali témam porovnávania jadrovej energetiky s obnoviteľnými zdrojmi, vplyvu ceny na elektrickú energiu pri zvyšujúcej sa penetrácii týchto zdrojov v globálnom meradle, ale tiež novým objavom vo výrobe elektrickej energie. Názory a postoje k problémom vysloveným na tejto diskusii si mohla vypočuť aj široká verejnosť prostredníctvom on-line internetového vysielania sprostredkovaného prvou študentskou televíziou „mc2“. Táto televízia zabezpečovala tiež priame prenosy z vyžiadaných plenárnych prednášok a prednášky z EEE 2012 v sekciách Prenosové a distribučné sústavy a Obnoviteľné zdroje, ekológia a efektívnosť v energetike. Pokiaľ sa účastníci nerozhodli ani pre jednu z pripravených akcií, prostredie Vysokých Tatier ­ponúkalo ďalšie možnosti na sebarealizáciu.

Po ukončení všetkých diskusií a návratu z exkurzie bola pripravená prezentácia posterov aktuálne riešených problematík jednotlivých účastníkov, ktoré boli k dispozícii v digitálnej, ale aj tlačenej forme. Prostredie prezentácie posterov ďalej obohatila veľká výstava výkresov žiakov základných škôl, ktorých úlohou bolo výtvarne vyjadriť svoju obec alebo mesto, ako v ňom bude vyzerať doprava v roku 2050. Slávnostným momentom druhého dňa vedeckého podujatia bolo udelenie už tradičného ocenenia Osobnosť energetiky 2012, kde boli postupne za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku ocenení Ing. Andrej HANZEL, Ing. Vladimír JENDRYŠČÍK, Ing. Miroslav GRAMBLIČKA, PhD., Ing. Štefan FICEK, prof. Ing. Ján MURGAŠ, PhD.

Za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku bol ocenený Ing. Ján IVANIČ. Za zásluhy o rozvoj a propagáciu elektroenergetiky na Slovensku bol ocenený Ing. František KINČEŠ. Za prínos pre oblasť spracovania biomasy bol ocenený prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD. Ďalšie ocenenia si odniesli študenti doktorandského štúdia za ­najlepšie príspevky – Ing. Igor Šulc s príspevkom OKTE, a. s. – Central Metering Data House (EEE 2012), Ing. Milan Perný s príspevkom Impedance Spectroscopy of Solar Cells (OZE 2012) a Ing.  Roman Petrichenko s prácou Development Of Smart Underfrequency Load Shedding System (Riadenie v energetike 2012), ktorí si odniesli aj finančnú odmenu 500 eur od spoločnosti Slovenské elektrárne – Enel, a. s., ktorú spoločne odovzdali Pompilio Caramuscio a prof. Ing. František Janíček, PhD.

Tretí deň pokračovali konferencie opäť v dvoch sekciách, a teda v rámci EEE 2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom Trh a ekonomika v energetike a Obnoviteľné zdroje, ekológia a efektívnosť v energetike. V rámci konferencie Riadenie v energetike 2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom Stabilita a riadenie ES a Modelovanie a riadenie elektrizačnej sústavy II. a v rámci OZE 2012 odzneli príspevky v sekciách s problematikou Všeobecné aplikácie OZEVodná a veterná energia a Biomasa II. Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov.

Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne – Enel, a. s., EkoFond, n. f., a jeho zriaďovateľ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Konferencia Energetika 2012 sa určite radí medzí podujatia, ktoré by nemali chýbať v kalendári žiadneho odborníka z praxe či akademickej obce. Účastníci si aj tento rok vymenili podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú prácu. Podujatie významným spôsobom prispieva k rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ako aj ekologizácie a ekonomizácie energetiky.

www.power-engineering.sk