Celkovo 230 účastníkov z 86 spoločností využilo možnosť ­získať ­aktuálne informácie o integrácii trhov a dodávok energií. Konferencia s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. V prvom legislatívnom bloku predstavil Martin Sliva, zástupca Ministerstva hospodárstva SR, najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesol zákon č. 2512012 Z. z. o energetike. Zákon má zabezpečiť najmä vyššiu transparentnosť, čo označil ako hlavné motto tohto zákona. Svojou prednáškou Richard Ružička, zástupca ÚRSO, predstavil nové kompetencie ÚRSO, vyplývajúce z transpozície 3. liberalizačného balíčka v rámci zákona č. 2502012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Okrem iného je novým zákonom zjednotená pozícia predsedu regulačnej rady a predsedu Úradu. V prednáške tiež informoval, že nové pravidlá trhu sú v príprave a vydané by mali byť k 1. 1. 2013. Kritický pohľad na obidva novoprijaté zákony predniesol Rastislav Hanulák, advokát, zástupca spoločnosti Capitol Legal Group. Absentovala podľa neho najmä verejná diskusia. Kritika padla aj na poskytnutý krátky čas od zverejnenia znenia zákonov v zbierke (31. 8. 2012) po dátum účinnosti (1. 9. 2012) na zavedenie nových alebo úpravu existujúcich procesov u subjektov, ktorých sa zákony týkajú. Druhý blok s názvom Integrácia dodávok elektriny a plynu začal svojou prednáškou Dušan Randuška zo spoločnosti Slovenský ­plynárenský priemysel.

Vývoj na trhu s energiami označil ako ­dynamický, s vysokou mierou ­konkurencie. Napriek tomu poznamenal „Stále je priestor na nové nápady a novú konkurenciu.“ Aj spoločnosť SPP, tradičný dodávateľ plynu, vstúpila na trh s elektrinou a rozšírila tak mieru konkurencie. Igor Nagy zo spoločnosti ČEZ Slovensko sa zameral na novú legislatívu a proces zmeny dodávateľa, ktorý označil ako chaotický. Nejednoznačné termíny na predkladanie žiadostí o zmenu dodávateľa vytvorili priestor na rôzny výklad zákona na strane PDS. Podľa Michala Hudeca, zástupcu portála energia.sk, siahajú ­začiatky integrovanej dodávky na Slovensku cca do roku 2010. Na záver skonštatoval „Potenciál integrovanej dodávky zatiaľ ­slovenský spotrebiteľ naplno nevyužíva, integrovaná dodávka je skôr marketingovým nástrojom jednotlivých dodávateľov.“

Zástupca spoločnosti Energetické Centrum René Grebeň vníma situáciu v­ ­integrovanej dodávke elektriny a plynu tiež ako nerozvinutú. Koncový zákazník podľa skúseností z praxe však očakáva, že odberom dvoch komodít od toho istého dodávateľa by mali byť jeho ­celkové náklady na energie nižšie. Zástupca RWE Gas, Miroslav Kulla, zhodnotil aktuálny stav na trhu s elektrinou a plynom. Konštatoval „Konkurenčné prostredie sa síce rozvíja, ale stále zaostávame za ČR.“ Do budúcnosti vidí postupné ďalšie prerozdeľovanie trhových podielov. „Integrovaná dodávka bez špeciálneho produktu stráca zmysel,“ uviedol na záver svojho vystúpenia.

Okrem spomenutých blokov sa diskutovalo aj na témy ako integrácia trhov či stav energetickej infraštruktúry. Tie boli doplnené ­dvomi panelovými diskusiami na témy čo očakávajú účastníci trhu od ­nového operátora meraní a zúčtovanie odchýlok po novom – návrh ZDE. Na konferencii ENERGOFÓRUM® sa každoročne zídu predstavitelia rozhodujúcich štátnych orgánov na riadenie trhu s energiami (Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) a tiež zástupcovia všetkých významných energetických spoločností – výrobcov, distribútorov, dodávateľov i ďalších ­profesijných organizácií.

Táto skutočnosť pri nastoľovaní aktuálnych, horúcich tém umožní reagovať na mnohé otvorené otázky a odhaľovať ­nedostatky v legislatíve i v jej praktickom uplatňovaní. Aj počas tohto ročníka boli niektoré nové legislatívne návrhy podrobené ­silnej ­kritike a vyvolali diskusie, či už priamo v pléne alebo ­počas kuloárových stretnutí. Väčšina účastníkov potvrdila, že práve ­možnosť neformálnych diskusií za účasti množstva odborníkov, ktorí ENERGOFÓRUM® pravidelne navštevujú, je jedným z dôvodov ich záujmu o túto konferenciu. Podľa Oskára Halzla zo spoločnosti sféra, a. s., sa už teraz rozbehli prípravy 8. ročníka konferencie, ktorý sa bude venovať ­aktuálnym témam energetiky roku 2013.

Spracované podľa materiálov spoločnosti sféra, a. s.
Foto: redakcia