Prednášky zástupcov z univerzít a dodávateľov priemyselných automatizačných systémov si počas dvoch dní vypočulo spolu 45 účastníkov. „V rámci prednášok prvého dňa sa diskutovalo aj o obnoviteľných zdrojoch energie a budúcnosti energetiky. Profesor František Janíček ako uznávaný odborník v oblasti energetiky a zároveň odborný garant Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie predostrel účastníkom krátky, ale výstižný exkurz aj do aktuálnej problematiky tzv. inteligentných rozvodných sietí (smart grid). Načrtol niektoré výzvy a úlohy, ktoré bude ­potrebné z hľadiska výskumu, vývoja, ale aj obchodno-ekonomického modelu dotiahnuť, aby sa tieto technológie stali skutočnosťou.

V ďalších prednáškach už dominovali témy automatizovaných systémov ­riadenia – návrh regulátorov pre nestabilné systémy, softvér na syntézu PID regulátorov a vyhodnotenie kvality, aplikovateľnosť technológie Pick To Light v strojárskych podnikoch či nové trendy v automatickom riadení. Súčasťou prvého dňa konferencie bol aj krst nového univerzálneho systému na zber, spracovanie a distribúciu informácií s názvom Suzi, ktorého dodávateľom je spoločnosť T-Industry, s. r. o. Ide o silný a spoľahlivý nástroj na riešenie spomenutých úloh aj v najnáročnejších priemyselných aplikáciách.

Systém SUZI sa skladá z viacerých softvérových subsystémov, ako je koncentrátor meraní procesných veličín, externý výpočtový systém, archivačný systém meraní (procesných veličín), vývojové prostredie vizualizácií (HMI), runtime prostredie vizualizácie a embedded runtime prostredie vziualizácie. Samostatnou rokovacou sekciou bola oblasť priemyselného inžinierstva. Účastníci si mohli k tejto téme vypočuť prednášku doc. Liptáka s názvom Klasické priemyselné inžinierstvo a súčasnosť.

„Podarilo sa nám skĺbiť viaceré zaujímavé vedecké príspevky z ­oblasti priemyselnej automatizácie spolu s diskusiou o aktuálnych problémoch praxe. Účastníci konferencie, ktorí aktívne neprednášali, si pochvaľovali najmä vyžiadané príspevky a tiež možnosť kuloárnych diskusií počas prestávok. Viacerí účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť a mnohí sa tešia na ďalšie ročníky,“ skonštatoval po skončení konferencie konateľ spoločnosti T-Industry, s. r. o., Ing. Juraj Tomlain, ml.

Mediálnym partnerom konferencie bol odborný mesačník ATP Journal.
Konferenciu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja pod projektovým číslom VMSP-P-0134-09.