Na významné miesto bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení v každej oblasti spoločenského života upozornil vo svojich úvodných slovách aj odborný garant tohto podujatia Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. O širokom odbornom zábere konferencie svedčila prítomnosť účastníkov z rôznych oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako boli najmä prevádzkovatelia a výrobcovia technických zariadení, revízni a bezpečnostní technici, inšpektori práce, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, servisných firiem alebo manažéri zodpovední za bezpečnosť technických zariadení.

Z tematického hľadiska sa na konferencii diskutovalo aj o:

  • implementácii smerníc pre voľný pohyb výrobkov na Slovensku,
  • kontroly inšpekcie práce a ako sa na ne pripraviť,
  • nedostatky na dovážaných strojoch a ako sa na ne pripraviť,
  • ako sa vyhnúť sankciám zo strany inšpekcie práce,
  • zisteniach z vyšetrovania havárií technických zariadení.

Jednou z najúspešnejších prednášok úvodného dňa konferencie (podľa vyhodnotenia dotazníka predkladaného účastníkom) bola prednáška dlhoročného lektora konferencie Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., z Technickej univerzity Košice. Cieľom jeho prednášky na tému Integrovaná bezpečnosť – safety versus security bolo upozorniť, že bezpečnosť je potrebné vnímať ako súčasť všetkých činností človeka. Jedným z efektívnych predpokladov pre integráciu požiadaviek na minimalizáciu rizík v rámci integrovanej bezpečnosti (safety + security) je rozsah a forma komunikácie medzi obidvoma oblasťami, teda medzi safety (bezpečnosť strojov, výrobných buniek ako aj kompletných liniek) a security (ochrana týchto subjektov pred vplyvom z vonku).

ATP Journal bol oficiálnym mediálnym partnerom konferencie a aj preto sa budete môcť v niektorom z ďalších čísiel podrobnejšie zoznámiť s vybranými príspevkami prezentovanými na konferencii.

Viac informácií o konferencii možno nájsť na stránke www.tisr.sk.