Objavili sa prvé príznaky rozpadu dovtedajších relatívne stabilných dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Program uplatňovania Parížskej dohody o životnom prostredí v Európskej únii otriasa dodnes najmä európskymi priemyselnými odvetviami. Celosvetová pandémia COVID 19 vyvolala nepredvídateľné celosvetové turbulentné prostredie v spoločnosti ako celku na celom svete.

Rusko-ukrajinský konflikt vážne ohrozuje doterajšie základné funkcie hospodárstva štátov EÚ. Hospodárske spomalenie, nedostatok surovinových vstupov, neovládateľná pandémia, prudký nárast cien energií a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine či náznaky hospodárskej recesie vyvolávajú reťazec kríz zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu. Žijeme v turbulentných a nestabilných časoch.

Sú preto namieste otázky: Ako má tento stav zvládnuť hospodárstvo Slovenskej republiky? Aké sú východiská z tohto stavu? Môže nás z tejto slepej uličky vyviesť len fetiš zelenej ekonomiky a digitalizácie?

Nemôže, najmä ak sú dávkované nepreviazanými a nekomplexnými byrokratickými rozhodnutiami. Komplexné skúsenosti podnikovej praxe v SR o možných východiskách má poskytnúť podujatie organizované Slovenským centrom produktivity v spolupráci s partnermi, ktoré sa uskutoční 6. októbra 2022 (štvrtok) v Žiline na tradičnej hodnotiacej a informačnej platforme konanej od roku 1998 ako NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY.

Hlavnou témou NFP 2022 bude: Je východiskom z kríz podnikov produktivita? Na praktických príkladoch riešení v podnikovej sfére sa ukáže najmä uplatnenie štíhlej výroby, metód digitálneho podniku a riešení v koncepte Priemysel 4.0. Diskusia má smerovať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti priemyslu SR prostredníctvom celkovej alebo multifaktorovej produktivity v súčasnosti a v budúcnosti. Prednášať a diskutovať budú odborníci z podnikovej praxe, SAV, SOPK a univerzít.

Tešíme sa na stretnutie začiatkom októbra na Národnom fóre produktivity 2022 v Žiline.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
odborný garant NFP 2022
www.nfp.sk