V budúcnosti už viac nebudeme zákazníkom predávať len „plyn a elektrinu“, ale teplo, komfort a svetlo!

Inteligentné domy sú čoraz menej o pripojených či prepojených domoch a čoraz viac o účinnosti a trvalej udržateľnosti. Akú úlohu budú zohrávať spoločnosti z tzv. sieťových odvetví a aké modely služieb by podľa Vás ocenili spotrebitelia?

E. Barrett: Zákazníci hľadajú komplexný prístup. Naša spoločnosť sa snaží podporovať svojich zákazníkov v tom, aby energiu vyžívali tak účinne, bezpečne, cenovo efektívne a ekologickým spôsobom, ako je to len možné. Vďaka inovatívnym produktom našej spoločnosti, ako sú napr. RWE SmartHome, alebo prostredníctvom najmodernejších systémov na uskladnenie energie sme nastavili nové štandardy z hľadiska energetickej účinnosti. U nás v Nemecku v spolupráci s lokálnymi inštalatérskymi spoločnosťami predávame solárne energetické systémy pre rodinné domy spolu s technológiou na uskladnenie energie, ktoré v kombinácii s domovým riadiacim systémom RWE SmartHome umožňujú inteligentnú správu spotreby energie. Spolu s tým ponúkame aj množstvo rôznych softvérových aplikácií, ktoré môžu zákazníkom pomôcť sledovať, koľko energie ich fotovoltický systém vyrába alebo kedy je ich zásobník energie úplne nabitý. Takýmto spôsobom sa môže zákazník rozhodnúť, kedy použije na napájanie svojich domácich spotrebičov energiu naakumulovanú fotovoltickým systémom.

Majú z hľadiska energetickej účinnosti rodinné domy výhodný potenciál či sa treba skôr zamerať na väčších komerčných alebo priemyselných zákazníkov?

E. Barrett: Rodinné domy majú určite potenciál na to, aby sme sa aj v tomto segmente zaoberali energetickou účinnosťou. Príkladom môže byť zmodernizovaný rodinný dom pre jednu rodinu RWE FutureHouse v meste Bottrop, postavený v 60, rokoch minulého storočia. Používame ho na to, aby sme ukázali, že nasadením nových technológií a inovatívnym spôsobom prepojenia existujúcich produktov, ako je domáca automatizácia, možno vyrobiť viac energie v rezidenčných budovách, ako je potrebné na chod napr. takéhoto domu. Základom je zníženie spotreby energie o 90 %. Domácnosti a doprava v Nemecku predstavujú približne 50 % z celkovej ročnej spotreby energie.

Ako do príbehu o energetickej účinnosti zapadá problematika e-mobility? Aké príležitosti z hľadiska energetických spoločností predstavuje prepojenie e-mobility s inteligentnými domami?

E. Barrett: Energetická účinnosť spolu s elektrickými autami poháňanými ekologickou elektrinou sú najsilnejšou pákou, aké máme na dosiahnutie výrazného zníženia emisií oxidu uhličitého v rámci našich miest. Osobná doprava bude v našich mestách a prímestských oblastiach čoraz viac elektrifikovaná. RWE prevádzkuje najväčšiu sieť nabíjacích staníc v Nemecku a je prítomná aj v ďalších 21 krajinách Európy. V k dnešnému dňu sme vybudovali v celej Európe viac ako 3 000 nabíjacích miest – a tento trend stále rastie. Elektrické autá sa musia nabíjať kdekoľvek, kde budete chcieť s nimi parkovať: doma, v práci či na verejných priestranstvách. Nabíjačka na stene domu umožní majiteľovi auta vyžívať energiu naakumulovanú z jeho vlastného fotovotlického systému. S našimi inteligentnými nabíjacími technológiami v kombinácii s funkcionalitou RWE SmartHome to bude hračka.

V poslednom čase sa veľa hovorilo o zásobníkoch energie v Kalifornii ako o dôkaze, keď programy týkajúce sa reakcie na dopyt a programy angažovanosti spotrebiteľov nepriniesli očakávané prínosy. Ako je RWE Effizienz pripravený prekonať bariéru angažovanosti spotrebiteľov?

E. Barrett: Každá krajina má svoje vlastné charakteristiky. Na začiatku sa chceme zamerať na nemecký trh, aj keď už teraz vyvíjame činnosť aj v zahraničí, najčastejšie prostredníctvom iných súčastí skupiny RWE. V Nemecku sme boli svedkami toho, ako investičné programy zvýšili záujem o fotovoltické technológie. Teraz sa bude finančná podpora sústreďovať na investície do zvýšenia vlastnej spotreby obnoviteľných zdrojov energie. Tieto finančné stimuly teda určite fungujú. Vo všeobecnosti vnímame ako kľúč k väčšej angažovanosti spotrebiteľov „jednoduchosť používania“ a „zvýšenie životnej úrovne“.

Spoločnosti z oblasti sieťových odvetví hľadajú nové obchodné modely. Ktoré z nich sú podľa Vás najsľubnejšie? Majú vôbec sieťové spoločnosti dostatok skúseností, aby väčšinu z nich aj zrealizovali?

E. Barrett: RWE predstavuje 100 rokov skúseností v oblasti energetiky, ktoré zúročujeme na to, aby našim zákazníkom umožnili účinne spravovať ich energetické požiadavky. Našou hlavnou kompetenciou je inteligentné riadenie spotreby energie. RWE Group bola ohodnotená ako najlepšia spoločnosť v Nemecku a získala aj tretie miesto v Európe v rámci Indexu inovácií v kategórii Európsky energetický priemysel, čo je nová metrika vyvinutá European School of Technology. V budúcnosti už viac nebudeme zákazníkom predávať len „plyn a elektrinu“, ale teplo, komfort a svetlo!

Ed Barrett sa podelí o svoje skúsenosti na European Utility Week 2014 vo svojej prednáške v panelovej sekcii s názvom „Aktívne zapájanie spotrebiteľov: Získané skúsenosti a závery pre budúcnosť“, ktorá bude prebiehať 4. novembra 2014 v čase od 16:00 do 17:20 hod.

Akým výzvam čelí v súčasnosti oblasť uskladnenia energie?

Má vaša spoločnosť v súčasnosti rozbehnuté nejaké (demo)projekty týkajúce sa uskladňovania elektrickej energie?

D. Colin: V súčasnosti testujeme systémy na uskladnenie energie v dvoch veľkých projektoch: Venteea a Nice Grid. Projekt Venteea s kapacitou uskladnenia 2 MW počas 30 minút bude umiestnený v blízkosti veternej elektrárne a pripojený do rozvodnej siete s vysokým napätím. Systém bude testovaný rôznymi odberateľmi a prostredníctvom rôznych služieb. V projekte Nice Grid budú zásobníky energie umiestnené na troch rôznych lokalitách a vzájomne prepojené: v primárnej rozvodnej stanici, na sekundárnej rozvodnej stanici a v inštalácii na strane zákazníka, pripojenej k fotovoltickej elektrárni.

Akým najväčším výzvam čelí vaša spoločnosť v súvislosti s problematikou vývoja systémov na uskladnenie energie?

D. Colin: Uskladnenie elektrickej energie nie je v súčasnosti ekonomické riešenie z hľadiska vlastnej potreby operátorov distribučných energetických systémov. Systémy na uskladnenie často súťažia s inými spôsobmi, ako poskytovať rovnaké služby (elektrárne, flexibilita dopytu a pod.). Vývoj systémov na uskladnenie energie musí vyriešiť dve oblasti – znížiť cenu týchto systémov a upraviť trh na takúto ponuku s cieľom zlepšiť výnosy. Úprava regulačného rámca by navyše pomohla objasniť úlohy a zodpovednosť medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, operátormi distribučných energetických systémov, výrobcami energie a prevádzkovateľmi zásobníkov energie.

Aké kroky by bolo potrebné podľa Vás vykonať, aby sa podarilo v Európe zrýchliť vývoj systémov na uskladnenie energie?

D. Colin: Podľa nás sa treba zamerať na dve oblasti – životné prostredie a ekonomické ukazovatele. Potrebujeme sa lepšie zorientovať jednak v otázke vplyvu na životné prostredie z hľadiska celého životného cyklu systémov na uskladnenie energie, jednak v otázke ekonomického rámca s cieľom podporiť nové priemyselné procesy.

Didier Colin vystúpi na European Utility Weak so svojou prezentáciou „VENTEEA – pripojenie dôležitej veternej kapacity“ dňa 6. novembra 2014 v čase od 11:20 do 11:40 hod.

ATP Journal je oficiálnym mediálnym partnerom European Utility Week 2014.

http://www.european-utility-week.com/