Konferencia enef ‘14 sa schádza na svoje rokovanie v prvom roku nového plánovacieho obdobia Európskej únie (2014 – 2020). Energetická legislatíva posilnila pre toto obdobie priestor najmä v právach odberateľov. Na strane dodávky uľahčením pripojenia na elektrickú sústavu, umožnením voľby dodávateľa z ktorejkoľvek krajiny EÚ a zjednodušením zmeny dodávateľa elektriny a plynu bez poplatkov. V informačnom servise odberateľov ukladá stanoviť jasné zmluvné podmienky, poskytovať presné informácie o energetickej potrebe a účinnejšom využívaní energie spolu s osvedčením o energetickej hospodárnosti nehnuteľností. V oblasti ochrany odberateľov sa zjednodušuje riešenie sťažností, zavádzajú sa osobitné opatrenia na ochranu zraniteľných odberateľov a vytvára sa národný kontaktný bod pre energetiku.

Kľúčovým problémom globálnej energetiky súčasnosti a v najbližších rokoch je a bude predovšetkým riešenie energetickej trilemy: energetická bezpečnosť, sociálna spravodlivosť a trvalá udržateľnosť rozvoja. V nastávajúcich obdobiach sa ráta s diverzifikáciou zdrojov energie, so zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov energie dosahovaním energetických úspor a účasťou energetických služieb na riešení problémov energetickej efektívnosti. Dôraz sa kladie na ekonomickú a environmentálne šetrnú prevádzku energetických zariadení a zdrojov spolu s rozvojom regionálnej a municipálnej energetiky.

Jednou z ambícií medzinárodnej konferencie enef ‘14 je aj poučenie z celosvetovej praxe formulované na 22. svetovom energetickom kongrese v juhokórejskom Daegu na konci minulého roka (2013). Kongres vyzval na urýchlené presadzovanie racionálnych postupov a opatrení na významnú transformáciu systému energetiky. Niektoré prevažujúce mýty však bránia správnemu úsiliu exekutívy, energetického priemyslu a občianskej spoločnosti budovať udržateľnými postupmi rozvoj energetiky.

Konferencia na základe prezentácie jednotlivých mýtov a diskusie k nim naznačí riešenie nepriaznivo sa vyvíjajúceho stavu a ponúkne účastníkom konferencie ich aktívny podiel. Na ilustráciu a motiváciu potenciálnych účastníkov konferencie treba uviesť niekoľko z mýtov, ktoré treba prekonať:

  • globálny dopyt po energii bude stagnovať,
  • nárast spotreby bude úplne pokrytý novými čistými energetickými zdrojmi,
  • súčasné obchodné modely a trhy zabezpečujú energetické potreby,
  • súčasné programy zabezpečia prístup k energii pre všetkých v rozmedzí 10 – 15 rokov,
  • vo svetovom meradle je kapitál lacný a je ho dostatok.

Spoločným cieľom nielen účastníkov konferencie je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa a jeho životného prostredia pri dodržaní atribútov bezpečnosti prístupu k energii a technickej bezpečnosti.

Cieľom tohtoročnej konferencie je prispieť k zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva najmä u nás na Slovensku. Na to sa využíva udržiavanie tradície pravidelného dvojročného cyklu usporadúvania stretnutí odborníkov z oblasti výroby, distribúcie a spotreby energie, vzájomných substitúcií foriem energie a palivových zdrojov, energetických služieb, prevádzkovateľov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie a finančných inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Organizátori konferencie ponúkajú účastníkom najnovšie informácie z rôznych oblastí energetickej efektívnosti na webovom sídle www.enef.eu.

Ing. Miroslav Kučera