Projekt FrontSeat je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a naštartovanie jej evolúcie na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. STU sa preto spojila s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z Ruhr-Universität Bochum, Nemecko a Pisa University, Taliansko.

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., ktorý spojil sily s ostatnými ústavmi v oblasti kybernetiky na STU (prof. Ing. František Duchoň, PhD., z URK FEI STU, prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., z UAMT FEI STU, doc. Ing. Martin Gulan, PhD., z UAMAI SjF STU a doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., z UVPT MTF STU), a podal projekt, ktorý uspel v náročnej medzinárodnej konkurencii.

Seminár Academia Meets Industry je aktivita zameraná na podnietenie diskusie medzi akademickou obcou a priemyselnými manažérmi a odborníkmi z praxe. Je potrebné, aby priemysel zohrával aktívnu úlohu v diskusiách a aby pomohol formovať akademický výskumný program, ktorý by odrážal ich problémy. „Touto aktivitou by sme chceli dosiahnuť to, čo vídame na zahraničných pracoviskách. Partneri priemyselnej rady, predkladajte svoje problémy a návrhy, ktoré potrebujete riešiť, a naše pracoviská vám môžu pomôcť. Začnime spolupracovať, hľadajme problémy, ktoré vieme riešiť, a pomáhajme si navzájom,“ uviedol Miroslav Fikar, koordinátor projektu FrontSeat.

Po úvodnom predstavení projektu sa predstavili samotní členovia priemyselnej rady projektu FrontSeat, ku ktorým patrí Garrett Motion Slovakia, IQLOGY, Photoneo, Prosystemy, SCHUNK Intec, Slovnaft, SmartBase, SOVA Digital, VÚEZ a Železiarne Podbrezová. K nim sa čoskoro pridajú aj ďalšie podniky. Nie náhodou sú členmi priemyselné podniky patriace do kategórie malé a stredné. „Malé a stredné podniky sú často bližšie k absolventom. Jednoducho vo väčšej firme sa ten človek stratí a ani nemusia vedieť, že je to absolvent tej a tej univerzity. Vy ste bližšie k našim absolventom,“ vysvetlil F. Duchoň, riaditeľ Národného centra robotiky a profesor na FEI STU BA.

V rámci diskusie sa hodnotili vedomosti absolventov technických škôl, potreby priemyselných podnikov pre trh práce, ako aj návrhy na zlepšenie, ktoré môžu priniesť nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj samotné priemyselné podniky. „Z môjho pohľadu dnešným absolventom chýbajú mäkké zručnosti a komunikácia v angličtine. Môžem však potvrdiť, že robíme určité nápravné opatrenia, aby sa tieto veci len zlepšovali,“ povedal F. Duchoň. Do diskusie sa zapojil absolvent FEI STU v Bratislave a člen priemyselnej rady: „Na absolventoch STU oceňujem ich tímovú spoluprácu, projektové riadenie a inžiniersky prístup. Ich prístupy k riešeniu problémov sú už teraz dobre rozvinuté, ale stále je priestor na zlepšenie,“ doplnil Peter Beňo, zástupca spoločnosti Photoneo.

Absolventom podľa zamestnávateľov stále chýbajú najmä praktické znalosti, a preto je čoraz dôležitejšie mať kontakt z praxou už počas štúdia. „V tejto oblasti tiež vidím priestor na zlepšenie. Máme spoločné laboratóriá, vypisujeme diplomové práce, na ktorých môžeme spolupracovať. Nie je to len jednostranná záležitosť, ktorú máme vyriešiť sami. Máte to vyriešiť aj vy s nami. Treba si tiež uvedomiť, že my sme univerzita. Nemôžeme byť školiace pracovisko. Nedokážeme pohotovo reagovať na váš problém a upravovať kvôli nemu učebné osnovy,“ zdôraznil F. Duchoň.

Niektoré spoločnosti vidia intenzívnejšie partnerstvo so vzdelávacími inštitúciami ako svoju dlhodobú víziu formovania budúcich zamestnancov, a to práve v spojitosti s diplomovými prácami. „Súhlasím, že cestou k zlepšeniu sú práve diplomové práce, kde máme možnosť formovať si daného študenta od začiatku. My ho naladíme na firemnú kultúru a zároveň odfiltrujeme ľudí, ktorí nemajú potrebné vedomosti. Nenaberáme veľa ľudí, ale snažíme sa vybrať si to najlepšie. A motivovať ich, aby u nás zostali. Motiváciu považujem za kľúčovú práve zo strany firmy,“ doplnila Zuzana Kovaríková, zástupkyňa spoločnosti VÚEZ.

Členovia priemyselnej rady cítia potrebu byť nápomocní pri zapájaní absolventov do pracovného procesu. Tiež sa chcú spoločne podieľať na zlepšení študijných programov a tým lepšie zaradiť mladé talenty do riešenia projektov malých a stredných podnikov.

V závere seminára vyzval koordinátor projektu členov priemyselnej rady k tomu, aby na ďalšie stretnutie prišli s konkrétnymi návrhmi a témami, s ktorými potrebujú pomôcť. Takisto členovia zastupujúci akademickú sféru predstavia svoje činnosti a úlohy, ktorým sa aktuálne venujú. O ďalšom napredovaní projektu FrontSeat vás bude ATP Journal pravidelne informovať.